ДИСКУСИЯ ЗА ЗАКОНА ЗА СПОРТА /СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА/ Тази страница е посветена на споровете по чл. 23 от закона за физическото възпитание и спорта - за спортните училища.


първа публикация

УВОД
В ДИСКУСИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА И БЪДЕЩЕТО НА ЕЛИТНИЯ СПОРТ 
ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДИЗВИКАХА ПРОМЯНА В ЗАКОНА
ДИРЕКТОРИТЕ НА СПОРТНИ УЧИЛИЩА КАТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
Разбирането и чувството за съпричастност към определена група, народ, нация, държава в историята и настоящето са играели и играят важна, а в определени случаи и определяща роля в духовния живот на обществото. Без тази съпричастност общностите биха се разпаднали. Тя се проявява най-силно по време на политически, културни или спортни събития като емоционална сплав на социалните групи. В това е смисълът и значението на грижата на обществото за политическите, културните и спортни постижения на неговите представители. Високите успехи и в трите сфери са основание за гордост, а тези успехи се постигат от талантливите хора. Откриването, развитието и реализацията на талантливите хора е процес, който включва организация и управление на дейности, осъществявани от огромен брой специалисти. Редът и правилата, по които се извършват тези дейности, на които се подчиняват тези специалисти, се определят от норми, включени в закони, правилници, наредби и др.п. съставени и утвърдени от управляващите органи на това общество.
         Успехите в спорта, на които се радва българският народ, зависят от адекватните правила, които се включват в Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/ и определят предпоставките и активността на всички субекти, включени в  системата на физическото възпитание и спорта в България. Водени от тази значимост на ЗФВС, на основата на натрупаният опит в реалния живот на спорта и образованието, директорите на спортни училища не можеха да останат безучастни при приемането на този закон и конкретно при определянето на правилата за функциониране на едно от най-важните звена в спорта – спортните училища и още повече, когато оторизираният орган за това има намерение да включи в този закон правила, които не стимулират, а в определена степен и пречат за развитието на спорта и спортните училища. Затова ние, директорите на спортни училища се включихме активно в предлагането и обсъжданията на нормите, които ще влязат в Закона за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание и спорта /ЗИД на ЗФВС/
Директорите на всички общински спортни училища /в България има само едно държавно/ ме упълномощиха и участвах в дискусията по приемането ЗИД на ЗФВС в качеството ми на представител на директорите на спортните училища в България. Тук представям хронологично, с обяснителни текстове, внасяните и обсъждани документи /предложения/ по този закон, след като е приключило цялото законодателно действие, от дистанцията на няколко месеца време на осмисляне.
Ако някой има търпение и проследи развитието на дейностите и споровете по обсъждане и приемане на закона, ще научи много за това, как се приемат законите в България и защо е необходимо да функционират активни структури на гражданското общество, регистрирани граждански организации и активни, неформални граждански общности.
Директорите на спортни училища бяхме принудени да се включим в процеса на приемане на промени в ЗИД на ЗФВС след внасянето му в НС, защото узнахме за него, след като той бе внесен от МФВС в МС. Г-н Нейков, министър на физическото възпитание и спорта, не пожела да се срещне с нас, да обсъдим проблемите на СУ, да направим нашите предложения и той да ги включи в закона. Преди приемането на проектозакона от МС той се срещна в гр. Варна само с треньорите от страната. По-късно разбрах защо не е искал среща с нас. По време на едно от заседанията на комисията по спорта в НС, в разговор между мене и него той сподели, че е имал намерение да се срещне с нас, но след приемането на закона. Искал да разбере първо какво ще се приеме в закона. След този разговор, преди едно от последните заседания на комисията - за второ четене на проектозакона, една от експертките ме попита дали съм запознат с параграф 64, и на отговора „не” тя каза, че този параграф е внесен допълнително днес т.е. почти на приемането на проектозакона от комисията за внасяне на второ четене в НС. От този параграф 64 разбрах какво е продиктувало желанието на министъра да се срещне с нас едва след приемането на закона. Този параграф повеляваше всички настоящи директори да бъдат уволнени.
Внасянето на ЗИД на ЗФВС в Министерски съвет /МС/ стана известно от сайта на МС, а внасянето му от МС в Народното събрание /НС/, от сайта на НС.Този законопроект не само не е обсъждан с нас директорите на СУ, но той не беше публикуван и за предварително обсъждане, независимо, че ние, директорите на СУ го предполагахме и очаквахме. Новият министър на физическото възпитание и спорт г-н Нейков, по подобие на всички предходни първи ръководители на спорта и физическото възпитание заяви, че ще инициира промени, които  да извадят българския спорт от задънената улица, в която влезе след преминаването на страната ни към пазарна икономика и демократично управление. Цялата спортна общественост, включително и директорите на спортни училища /СУ/ в България имаше готовност да съдейства за тези промени.
Изхождайки от опита си на треньор и преподавател в НСА, зареден с огромна амбиция за по-добро олимпийско бъдеще на България министър Нейков проведе разговор с треньорите и вероятно се разбраха, че треньорите ще бъдат в основата на бъдещите промени в спорта, на бъдещата революция в спорта. За всички е ясно, че без треньорите успехите в спорта са невъзможни. Треньорите имат определящата ролята и значение за успехите на българските спортисти. До всеки олимпийски медалист има един или няколко треньора. Това е факт, който много добре се разбира почти от целия български народ. Това се разбира и от директорите на спортни училища, независимо дали те са треньори, математици , философи или историци. Треньорите са незаменими специалисти при формирането на знания, умения и навици, при изготвянето и изпълнението на тренировъчния график на състезателя, за съхранението на спортната форма с цел най-добро представяне на състезание и т.п. Това никой не може да оспори. Съществуват учители по ФВС, треньори, които носят в себе си и качествата на управляващи, и качества на учители и други качества. Но не всички са такива. „Силата” на голяма част от учителите по ФВС и треньорите не е в управлението на училища, та макар и спортни, а в учебния и/или учебнотренировъчния процес. Неадекватно на организацията и функционирането на образователната система е желанието да се отстранят всички директори с неспортно образование и да се включи в закона, че всички директори на СУ трябва да бъдат специалисти по спорт, т.е. учители по ФВС, с 3 години учителски стаж. /виж проектозакона чл.23 ал.8/ Може би, за да придобият това право и треньорите бе направена и промяната в ППЗНП чл.124а, ал.4, че всички треньори, дори и да нямат учителска правоспособност, да могат да бъдат и учители по ФВС. Сред настоящите директори има и колеги, завършили НСА, които прекрасно управляват спортни училища, но това не е достатъчно основание да се отхвърлят директорите с други специалности. Ще се опитам да представя опорните точки в мисловната конструкция на министъра на ФВС, която е заложена в искането за назначаване на директори със образование само от сферата на спорта:
Първо: За г-н Нейков е ясно, че спортните училища са по-специални училища, те са по-особени от другите училища, те са пряко свързани със спорта, и затова трябва да се управляват от МФВС, а директорите им да бъдат треньори или от наши хора - от сферата на спорта. В неговите представи, вероятно, спортните училища са като спортни клубове.
Второ: За г-н Нейков е ясно, че трябва да се променят спортните училища, но предполагаемата, според него, промяна включва само смяна на настоящите им директори с лица със „завършена степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” в областта на спорта и поне 3 години учителски”. /виж стенограмата от 17.02.2010 г. и приетият законопроект/ Това можеше и щеше да стане като се забрани на хора завършили други специалности да кандидатстват за длъжността директор на СУ, чрез промените в ЗФВС. Това е предвидено в законопроекта на първо четене /виж законопроекта, приет на първо четене, § 21, чл.23 ал.8/. Смяната на директорите можеше да се осъществи и по сега действащата нормативна база, ако те не изпълняват това което изисква МОМН и МФВС, но това е по-трудно, защото трябва да се „намерят” нарушения, което сега е почти невъзможно.
Трето: За г-н Нейков е ясно, че треньорите трябва да навлязат в другите училища /вероятно за да разкриват талантите/ и заедно с г-н Игнатов, министър на образованието, младежта и науката дадоха право на треньорите, непридобили учителска правоспособност да стават и учители по ФВС, като промениха в ППЗНП, чл. 124а,ал.4. Пътят обаче не е този. Треньорите, които нямат квалификация „учител” могат да влязат в училищата в извънкласните форми или в часовете по СИП, но не и да бъдат назначавани за учители по ФВС, защото по този неправомерен начин, не само се пренебрегва образователната професионалната квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт”, но тя се игнорира, обявява се за ненужна.
Директорите на СУ разбирахме, че тези промени могат да се направят от новата власт, но разбирахме, че тези промени не са най-важните за същността и функциите на спортните училища, че са необходими много други същностни промени, които не се предвиждаха от МФВС или, ако ги предвиждаха, то те бяха твърде далече от реалностите. Осъзнавайки същностните, важните потребности на СУ, директорите им не можехме да си мълчим, та дори и пред опасността да си загубим работните места, ако се „обадим”. Генерална, решаваща потребност на спортните училища бе адекватното нормативно определяне на: 1. видовете спортни училища и тяхната специфична функция; 2. управлението на спортните училища, функциите на директора на спортното училище и условията за заемане на длъжността; 3. процедурите по откриване, преобразуване и закриване на различните видове спортни училища; 4. финансирането на спортните училища и размера и съдържанието на разходния стандарт и яснота какво включва той; 5. професионалното образование и обучение в СУ; 6. издаването на наредба за спортната подготовка; 7. мястото и ролята на спортните клубове и другите субекти, от които е зависима дейността на спортното училище; 8. взаимодействието между училището и спортните клубове, в рамките на спортното училище; 9. оценката по предмета „спортна подготовка”: какво включва, как се формира оценката по този предмет и при какви условия ученикът спортист преминава от клас в клас, как се определя степента на неговата спортна подготвеност; 10. статута на учителя по спорт, специфичните изисквания за неговата работа и условията и редът за неговото назначаване или освобождаване; 11. условията и реда за ползването на спортна база, която се ползва за спортна подготовка на учениците от спортното училище; 12. деленето на учениците на групи в спорните училища, както групирането им по клубна принадлежност така също и разпределението им в групите на учителите по спорт; 13. нормата за числеността на спортните специалисти в спортните училища; 14. организацията на научнометодическото и медицинско обезпечаване на спортните училища; 15. правилата и изискванията за планирането и методиката за провеждането на учебния час по спортната подготовка в спортните училища; 16. правилата и изискванията за контрол на спортната подготовка в спортните училища; 17. на учебния план на спортните училища; 18. реда и условията за изработването и изисквания към учебните програми по спортна подготовка; 19. реда и условия за  приема на ученици в СУ; 20. взаимодействието на спортното училище с управляващите институции и неправителствените организации. 
Това множество от проблеми напълно или частично не бяха предвидени в стратегията за работа на МФВС по промените в ЗФВС.
Това И САМО ТОВА е основаНИЕТО За активната намеса
на директорите на спортни училища
в процеса на приемането на ЗИД на ЗФВС.
Струва ми се, че тази активност на директорите на СУ мога да я определя като пример за успешна намеса на гражданското общество в развитието на социалните процеси и по конкретно в структурата и функционирането на образователната и спортната системи в сферата „спортни училища”. Субект на тази намеса бе неинстуционализираната общност на директорите на спортни училища /СУ/ в България, представлявана от мен, Райчо Радев, директор на СУ”Олимпиец” Перник, което представителство бе определено чрез официални становища-пълночощни от директорите на 20 СУ /от 21/. Участвайки активно и ефективно в процеса на обсъждане и приемане на закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта тази общност инициира нормативни промени, които определиха бъдещото развитие на спортните училища в България. Това участие на директорите на СУ премина под знака на много усилия и настоятелност, с очакваното противоборство между неформалната структура на гражданското общество и държавните институции и институционализираните персони. То е успешно само, защото председателят на комисията г-н Огнян Стоичков, по-голямата част от депутатите в нея и експертите на тази комисия Янита Димитрова и Слава Ангелова, подходиха демократично, непредпоставено и непреднамерено, одобриха нашите основателни предложения и съдействаха за тяхното приемане. Приетите в закона наши предложения „заработиха” след неговото публикуване в Държавен вестник.
Как ни възприемаха от изпълнителната власт - МФВС? Така както и очаквах, а очаквах  държавата като отчуждена воля на гражданите, в своята изпълнителна роля да се отнесе към нас, активно намесилите се граждани, като чуждо тяло, което им се меси в добре премислената тяхна концепция /каквато нямаха/, като на натрапници, като хора които са дошли да доказват тяхната некомпетентност и да им отнемат привилегии, като нарушители на свещена тяхна територия, която са извоювали за себе си. От едно изказване на министъра, водещият институционалната валя на изпълнителната власт в областта на спорта и предложеният от него позорен параграф 64, впоследствие станал 62, разбрах, че ни възприемат не само като виновници за неуспехите в дейностите които управляват, а и като крадци на държавна пара, която те трябва да пазят. Така разбрах и защо министърът, г-н Нейков, доскорошен треньор, предпочете да се срещне и обсъди проблемите на спорта в България само с треньорите и не покани директорите на спортните училища – защото за него ние, директорите на спортни училища, не само сме виновни за катастрофалното положение на българския спорт, но сме и крадци, които си правим "непрекъснато „чака рака” – произвеждаме непрекъснато футболисти от 80 човека и ги препродаваме в Испания и си пълним джобчето, и пълним торбите ...., и се пишат фактури за храна, в съвременните общински спортни училища далаверата ще продължи и в бъдеще." 
Такива мисли ме сполетяваха, когато наблюдавах как общите ми теоретични разбирания за отчуждената държава придобиваха конкретни измерения в отношенията между субектите на дейностите по приемането на промените в закона за спорта. Затова благославях тези които са измислили и утвърдили разделението на властите, защото представителите на законодателната власт се отнесоха към искрените ни намерения за промени, продиктувани от реалните потребности с уважение, с вникване в предложенията ни и съдействие за приемане на разумното, а разумното е адекватното на реалностите.
КАК ФОРМИРАХМЕ ОБЩИТЕ СИ ПОЗИЦИИ ?
Как съгласувахМЕ мненията си ?
В страната съществуват 21 спортни училища. Общуването на директорите на тези училища се осъществяваше чрез интернет /господ да благослови създателя му/. Общата позиция се формираше чрез имейли. Текстовете изпращах до всички колеги или до тези които работят по определен проблем, а те ми връщаха отговори с техни становища и съображения. Ето няколко примера от многобройните имейли:

