понеделник, 12 декември 2016 г.

ЗАКОН И ПРОТЕСТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО ПЪРВА ЧАСТ

ЗАКОН И ПРОТЕСТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПЪРВА ЧАСТ
/за гладната стачка на Ангел Грънчаров, Пловдив/
Приятелю,
Търся законовите основания на твоя протест/гладна стачка.
Оставям настрана
-          твоите/нашите емоции породени от настоятелното ни искане/очакване за същностна промяна в образованието, породено от съзнаването на противоречието на реалната образователна практика с реалните потребности от нов тип образование, т.к. прогресивно, адекватно на съвременното битие на младите хора;
-          основателността на твоята/нашата критичност към настоящото битие на учителя, принуден да се подчинява на ретроградната бюрокрация, която спъва движението на образованието към необходимата прогресивност;
-          желанието ни за лична и професионална свобода и да разкъсаме тираничния началнически похлупак на несвободата;
-          всеотдайната ни борба за ново образование, в битките с конкретизирания персонаж на догматичното мислене и личностно устройване;
-           
Търся твоите/нашите законови основания на борбата за ново образование в претендиращата  за реформаторска, нова нормативна база на образованието.
Откривам, че в нормативната база на образованието, там където ни е разрешена свобода, на друго място тя е забранена.  Статуквото не допуска съществена промяна. Знам, че свободата не се разрешава/дава, а се отвоюва, но защо е необходимо да воюваш за нещо, което настоящото и бъдещото социално битие го изисква - крещящо.

В новия „прогресивен“ закон за образованието „ЗАКОН за предучилищното и училищното образованиеОбн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., в Чл. 219. (1) пише: „Педагогическите специалисти имат следните права: 1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в този закон; 3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие; 4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения; 5. да повишават квалификацията си; 6. да бъдат поощрявани и награждавани.“
Е, кажи бе , приятелю, пък и всички вие, които сте запознти с учителската дейност на Ангел Грънчаров, кое от всички тези 6 права на учителя от ПГЕЕ Пловдив Ангел Грънчаров е осъществено или пък е отнето, накърнено, ограничено. Субектите на това отнемане, накърняване, ограничаване на тези дадени от този закон права на учителя Ангел Грънчаров намират своето основание не някъде другаде, а в същия този закон, дори и в същия този член, дори и непосредствено след тази ал.1, т.е. в ал.2 на чл. 219, където е казано: „(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти; 2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията; 3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни; 4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.
Кажи ми , Ангеле, пък и Вие, запознати с неговата съдба, борба и професионална изява, кое от тези 4 задължения не е изпълнявал и не изпълнява учителят Ангел Грънчаров.
Ако не правим прочит в професионалната дейност на Ангел Грънчаров така, както „дяволът чете евангелието“ ще открием отговори на въпросите, произпичащи от тези законови задължения:
1.Съобразява ли се Ангел Грънчаров с изисквонията на Държавните Образователни Стандарти /ДОС/ при осъществяване на обучението и възпитанието на учениците?
2. Опазва ли Ангел Грънчаров живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията?
3. Зачита ли Ангел Грънчаров правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в училищното образование и сътрудничи и партнира ли със заинтересованите страни?
4. Поддържа ли и повишава ли квалификацията си Ангел Грънчаров съобразно политиките за организационно развитие на училището и специфичните потребности на учениците, с които работи с цел подобряване качеството на образованието им?

Ще потърся отговор на тези въпроси последователно съобразно познаването, разбирането и усещането ми за него от текстовете му и личните ни контакти.
1.Съобразява ли се Ангел Грънчаров с изисквонията на държавните образователни стандарти при осъществяване на обучението и възпитанието на учениците?
За да отговорим на този въпрос, трябва да потърсим съответствие между начинът и съдържанието на обучението на учениците, осъществявано от учителя и съществената част от Приложения №10 и №11 на НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка Обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г., издадена от министъра на образованието и науката, в която в чл.1 ал.1 се казва: „С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка“, а в чл.3 ал.1 т.10 и т.11 се казва, че „Общообразователната подготовка се осъществява чрез изучаването на
следните общообразователни учебни предмети: ....10. философия; 11. гражданско образование;...“, а в ал.2 т. 4 е посочено, че  „Общообразователните учебни предмети по ал. 1 са обвързани с ключовите компетентности ..., както следва: ...4. учебните предмети ...философия, гражданско образование градят основата на социалните и гражданските компетентности;“
Чл.6 ал 1 на същата наредба определя, че „Държавният образователен стандарт за общообразователна подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен предмет и определя компетентностите - знания, умения и отношения, които се очакват като резултати от обучението по учебния предмет в края на всеки етап от съответната степен на образование, както следва: ...10. философия (приложение № 10); 11. гражданско образование (приложение № 11);“. В ал.2 на този член е определена „Структурата на държавния образователен стандарт по ал. 1 за всеки общообразователен учебен предмет включва: 1. степен и етап на образование; 2. специфични цели на обучението по учебния предмет в съответния етап; 3. области на компетентности, очаквани резултати от обучението (знания, умения и отношения) и връзката им с отделни ключови компетентности.“
Необходимо е да цитирам всички тези членове и алинеи, защото в тях се съдържат формалните/законовите предпоставки, както на позицията на Ангел Грънчаров, така и на неговите опоненти, четящи твърде специфично нормите.