втора публикация

ХРОНОЛОГИЯ
НА ДИСКУСИЯТА ЗА СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ЗАКОНА
КАК ДИРЕКТОРИТЕ НА СПОРТНИ УЧИЛИЩА
ПРЕДИЗВИКАХА ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА СПОРТА
ДИРЕКТОРИТЕ НА СПОРТНИ УЧИЛИЩА КАТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Представям хронологично, с обяснителни текстове, внасяните и обсъждани документи /предложения/ по ЗИД на ЗФВС, от страна на директорите на спортни училища и министерството на физическото възпитание и спорта.
2005 г. Първият опит за систематизиране на проблемите на спортните училища и по-конкретно свързани със спортната подготовка направихме на съвещанието в Стара Загора през 2005 г. Тогава изработихме проект на наредба за спортната подготовка в спортните училища.  Текстът не е приложен, защото се съдържа в проекта от 2008 г.
2008 г През 2008 гаписах систематизиран текст «Проблеми на спортните училища» , за който колегите ми казаха „добре си го написал, но за какво ти е като никой от началниците няма да му обърне внимание”. Надявах се, че някога ще му дойде времето. На основата на този текст започнах да преработвам проекта за наредба от 2005 г. Споделих с колегите Николай Николаев от Русе и Генчо Генев от Хасково написаното по наредбата, започнахме да коригираме написаното и впоследствие преработихме проекта от 2005 г. Както текста „Проблеми на спортните училища”, така и новият проект за наредба за спортната подготовка изпратих на имейлите на всички директори на СУ. Уведомен бях, че всеки проект за наредба трябва да бъде придружен от мотиви за нейното създаване, което и направих. Направих и предложение за включване на нормативни изисквания в правилника за приложение на ЗФВС, относно спортните училища. Всички текстове преработвах след критичните забележки на колегите и на-вече на Николай Николаев и Генчо Генев. Всички тези текстове предоставих на вниманието на МОН и ДАМС. Желанието ни да се промени нормативната база и да можем да работим по-добре, изразено с педставянето на тези текстове на висшите органи на управление на образованието и спорта в страната, не само нямаше никакво последействие в посока към промени, но бяхме нахокани, че сме писали проект за наредба с думите «Кои сте вие, че ще правите наредба за спортната подготовка».
09.12.2009 Първо обсъждане на законопроекта на заседание на МС
„Заседанието … се ръководи от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков. Точка 16 Проект на решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на  Закона физическото възпитание и спорта. СИМЕОН ДЯНКОВ: Аз предлагам това решение да се отложи, за да има още време за коментари и с МОМН, и с Министерството на финансите , може би и с Министерство на правосъдието и да се внесе за следващото заседание, след като тези коментари са изчистени.  Отлага се.”
16.12.2009 Второ обсъждане на законопроекта на заседание на МС
„Заседанието …. беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов….
Точка 33 Проект на Решение за одобряване на проектна Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта…. СВИЛЕН НЕЙКОВ: …. Предлагам на вашето внимание този проект и предлагам той да бъде приет. БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 33.”
21.12.2009 Внасяне на законопроекта от МС в НС под номер: № 902-01-61/21.12.2009
17.02.2010 Обсъждане на законопроекта в парламентарната комисия преди І четене в НС /Парламентарна комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта - ПКОНВДМС/
Обсъждането в ПКОНВДМС на законопроекта, включително и чл. 23 - за спортните училища се проведе на 17.02.2010 г.. Преди това заседание, чрез Янита Димитрова, експерт в комисията, поисках среща с нейния председател г-н Стоичков. На тази среща изложих съображенията си против този законопроект. Уточних, че директорите на спортни училища не са канени от МФВС за обсъждане на този законопроект и затова исках тази среща. Изказах предположението си, че моите съображения са и на другите директори. Г-н Стоичков ме покани да участвам в първото заседание на комисията и предложи да конкретизираме нашите предложения за промени в този законопроект, които да внесем след първото четене в НС. След тази среща помолих в заседанието на комисията да участва и директора на пловдивското спортно училище. В протокола от заседанието ще прочетете позициите на директорите на двете спортни училища - пернишкото и пловдивското /Райчо Радев и Любен Жилков/. От това заседание започна нашата битка с институционализираните персони, които не желаеха да проумеят основанията на нашите предложения. Комисията в лицето на нейния председател /Огнян Стоичков/, част от депутатите и експертите към нея /Янита Димитрова и Слава Ангелова/ разбраха и подкрепиха нашите предложения и благодарение на тяхното съдействие успявахме по-нататък.
02.03.2010 и 26.03.2010
Внасяне в МОМН, МФВС и ПКОНВДМС текстовете: Наредба за спортната подготовка в спортните училища – проект; Мотиви за Наредба за спортната подготовка в спортните училища; Проблеми на спортните училища; Предложения за правилника на ЗФВС: изх.№ 433/26.03.2010 г.СУ „Олимпиец” Перник; МОМН вход. №: 0601-418/26.03.2010 г.; МФВС вх.№ 17-00-54/02.03.2010 г.
10.03.2010 Нс приема проектозакона на първо четене
Комисията прие проектозакона за първо четене на 17.02.2010 г., а НС го прие на първо четене на 10.03.2010 г. Нямахме основание да сме съгласни с включеното в законопроекта първо предложение на МФВС респ. МС, относно спортните училища. Това е „суров” материал. Предложението не само не е адекватно, но липсват и редица други, необходими допълнителни промени, които да кореспондират със самия чл.23 и други закони. Наложителни са редица промени в закона, относно спортните училища /по членове, алинеи, точки, както и в допълнителните и преходни разпоредби/. Нашето несъгласие с така приетият на първо четене законопроект стана достояние на председателя на комисията г-н Стоичков на среща с директорите на СУ в Перник, Пловдив, София /57СУ/. Приехме предложението на председателя, да направим предложенията си във вид на готови текстове за включване в закона .- по членове, алинеи и точки.
18.03.2010 Внасяме в комисията Ппредложение от директори на спортни училища 
за промени в законопроекта за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание  и спорта/ЗИД ЗФВС/, № 902-01-61, внесен от МС на 21.12.2009 Г.
Предложението е внесено в парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта в 41 НС /ПКОНВДМС/ с вх. № КН-053-09-110/18.03.2010 г. от Райчо Радев, директор на СУ „Олимпиец” Перник.
Как изработихме предложението? Нямайки никакво основание да одобря текстовете в чл. 23 в приетият на първо четене от НС законопроект написах текст с мои предложения за чл. 23 и други промени в закона и го изпратих на имейлите на колегите - директори на спортни училища. Те ми изпратиха своите съображения и промени и след множество консултации бе одобрен окончателния текст. Едновременно с това директорите на СУ ми изпращаха своите официални становища, в подкрепа на предложението и изразена воля да бъдат представлявани от Райчо Радев - в обсъжданията в парламентарната комисия и други институции. Предложението, придружено от становищата на всички /20/ общински СУ /отсъстваше само становище на държавното СУ „Владимир Стойчев” София/ предадох на председателя на комисията /входяща поща/, което бе включено в документацията на членовете на комисията за обсъжданията на следващото заседание.
23.03.2010 Ново предложение на МФВС, след първо четене в НС
След приемането на проектозакона на първо четене, предоставих лично в МФВС предложенията на директорите на СУ. След това МФВС, чрез народните представители, направи ново предложение за промени в ЗФВС. Част от нашите предложения бяха приети от МФВС и бяха включени в това ново предложение, поради което те отпаднаха от нашето първо предложение. МФВС включи част от нашите предложения за допълнителните и преходните разпоредби, но съзнателно или несъзнателно пропуска някои важни наши предложения, които, впоследствие, бяха добавени от комисията преди второто четене в НС. Друга, съществена част от нашите предложения министерството не прие. МФВС настоява да има мандатност на длъжността „директор на СУ”; директори на СУ да бъдат само завършили „в областта на спорта”; отхвърлят вписването в закона на наредба за спортната подготовка. Впоследствие комисията прие нашите предложения: отпадна мандатността, директори на СУ могат да бъдат и учители с други специалности и включи наредбата за спортна подготовка в закона.
24.03.2010 Направих съпоставка на двете предложения - на директорите и на мфвс
За да откроя различието в предложенията на директорите на СУ и тези на МФВС се наложи да направя съпоставка на двете предложения по алинеи и точки.
Структура на съпоставката: Наложи се да направя специфично подреждане и маркиране на текстовете за по-лесно възприемане и разбиране. Под текстовете от нашето предложение в правоъгълник маркирах текстовете по следния начин: с жълт цвят е маркиран текстът от предложението на МФВС; с вишнев цвят е маркиран текстът на работната група /експертите и аз/, одобрен от председателя на комисията; в черен цвят са моите пояснителни думи.
Изпратих тази съпоставка на колегите.
29.03.2010  МОТИВИ за всяко едно от нашите предложения
Председателят на комисията прие като разумни и основателни нашите предложения и пожела да представя мотиви към всяко наше предложение и да ги приложа към текста, който е предвиден за обсъждане в комисията. Формулирах мотивите и ги консултирах с част от колегите в страната, след което ги предоставих на председателя на комисията, който ги одобри. В този текст не са включени тези наши предложения, които са включени в новото предложение на МФВС.
31.03.2010 Окончателният текст на законопроекта преди обсъждане в комисията за второ четене. Експертите на комисията ми предоставиха окончателния текст, който предстои да се обсъди и приеме от комисията, преди внасянето му в НС за второ четене. Тук са нашите предложения, които не бяха приети на първо четене в НС. В този текст ал. 9 предизвика моето притеснение от възможност за многосмислово тълкуване, независимо, че съдържанието на тази ал.9 бе най-доброто съчетание от нашето предложение и това на МФВС.
12.04.2010 ПИСМО ДО ПРЕМИЕРА БОЙКО БОРИСОВ След упоритото несъгласие на МФВС с част от нашите предложения реших да се обърна за разбиране и съдействие от премиера. Запознах колегите от страната с това ми намерение и получих тяхното съгласие. Писмо до директорите на СУ по повод писмото до премиера: „Колеги, След разговор с член на работната група от МФВС установих, че МФВС не приема част от нашите предложения - за еднакъв стандарт, за изискванията към директорите, за наредбата за спортна подготовка, за немандатност на назначаването на директорите, че спортната подготовка е задължителна, за запазване на работните места на директорите при преобразуване на училището в държавно и др., които можете да видите в последния текст, който е одобрен за внасяне на второ четене. По тази причина подадох в МС писмо до Бойко Борисов за среща. Надявам се на тази среща да допуснат участието на 2-3 директори на спортни училища. Очаквам да убедим г-н Бойко Борисов в целесъобразността на нашите предложения. Мнения. Райчо”
В канцеларията на премиера поисках тази среща, но такава така и не се състоя. Приех предложението да напиша писмо. Написах придружително писмо, подготвих копия от всички документи /солидна папка/ и ги внесох във входяща поща на МС. Наложи се да съм настоятелен за получаването на входящ номер, който ми бе даден след няколко дни. Своевременен отговор не получих, но за това мое действие бяха уведомени от МФВС /документите бяха изпратени при тях/, а шефовете от МФВС с полусериозен тон ми дадоха да разбера, че не им е приятно. В резултат от писмото ми до премиера обаче, се промени отношението им към нашите предложения и нас, директорите на СУ, дори приеха предложението ни да се срещнем с г-н Нейков, а впоследствие срещата се проведе със зам. министрите Ценов и Каменов. За тази среща ще прочетете по-долу.
15.04.2010 Направих предложение за промени в ал. 9 Написах възражение към ал.9 на чл.23, но то не бе прието. Конкретните ми мотиви за тази промяна са посочени в приложения текст, а в обобщена форма е възражение срещу възможността да има тълкуване според което за директор на СУ може да кандидатства само учител по физическо възпитание и спорт /другите учители да нямат това право/. Преди приемането на текста, за второ четене от комисията, споделих моите притеснения с експертите и депутати от комисията и те ме увериха, че не е възможно такова двусмислени тълкуване.
22.04.2010 Становище на момн за добавеното наше предложение за допълнителни 20 часа спортна подготовка, седмично Преди второ четене на проектозакона не бе сигурно, че спортните училища ще бъдат професионални, че по този начин спортната подготовка ще бъде задължителна и че по учебен план спортната подготовка ще влезе в раздел А /задължителна подготовка/, поради което Генчо Генев, директор на СУ Хасково предложи в проектозакона да се включат 20 часа седмично по спортна подготовка, като допълнителни часове, по подобие на допълнителните часове в училищата по изкуствата. По повод на това наше предложение МОМН е изпратило в комисията свое становище, в което между другото недвусмислено се казва, че тези 20 часа не са необходими, защото е заложено в закона СУ да бъдат професионални.
23.04.2010 СРЕЩА на представители на директорите на су със зам. министрите на МФВС, за ролята на спортните училища, във връзка с промените в зфвс Преди срещата изпратих следното писмо до тези колеги от страната, които работеха активно по промените в ЗФВС: „Колеги, Част от нашите предложения за промени в ЗФВС не са приети от г-н Нейков, министър на физическото възпитание и спорта, поради което поисках среща с него, но секретарката му ми каза, че първо трябва да се срещнем с ресорния Зам. министър. В петък 23.04.2010 г от 14.00 ч ще се проведе среща с г-н Иван Ценов, Зам. министър на МФВС с представители на директорите на спортни училища, относно промените в ЗФВС. В срещите и обсъжданията на нашето предложение за промените в ЗФВС най-активно се включиха директорите на спортните училища в градовете..., поради което ги каня на тази среща. Моля, директорите на посочените училища, ако имат възможност да участват в срещата да ми се обадят /по телефон или по пощата в интернет/ и да потвърдят участието си. Ще обсъдим и предстоящата среща с премиера.Райчо” 
Срещата бе проведена на 23.04.2010 г. от 14.00 ч. в заседателна зала на МФВС. Участници: Иван Ценов зам. министър, Лазар Каменов, зам министър, Райчо Радев, директор на СУ Перник, Генчо Генев, директор на СУ Хасково, Ваня Петкова, директор на СУ Стара Загора, Мария Стефанова, директор на д-я ФВСУ, Горяна Тодева,юрист и др. от МФВС Двете страни представихме съображенията си по предложенията от МФВС и директорите на СУ за промени в ЗФВС. Не се стигна до еднакво становище по спорните текстове. След срещата, на 26.05.2010 г. изпратих на колегите текст ролята на спортните училища, който е резултат от споделеното мислене на зам. министрите. От този текст става ясно с какво от схващанията на МФВС не сме се съгласили. Тук ще добавя само, че за наредба за спортната подготовка бяхме подведени. МФВС заявиха, че са съгласни, че е необходима наредба за спортната подготовка и ние предположихме, че тя ще бъде включена в закона. По-късно след, срещата разбрахме, че това съгласие не включвало вписването на тази наредба в закона. Нашите несъгласия с МФВС, които станаха ясни на тази среща представих в следващ текст, който изпратих на колегите в страната, а впоследствие този текст влезе и в нашата декларация, за която ще прочетете на следващо страница:
03.05.2010 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ, внесена в МОМН, МФВС и ПКОНВДМС
Разбирайки, че в резултат от срещата със зам. министрите на МФВС промяна в тяхната позиция няма да има, подготвих текст на декларация, от името на директорите, участвали в срещата със зам. министрите на МФВС на 23.04.2010 г. Изпратих този текст на Ваня Петкова, след това на Генчо Генев и на други колеги и след обсъжданията с тях бе оформен окончателният текст. на тази декларация. След това я изпратих на всички директори на СУ за подкрепа. Становищата на директорите на СУ /присъствали и наприсъствали/, в подкрепа на декларацията бяха приложени към нея, при внасянето и в институциите ЗАБЕЛЕЖКА: Подведени, че в закона ще бъде включена наредба за спортната подготовка написахме,че одобряваме, че ще „бъдат нормативно уредени (чрез наредба) целите, задачите, организацията и субектите на спортната подготовка в спортните училища”. Впоследствие се оказа, че МФВС няма намерение да включва тази наредба в закона.
12.05.2010 ПЪРВО ОБСЪЖДАНЕ В КОМИСИЯТА преди второ четене в нс Първото обсъждане на законопроекта в комисията /КОНВДМС/ преди второ четене в пленарна зала на 41 НС е отразено в протокола, който прилагам. Постарах се да не съкращавам съображенията на изказващите се, за да се запознаете с мисленето на най-представителния форум на България по обсъжданите проблеми на спорта и спортните училища.Съкращаването на техническата и по-малко важна част от информацията е наложително. Целият текст на този и всички други протоколи се съхранява в стенограмите от заседанията на комисията, намиращи се на сайта на НС. Обсъдени проблеми /от &1 до &6/: Интересни моменти:
12.05.2010 „удари под кръста”  Моята упоритост при отстояване на позициите на директорите на СУ предизвика не само неприязнени погледи от страна на представителите на МФВС, но се стигна до там, че министър Нейков си позволи да манипулира депутатите на мой гръб, като прочете на заседанието на комисията текст, който в дадената ситуация придоби измерението на подигравка. Бях много изненадан от този подход, защото нивото на министъра бе паднало твърде ниско. Подигравката с мен, с един човек, с един директор на СУ, не подхожда на един министър, както би казала баба ми. Този „удар под кръста” се състоеше в прочитането на интернетписмо на директора на пловдивското СУ до другите директори на СУ, в което подкрепяйки усилията на „Бате Райчо, този истински конституционалист” ги призова да помагат по активно. В това си изказване г-н Нейков ни обвини, че ние настоящите директорите на „съвременните общински спортни училища”, вместо да работим си правим „чака рака” – произвеждаме непрекъснато футболисти от 80 човека и ги препродаваме в Испания и си пълним джобчето, и пълним торбите в школа и т.н. по различен начин, и се пишат фактури за храна” т.е. обвини ни, че сме крадци. 