Нека да отидем при съществената част от приложение 10 и приложение №11 и да се опитаме да разберем има ли съвпадение между изискваното от ДОС съдържание и съдържанието, което предоставя на учениците си Ангел Грънчаров.

Приложение № 10 към чл. 6, ал. 1, т. 10
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИЯ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА ЕТАП: ГИМНАЗИАЛЕН
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Философията като себепознание на човека и познание за света, като умение за ориентиране в ценностите и има за цел да подпомогне изграждането на цялостен възглед за света
· Познаване на основни идеи на философи, допринесли за облика на съвременната култура
· Обосноваване на взаимовръзките между областите на природонаучното и хуманитарното познание
· Развитие на автономна личност, която е подготвена да участва съзнателно и конструктивно в живот
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1 Компетентности в областта на българския език
2 Умения за общуване на чужди езици
3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологиите
4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на
живот и спорт
Област на компетентност
Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:
Себепознание познава основни психологически понятия и теории: личност, идентичност, самооценка, потребности и мотивация, развитие, учене, общуване, социални групи, любов и приятелство, зависимости, агресия, емоционална интелигентност, психично здраве
умее да анализира собствените си силни и слаби страни по отношение на процесите на учене и на постигането на лични и групови цели
умее да разпознава и назовава емоционални състояния
умее да аргументира и да отстоява личната си позиция в различни ситуации на общуване (асертивност)
умее да изследва познавателен проблем, като работи в малка група
умее да разрешава конструктивно проблеми и конфликти
умее да взема обосновани решения
прилага придобитите знания за постигане на личностно развитие и интегритет
осъзнава значението на съчувствието, емпатията и толерантността за постигане на разбирателство между хората
зачита личното пространство на другите
полага усилия за изграждане на чувство на съпричастност и доверие в общността (групата)
проявява желание за сътрудничество и конструктивност в общуването
Личност и общество
познава основни понятия и теории от етиката, философията на правото и социалната философия: свобода, избор, добро и зло, справедливост, законност, власт, политика, права и задължения, държава, групова идентичност (етническа, религиозна, национална и наднационална), толерантност, гражданско общество, конкуренция и сътрудничество, устойчиво развитие
умее да анализира и оценява основаниятана собствените си постъпки и избори
(ценности, принципи, мотиви и последици)
умее да анализира и оценява критично различни исторически и съвременни норми на съвместен живот в общността (етични, правни, религиозни, политически)
В резултат на обучението ученикът:
прави автономен и отговорен морален избор
разбира споделените ценности в общността и
приема различието в убежденията на другите (толерантност)
проявява готовност за преодоляване на предразсъдъци и постигане на компромиси
аргументира лични предпочитания в изкуството, като използва естетически категории
Познание и реалност
познава спецификата на философското познание за реалността, основни понятия и теории на философията, мислене и съществуващо/битие, език, познание, метод, истина, наука, култура и природа, живот и смърт, смисъл, секуларност и религия
познава основни характеристики на философското мислене и културата в епохите на Античността, Средновековието, Новото време и съвременността
изследва систематично проблеми, като създава хипотези и проверява валидността им (самостоятелно или в общност)
анализира природни, социални и културни явления от различни гледни точки
планира и управлява действия за постигане на желана промяна в общността (създава проекти)
умее да осмисля отделни явления от науката, изкуството и културата в историко-философски контекст
използва философски понятия и теории за осмисляне на личния си опит
проявява постоянство, последователност и самодисциплина в процеса на изследване и учене
приема плурализма в гледните точки към познавателни и социални феномени
осъзнава значението на философската традиция като ресурс за формиране и обосноваване на личен светоглед
разпознава философски концепции за красивото и може да ги прилага към емблематични произведения на изкуството
В резултат на обучението ученикът:
Критическо мислене и аргументация
познава основни понятия от логиката и теорията на аргументацията: рационалност, критическо и творческо мислене, теза, аргумент, дискусия, диалог, истинност и логическа валидност на аргументацията (понятие, съждение, умозаключение, логически закон)
умее да формулира проблем, теза и аргументи
умее да участва в диалог и дискусия, като спазва съответни правила
подбира и прилага различни стратегии на аргументация съобразно конкретната ситуация
аргументира мненията си и използва критическото мислене за рационализиране на личния си опит
осъзнава важността на диалога за преодоляване на агресията и постигане на сътрудничество
Основни познавателни и функционални компетентности
анализира философски (или друг специализиран) текст: умее да формулира темата и проблема в текста, да разпознава и анализира философски понятия, да формулира авторовата теза, да изразява и аргументира ясно лична позиция, да реконструира аргументацията на автора, да оценява текста в историко-философски контекст, както и от гледна точка на жизнения си опит
създава аналитичен текст (философско есе) с ясна логико-аргументативна структура, в който формулира проблем, изказва теза и я аргументира чрез прецизна употреба на философски понятия, като спазва нормата на българския книжовен език
създава писмен анализ на казус: анализира проблемна ситуация, формулира проблем или конфликт, предлага алтернативни решения и прави аргументиран избор
разработва проект (социален и/или изследователски): анализира проблемна ситуация, формулира цел, планира дейности и ресурси, управлява процеси
В резултат на обучението ученикът:
прави публично представяне (презентационни умения): изразява прецизно идеите си пред публика на книжовен български език и с подходящи реторични техники, структурира информация съобразно целта на представянето, визуализира съдържанието, активно, критично и творчески използва разнообразни източници на информация и информационни технологии, поддържа гъвкав контакт с аудиторията