17.05.2010
отговор от МФВС ДО ПРЕМИЕРА, по повод нашето писмо до премиера
Нашето писмо до г-н Бойко Борисов, министър председател на РБ, както и всички приложени към него документи бяха изпратени от канцеларията на премиера на МФВС – за становище. Отговорът-писмо на г-н Нейков, министър на ФВС до г-жа Бъчварова, началник на канцеларията на премиера е от 17.05.2010 г.
Текстът на писмото е подвеждащ и тенденциозен. Писмото-отговор е изпълнено със съзнателна или несъзнателна лъжа, завоалиране, будалкане и др.п. Нашите предложения са представени като предложения от Райчо Радев. Никъде на се споменава, че всички директори на СУ от страната са представили свои становища, с които подкрепят предложенията като свои и упълномощават Р Радев да ги отстоява пред институциите.
19.05.2010 ВТОРО ОБСЪЖДАНЕ В КОМИСИЯТА
Второто обсъждане на законопроекта в комисията /КОНВДМС/ преди второ четене в пленарна зала на 41 НС е отразено в протокола, който прилагам. Постарах се да не съкращавам съображенията на изказващите се, за да се запознаете с мисленето на най-представителния форум на България по обсъжданите проблеми на спорта и спортните училища.Съкращаването на техническата и по-малко важна част от информацията е наложително. Целият текст на този и всички други протоколи се съхранява в стенограмите от заседанията на комисията, намиращи се на сайта на НС. Обсъдени проблеми /от &7,основно  &21, за чл.23/: МФВС и МОМН предлагат директорите на СУ да бъдат само завършили НСА  или работили в спорта; Интересни моменти: 
 26.05.2010 ТРЕТО ОБСЪЖДАНЕ В КОМИСИЯТА Третото обсъждане на законопроекта в комисията /КОНВДМС/ преди второ четене в пленарна зала на 41 НС е отразено в протокола, който прилагам.  Обсъдени проблеми /от &7,основно  &21, за чл.23/: Интересни моменти: Ето какво каза г-жа Коджабашиева на това заседание на комисията: „Ако позволите, господин председателю, имам една молба. Последният параграф е § 64. Разговаряхме вече с министър Нейков. Тъй като в момента тече конкурсна процедура за назначаване на директори на държавни училища, в тази връзка предлагам ние да се уточним с колегите от Министерството на физическото възпитание и спорта….”
30.05.2010 Последен вариант на проектозакона преди последното заседание на комисията на 02.06.2010 г. В този текст се запазва текста в ал.9 и се появява позорният параграф 64.
02.06.2010 моето обръщение към депутатите за ПОЗОРНИЯ ПАРАГРАФ 64 Отхвърляне на параграф 64 Получавайки последното допълнително предложение от МФВС разбрах, че в моя екземпляр липсва един параграф, а е включен от МФВС като  параграф № 64. Оказа се, че в допълненият параграф 64 е записано „В шестмесечен срок … се провеждат конкурси за директори на държавните и общински спортни училища.”, което означава, че за да се проведат конкурси трябва да бъдат уволнени всички настоящи директори на спортни училища в България, чрез закона. Възмутително. Това го няма, вероятно, и в страните от т.н. трети свят. В декларацията си ние бяхме написали, че няма основание да се уволняват настоящите директори. Във връзка с казаното в декларацията и обсъжданията по нея, вероятно и по повод на нея на последното заседание на комисията г-жа Коджабашива, зам министър на МОМН заяви, че за § 64 ще помислят допълнително с г-н Нейков, защото май ситуацията не е подходяща той да се приема. Притеснявайки се, че тази заявка за отказ от § 64 е само игра, блъф, мислейки, че те няма да се откажат от този параграф написах публикуваното по-долу „Обръщение”, в което излях цялото си възмущение и го изпратих на колегите в страната за запознаване. Преди заседанието на комисията на 02.06.2010 г. го внесох във входяща поща при председателя на комисията и получих неговото уверение, че обръщението ми ще бъде предоставено на всички депутати от комисията, което и стана. Резултат от обръщението:  Резултатът от обръщението се вижда от кратка извадка от протокола на заседанието на комисията от 02.06.2010 г. „ГАЛИНА БАНКОВСКА: Колеги, предлагам § 64 да отпадне. В момента знаете, че вървят конкурси за директори на общински и държавни училища. Вторият ми аргумент е да не създаваме напрежение в момента на действащите директори на спортните училища. ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: В тази връзка на вашето внимание съм представил и становище на директор на спортното училище „Олимпиец” – Перник в подкрепа на това, което бе казано, че § 64 ще създаде повече затруднения. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР КАМЕНОВ: Господин председател, подкрепяме това предложение на колежката. Знаете, че текстът е правен предварително сега това съвпадение наистина го обезсмисля. Приемаме да се оттегли този текст. ИВО ДИМОВ: Оттегляме предложението. ИВЕЛИН НИКОЛОВ: Може ли все пак някой от вносителите да обясни мотивите за този интересен параграф? ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Мисля, с цялото ми уважение към Вас, колега Николов, да не коментираме този текст, тъй като не се подкрепя, а и се оттегля от вносителите.” Моето мнение: не г-н Каменов, не са причина конкурсите, а това че нямате правно, политическо и морално основание да отстранявате всички директори на СУ със закон, защото разбрахте, че нашата реакция е сериозна и ще гръмне скандал – не само административен, но и политически. Това го разбрахте от нашето твърдо отстояване на интересите на спортните училища, от срещата ни с Вас, от декларацията ни и от моето обръщение към народните представители в комисията. Включването на моето Обръщение в мотивите на председателя на комисията за отпадане на параграф 64, показва, че то е формулирало ясно последствията от този позорен параграф 64 и така е изиграло своето предназначение.
02.06.2010 четвърто ОБСЪЖДАНЕ В КОМИСИЯТА Четвъртото обсъждане на законопроекта в комисията /КОНВДМС/ преди второ четене в пленарна зала на 41 НС е отразено в протокола, който прилагам. 
Обсъдени проблеми /от &7,основно  &21, за чл.23/: & 62 - от кога влизат в сила промените за СУ –предложението е от учебната 2011-2012 г., но се приема от комисията  от учебната 2012-2013 година. Оттегляне на & 64 Интересни моменти: Отказ на МФВС от обсъждане, тълкуване и приемане на & 64 - уволнение на всички директори на СУ, чрез закона. комисията прие зид на зфвс за второ четене в НС - окончателно Позорният параграф 64 е станал 62 и все пак е останал като предложение, което комисията не приема. Притеснителната ал.9 също е останала.
10,16,17,18.06.2010 ПРИЕМАНЕ НА ЗИД НА ЗФВС   ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 10-18.06.2010 г.
ЗИД на ЗФВС бе обсъден о приет на четири пленарни заседания на народното събрание – 10, 16, 17, 18 юни 2010 г. Обсъдени проблеми  Интересни моменти:
02.07.2010
Публикуване на зид на зфвс в  държавен вестник  бр. 50 С публикуването в ДВ на ЗИД на ЗФВС можем да кажем, че усилията на директорите на спортни училища не са отишли напразно. Почти 80% от най-важните наши предложения станаха нормативни изисквания и определят живота на спортните училища.
м.12.2010 ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ЗФВС СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЗИД НА ЗФВС Законът за физическото възпитание и спорта стана значително по-систематизиран и по-адекватен на реалностите в системата на физическото възпитание и спорта в сегашните условия на страната ни. Нормативната база на спортните училища е подобрена и са заложени основания за нейното усъвършенстване в детайлите. С промените на закона се заложиха и предпоставките за по-активното и по-перспективно развитие на спортните училища.  Неинстуционализираната общност на директорите на спортни училища има основание да е удовлетворена от активната си намеса в процеса на предлагане, обсъждане и приемане на промените в основния нормативен документ в България за развитието на спорта. Има още какво да се желае, но то е предмет на бъдещето.
м.12.2010 Съпоставка на предложението от директори на спортни училища предложението на мфвс /проектозакона/ и приетият зид на зфвс Предстои да завърша тази съпоставка, от която ще се види каква част и кои от нашите предложения са приети окончетелно.
м. 12 2010 Изработване и приемане на наредба за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища  Приетите наши предложения преминаха към изпълнение след публикуването на закона. Реалната практика доказа тяхната необходимост. Показателен в това отношение е примерът с изработването и приемането на наредбата за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища. Системно и последователно отхвърляна като част от закона и неприемана в схващанията на служителите на МФВС, бе доказано, че тази наредба, в частта си за спортната подготовка е необходима за живота на СУ. Факт е, че проектът на тази наредба бе изготвен от МФВС. В нея влязоха част от текстовете на нашия проект за наредба, но не всички съществени, според нас. Убеден съм, че реалностите ще принудят МФВС да ги включи след време. За тази „нежелана” от МФВС наредба не само се потрудиха нейните отрицатели, но те бяха принудени от нашата гражданска активност да организират нейното обсъждане с директорите на СУ на национално съвещание в Пловдив. На това съвещание служителите от МФВС демонстрираха значително по-голямо уважение към директорите на СУ, включително и към незавършилите НСА.


трета публикация
СИСТЕМАТИЗИРАНЕ
 НА ПРОБЛЕМИТЕ НА СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА
от директорите на спортните училища
Познаването и осмислянето на недостатъците в една система е първата предпоставка за отстраняване на тези недостатъци и подобряване на тази система. На всяко национално съвещание на директорите на СУ се обсъждаха отделни проблеми на спортните училища, предлагаха се решения и се обещаваше тяхното изпълнение от представителите на образователното и спортното министерсва, а впоследствие нищо не се случваше. В нормативната база, в която бяхме поставени беше навъзможно спортните училища да функционират нормално и да изпълняват предназначението си. Доведении до невъзможност да изпълняваме ефективно нашите задължения директорите на СУ се принудихме да подредим и систематизираме тези проблеми, най-вече нормативни и да ги предложим на най-висок форум на държавата да се решат. Най-същиствени бяха проблемите, свързани със спортната подготовка
Първият опит за систематизиране на проблемите свързани със спортната подготовка направихме на съвещанието в Стара Загора през 2005 г. Изработихме проест за наредба за спортната подготовка в спортните училища. Най-трудно бе адаптирането и вписването на нашите идеи и предложения в огромната нормативна база на образованието. Успяхме да подготвим сравнително добър, адекватен на условията проект. Оставаше юристите от МОН и ДАМС да го адаптират към правните изисквания за наредба. Представителите на ДАМС ни обещаха, че това ще стане в срок от няколко месеца. Минаха години и този проект не видя бял сват.
През 2008 г. написах систематизиран текст «Проблеми на спортните училища», а с директорите на СУ Николай Николаев от Русе и Генчо Генев от Хасково преработихма проекта от 2005 г. Уведомени бяхме, че проектът за наредба трябва да бъде придружен от мотиви за нейното създаване, което и направихме. Направихме и предложение за включване на нормативни изисквания в правилника за приложение на ЗФВС, относно спортните училища. Всички тези текстове предоставихме на вниманието на МОН и ДАМС. Не само, че нямаше никакво действие в посока към промени, но бяхме нахокани, че сме писали проект за наредба с думите «Кои сте вие, че ще правите наредба за спортната подготовка».
Не се изненадах от липсата на реакция, дори благодарих, че не ми е изпратена проверка, имайки предвид опита ми от случая със становището за професионалната подготовка в СУ, когато стана следното: след съвещание на директорите на СУ, на което ни бе забранено да осъществяваме професионално обучение в СУ, написах Становище на директорите на СУ за професионалната подготовка на учениците в СУ, обсъдих го с колегите от страната чрез интернет и го внесох във входяща поща на МОН, след което ми бе направена проверкана /на какво основание съм писал това становище от името на всички директори, а междувременно колегите ми изпратиха подкрепящи становища/, но се отървах без наказание, а само с препоръка да не пиша текстове от името на всички директори. Оказа се, че не е важно съдържанието на становището, а процедурата. От тогава винаги искам официални становища на директорите на СУ, когато трябва да защитаваме обща позиция.
Първият оторизиран със власт човек от държавата, който обърна сериозно внимание на тези текстове  и проблемите на спортните училища бе г-н Огнян Стоичков, председател на комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта в 41 НС, с чието разбиране и съдействие бяха приети почти 80% от нашите предложения. Във връзка с предстоящите дебати в комисия на 41 НС, текстовете «Проект на наредба за спортна подготовка в спортните училища», «Мотиви на наредба за спортна подготовка в спортните училища» и систематичния текст «Проблеми на спортните училища» предоставих не само на г-н Стоичков, но и на г-н Веселин Методиев и други членове на комисията, а отново ги внесох в МОМН и МФВС.
Оказа се, че най сериозното основание на МФВС за критика в нашия проект е фактът, че не беше сменено името на управляващия орган – ДАМС не е променено на МФВС. Текстовете са преработвани последно през 2008 г, поради което в тях са вписани старите наименования на институциите. Тук двете придружителни писма са обединени в едно, защото текстът им е един и същ.