Приложение № 11 към чл. 6, ал. 1, т. 11
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ
ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА ЕТАП ВТОРИ: ГИМНАЗИАЛЕН
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Изграждане на умения и нагласи за активно и конструктивно гражданско участие в обществено-поли
· Изследване същността, структурата и функциите на гражданското общество
· Ориентиране в глобалните и регионалните процеси в динамично променящия се съвременен свят
· Насърчаване на отговорно поведение за участие в обществения живот
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ
ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И
ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1 Компетентности в областта на българския език
2 Умения за общуване на чужди езици
3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологиите
4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на
живот и спорт
В резултат на обучението ученикът:
Гражданите, политиката и демокрацията Познава механизмите на вземане на институционални решения и оценява тяхната легитимност
Усвоява и практикува модели на демократическо участие в ученическото
самоуправление
Гражданите, властта и държавата
Познава процедурите на взаимодействие с институциите на местно, регионално и национално ниво
Различава компетентностите на централната и местната власт и оценява ролята и значението на местната власт за обществения живот
Може да участва във форми на граждански контрол върху държавните институции и разработва идеи за участие в тях
Разбира ролята на неправителствения сектор в гражданското общество
Идентичности и различия в обществото
Проявява способности да общува конструктивно в различни среди и ситуации с оглед идентичностите и различията в обществото
Разграничава различни видове малцинствени политики – асимилация, (авто)сегрегация, интеграция, и изразява собствена позиция за тях
Осъзнава необходимостта за противодействие срещу насилието и демонстрира стремеж към разрешаване на конфликтни ситуации по градивен начин
Анализира европейската култура и ценности и дава примери за взаимопроникване и културни влияния
Осъзнава своята европейска идентичност и правата и отговорностите на европейското гражданство
Граждани, права и отговорности
Разграничава частна от публична сфера на обществения живот
Обяснява процеса на демократично вземане на решения и отговорността на всеки гражданин
Оценява обществени явления от позициите на българското законодателство и правата на човека
Познава основни инструменти на социалната политика
Изследва казуси, свързани с нарушаване на правата на човека, и представя аргументирани решения в писмен вид
Гражданите и икономиката
Анализира и привежда примери за икономическите условия в България, Европейския съюз и света и аргументира тенденции за устойчиво развитие
Определя мястото си и проектира бъдещето си в контекста на икономическите отношения между Република България, Европейския съюз и света
Прави информиран избор за личностната си реализация
България, светът и глобалните проблеми
Познава и посочва реални примери за различни типове политически устройства
(на държави, съюзи, федерации) и типове демокрации (пряка, представителна,
демокрация на участието)
Обосновава идеята за мира като условие за развитие на цивилизацията
Проектира решения на глобални проблеми на човечеството

Когато съпоставите съдържанието на изискванията на ДОС в посочените приложения 10 и 11 за обучението по философия и гражданско образование и уроците, темите, обсъжданията и дейностите в часовете на Ангел Грънчаров ще си отговорите адекватно на въпрос №1: Съобразява ли се Ангел Грънчаров с изисквонията на държавните образователни стандарти при осъществяване на обучението и възпитанието на учениците?
Моят отговор на този въпрос е ДА, след като "Държавният образователен стандарт за общообразователна подготовка е съвкупност от изисквания за РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО.. и определя компетентностите - знания, умения и отношения, които се очакват като резултати от обучението..."

Райчо Радев