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ОЛИМПИЕЦ” -ПЕРНИК
ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СОФИЯ
изх.№ 433/26.03.2010 г.   МОМН вход. №: 0601-418/26.03.2010 г.
ДО МИНИСТЪРА НА ФИЗИЧЕСКИТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА СОФИЯ
МФВС вх.№ 17-00-54/02.03.2010 г.
 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО на приложени ТЕКСТОВЕ
 УВАЖАЕМИ Г-Н ИГНАТОВ, Уважаеми г-н нейков,
 Предоставям Ви вариант на проекта и мотивите за наредба за спортната подготовка в спортните училища, текст на предложения за правилника за приложение на закона за физическото възпитание и спорт и текст “Проблеми на спортните училища”. Проектът и мотивите за наредба за спортната подготовка в спортните училища са изработени през 2008 г. на основата на проект, който беше подготвен от директорите на спортни училища по време на национално съвещание в Стара Загора 2005 г. Имайки предвид настоящите проблеми на спортните училища Райчо Радев, директор на СУ “Олимпиец” гр. Перник, Николай Николаев, директор на СУ “Атанас Узунов” гр. Русе и Генчо Генев, директор на СУ “Стефан Караджа” гр. Хасково направихме съгласувани промени в текста на проекта. Окончателният текст на проекта и мотивите за наредба за спортната подготовка в спортните училища бе предоставен и на други заинтересованите лица и институции. Идеята за изработването на проекта и мотивите за наредбата се породени и във връзка с покана от страна на г-жа Янита Димитрова от Народното събрание да направя предложение за текст в правилника за приложение на закона за физическото възпитание и спорт - в частта за спортните училища – чл. 23. Приложените текстове са и предоставени. Приложените текстове бяха предоставени на г-жа Весела Лечева, председател на ДАМС, но нямаше движение по проблемите. ПОМОГНЕТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, АКО Е ВЪЗМОЖНО !          Прилагам: Проект на наредба за спортната подготовка в спортните училища - стр.2; Мотиви за наредба за спортната подготовка в спортните училища – стр.11; Текст “Проблеми на спортните училища” – стр.20; Предложение за ППЗФВС – стр.29 до стр. 32.         На 17.02.2010 г. представих част от проблемите и на обсъждането на проекта на ЗФВС в комисията по образование и спорт в НС, в което участвахте и Вие.
02.03.2010 г.  26.03.2010 г. Перник     директор:      /райчо радев/
Ето текстовете:


Четвърта публикация

намеренията на г-н нейков, министър на ФВС
приемане на проектозакона от правителството
Директорите на спортни училища очаквахме г-н Нейков, след като стана министър, да насрочи среща и с нас, по подобие на варненската му срещата с треньорите от страната и да ни запознае с неговите и на министерството идеи за развитието на  системата на физическото възпитание и спорта в България и по-конкретно на спортните училища. Такава среща не се проведе и не бяхме запознати с намеренията на г-н Нейков. Очаквахме, че ще има промени, но не знаехме какви. Намеренията на министъра и министерството за промени в нормативната база и живота на физическото възпитание и спорта можехме да предполагаме, но не бяхме сигурни. Едва след публикуването на проектозакона за изменение и допълнение на ЗФВС през м. декември 2009 г и в изказванията и предложенията на министъра по време на обсъжданията на проектозакона станаха ясни намеренията на МФВС. Оказа се, че не е случайно нежеланието на г-н Нейков да се срещне с нас, директорите на спортни училища. На принципа „По делата им ще ги познаете”, от законодателните действия, протоколи, документи и изказвания на г-н Нейков и МФВС успях да реконструирам намеренията им. Обобщено идеята за промени на г-н Нейков, може да се определи в следните опорни точки на мислене, т.к. концепция:
Първо: Панацея за решаването на проблемите с елитния спорт са спортните училища, същевременно те са основните виновници за неуспехите на българския спорт, а най-виновни са настоящите директори на спортните училища. Ето  какво казва г-н Нейков: „Но явно, че най-наболялата тема – това са спортните училища” /виж стенограмата от 17.02.2010/
Второ: всички настоящи директори на СУ да бъдат освободени от длъжност /виж §64, добавен между първо и второ четене в законопроекта/ на принципа: със стари персонажи не се прави ново спортно училище, защото тези директори не само са некадърници, но те са и крадци на народна пара. В стенограмата от обсъждането в комисията в НС на 12.05.2010 г. г-н Нейков ни представя като хора при които „има непрекъснато „чака рака” – произвеждаме непрекъснато футболисти от 80 човека и ги препродаваме в Испания и си пълним джобчето, и пълним торбите в школа и т.н. по различен начин, и се пишат фактури за храна, в съвременните общински спортни училища далаверата ще продължи и в бъдеще. И ние не можем да я пресечем”.
Спортните училища са само далавера за директорите и затова трябва да се уволнят настоящите директори. Същевременно, както казва г-н Нейков на министрите по време на заседанието на МС на 09.12.2010 г. „в много спортни училища, няма да ви казвам, че часовете по физическо възпитание се провеждат на високи токчета от учителите.”
Трето: тъй като хора от областта на спорта ще разберат най-добре идеите и намеренията на МФВС, затова на мястото на освободените директори ще се назначават само лица със „завършена степен на висше образование в областта на спорта и поне 3 години учителски стаж” т.е. само учители по физическо възпитание и спорт или учители по спорт в СУ /виж по-долу чл. 23 ал.8 от проектозакона/, а в близко бъдеще и настоящите треньори, които вече имат право да стават учители по ФВС, независимо, че нямат учителска правоспособност /виж промените в ППЗНП в чл. 124а ал.4, с който се допуска треньорите, завършили само треньорски профил на НСА да бъдат назначавани за учители/.Въпросът е да има завършено висше образование в Националната спортна академия. Може да бъде педагогически профил, може да е завършил треньорски факултет. Важното е той да бъде наш кадър” /виж стенограмата от 17.02.2010/
Четвърто: на българския спорт са необходими само 9 спортни училища-държавни /2 в София и 7 в страната/, а останалите 12 са по-малко необходими и остават общински /1 в София и 11 в страната/. Кои седем? – „Но ние в момента се спираме само на такива седем, които са в по-икономически райони, и две в София.” /виж стенограмата от 17.02.2010/ Кои са тези 7 икономически района в страната? – аз не зная, а вероятно и г-н Нейков. Критика на принципа на делене на държавни и общински по признака „първостепенен разпоредител на средствата от бюджета” ще намерите на следващите страници. Каква ще е съдбата на спортните училища „втора ръка”- общинските - ще видим???!!!.
Пето: Държавните училища изцяло да се управляват от МФВС, с директори назначени от МФВС, а общинските - от МОМН и МФВС, с директори назначени от РИО. Защо искаме да си назначаваме ние директорите? Защото искаме директорите по някакъв начин да се съобразяват с това, което им казва Министерството на физическото възпитание и спорта” /виж стенограмата от 17.02.2010/. Явно г-н Нейков не знае, че директорите на СУ винаги са се съобразявали и сега ще се съобразяват с казаното от МФВС, но МФВС все още не е казало нещо съществено за решаването на проблемите на СУ. Досега МОН и ДАМС си водеха някаква институционална война за СУ, от която страдаха само СУ.
Шесто: за учениците от държавните спортни училища ще бъде приоритет спорта, „Защото той е влязъл там, за да стане спортист. Той няма да стане математик, няма да стане някакъв друг специалист.” /виж стенограмата от 17.02.2010/. Ясна е тенденцията към познатото в спортните среди пренебрегване на обучението по общообразователните предмети, защото той ще става спортист, а не „някакъв друг специалист”.
Седмо: учебната подготовка не трябва да пречи на спорта в спортните училища и затова МФВС ще управлява и учебната подготовка в СУ, като „ще си спазваме проблемите на образованието по техните изисквания, всички учители ще бъдат приемани чрез тях” Това преведено на разбираем език означава: важен е спорта, а по учебната дейност ще гледаме горе долу: „ще спазваме проблемите” на МОМН, а учителите по общообразователните предмети ще се съобразяват с нас, защото ще бъдат назначени от нас  и ще ни слушат, и ще разбират, че спортът е най-важен. /виж спора между С Нейков и С Игнатов по-долу и стенограмата от 17.02.2010/


Пета публикацияОБСЪЖДАНЕ В парламентарнаТА КОМИСИЯ преди първо четене в нс
Комисията в Народното събрание, която работи по проблемите на спорта и образованието е Парламентарна комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта – ПКОНВДМС, която в текстовете по-нататък ще се назовава за краткост „комисията”.
Първото и единствено заседание и обсъждане в комисията, преди първо четене на проекта за закон за промени в закона за физическото възпитание и спорт, включително и чл. 23 - за спортните училища се проведе на 17.02.2010 г.. Преди това заседание, чрез Янита Димитрова, експерт в комисията, поисках среща с нейния председател г-н Стоичков. На тази среща изложих съображенията ми против този законопроект. Уточних, че директорите на спортни училища не са канени от МФВС за обсъждане на този законопроект и затова исках тази среща. Изказах предположението си, че моите съображения са и на другите директори. Г-н Стоичков ме покани да участвам в първото заседание на комисията и предложи да конкретизираме нашите предложения за промени в този законопроект, които да внесем след първото четене в НС. След тази среща помолих в заседанието на комисията да участва и директора на пловдивското спортно училище. В протокола от заседанието ще прочетете позициите на директорите на двете спортни училища - пернишкото и пловдивското /Райчо Радев и Любен Жилков/. От това заседание започна нашата битка с институционализираните персони, които не желаеха да проумеят основанията на нашите предложения. Комисията в лицето на нейния председател /Огнян Стоичков/, част от депутатите и експертите към нея /Янита Димитрова и Слава Ангелова/ разбраха и подкрепиха нашите предложения и благодарение на тяхното съдействие успявахме по-нататък. Предоставям на вашето внимание протокола от това заседание на комисията /със съкращения/, който е публикуван на сайта на народното събрание. Протоколите от тези заседания са интересни, защото представят мисленето на най-високият форум на държавата – парламентарната комисия, респ. народното събрание. Проектозаконът бе приет от комисията за първо четене в НС във вида, в който бе предложен от МС
Шеста публикациясъдействАМЕ на институциите за осмисляне

 и систематизиране на проблемите на спортните училища

Предоставих на МОМН, МФВС и ПКОНВДМС текстовете: «Проблеми на спортните училища», Проект на наредба за спортна подготовка в су, Мотиви за наредба за спортна подготовка в су  и Предложения за правилника на ЗФВС /на закона, който е действащ досега/. Същите текстове бяха предоставени в МОН и ДАМС преди смяната на правителството, но управляващите не им обърнаха внимание. Сега, март 2010 г., ги предоставихма на новите ръководства на министерствата, с очакване, че ще предизвикат съответни промени в нормативната база. Най-добри последствия за нас и нашата нормативна база, обаче, имаше фактът, че ги предоставихме на г-н Огнян Стоичков, председател на парламентарната комиссия по образование … и спорт, който вникна и разбра нашите проблеми, а впоследствие съдействаше и бяха приети 80% от нашите предложения.

Служителите в МФВС определиха като най-голям пропуск на нашия проект, че не са променени старите наименования на институциите с новите. Текстовете са преработвани последно през 2008 г, и поради факта, че през 2010 г. не са правени коррекции, оставих текста така, както са в оригинал и именно поради това в тях са вписани старите наименования на институциите.

Тук двете придружителни писма са обединени в едно, защото текстът им е един и същ. Всички предружителни писма и документи са с изходящи номера и официалната бланка на СУ»Олимпиец», защото общността на директорите на СУ не бе институционализирана /нямаше регистрация  като юридическо лице/, а документите се нуждаеха от спазването на определена официална процедура и представителност, т.е. носене на отговорност.

Ето придружителното писмо до МФВС, което е повторено в това до МОМН:

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ОЛИМПИЕЦ” –ПЕРНИК ДО МИНИСТЪРА НА ФИЗИЧЕСКИТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА СОФИЯ МФВС вх.№ 17-00-54/02.03.2010 г. ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СОФИЯ изх.№433/26.03.2010г. МОМН вход. №:0601-418/26.03.2010г.

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО на приложени ТЕКСТОВЕ

Уважаеми г-н нейков, УВАЖАЕМИ Г-Н ИГНАТОВ,

Предоставям Ви вариант на проекта и мотивите за наредба за спортната подготовка в спортните училища, текст на предложения за правилника за приложение на закона за физическото възпитание и спорт и текст “Проблеми на спортните училища”. Проектът и мотивите за наредба за спортната подготовка в спортните училища са изработени през 2008 г. на основата на проект, който беше подготвен от директорите на спортни училища по време на национално съвещание в Стара Загора 2005 г. Имайки предвид настоящите проблеми на спортните училища Райчо Радев, директор на СУ “Олимпиец” гр. Перник, Николай Николаев, директор на СУ “Атанас Узунов” гр. Русе и Генчо Генев, директор на СУ “Стефан Караджа” гр. Хасково направихме съгласувани промени в текста на проекта. Окончателният текст на проекта и мотивите за наредба за спортната подготовка в спортните училища бе предоставен и на други заинтересованите лица и институции. Идеята за изработването на проекта и мотивите за наредбата се породени и във връзка с покана от страна на г-жа Янита Димитрова от Народното събрание да направя предложение за текст в правилника за приложение на закона за физическото възпитание и спорт - в частта за спортните училища – чл. 23. Приложените текстове са и предоставени. Приложените текстове бяха предоставени на г-жа Весела Лечева, председател на ДАМС, но нямаше движение по проблемите. ПОМОГНЕТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, АКО Е ВЪЗМОЖНО ! Прилагам: 1.Проект на наредба за спортната подготовка в спортните училища - стр.2; 2.Мотиви за наредба за спортната подготовка в спортните училища – стр.11; 3.Текст “Проблеми на спортните училища” – стр.20; 4.Предложение за ППЗФВС – стр.29 до стр. 32      На 17.02.2010 г. представих част от проблемите и на обсъждането на проекта на ЗФВС в комисията по образование и спорт в НС, в което участвахте и Вие.; 26.03.2010 г. директор: Перник      /райчо радев/

Забележкя: Цитираните четири текста са приложени по-горе към материала „систематизиране на проблемите на спортните учиЛища от директорите на спортните училища”
Ето текстовете:Седма публикация

приемане на проектозакона в нс на първо четене
Комисията прие проектозакона за първо четене на 17.02.2010 г., а НС го прие на първо четене на 10.03.2010 г. Нямахме основание да сме съгласни с включеното в законопроекта първо предложение на МФВС респ. МС, относно спортните училища. Това е „суров” материал. Предложението не само не е адекватно, но липсват и редица други, необходими допълнителни промени, които да кореспондират със самия чл.23 и други закони. Наложителни са редица промени в закона /по членове, алинеи, точки, както и в допълнителни и преходни разпоредби/, относно спортните училища. Нашето несъгласие с така приетият на първо четене законопроект стана достояние на председателя на комисията г-н Стоичков
Ето какво съдържаше приетият на първо четене проектозакон, относно спортните училища:
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ     Проект
З А К О Н ЗА изменение и допълнение
на Закона за физическото възпитание и спорта
…… „§ 21. Член 23 се изменя така: Чл. 23. (1) След проверка на възможностите им по съответния вид спорт ученици могат да продължат своето образование в V, VI, VІІ или VIIІ клас на спортните училища. (2) Спортните училища осигуряват общообразователна и професионална подготовка и осъществяват спортна подготовка на учениците за постигане на високи спортни резултати. Обучението на учениците за придобиване на професионална квалификация се извършва при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение. (3) Държавните спортни училища се финансират от държавния бюджет чрез Министерството на физическото възпитание и спорта и се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на физическото възпитание и спорта след съгласуване с министъра на образованието, младежта и науката при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. (4) Общинските спортни училища се финансират от общинските бюджети и се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта при условия и по ред, определени в Закона за народната просвета. (5) Министърът на образованието, младежта и науката утвърждава учебните програми по спортна подготовка в спортните училища по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта. (6) Директорите на държавните спортни училища се назначават за срок 5 години без ограничение в броя на мандатите въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда. Министърът на физическото възпитание и спорта сключва, изменя и прекратява трудовите договори с директорите на държавните спортни училища. (7) Директорите на общинските спортни училища се назначават за срок 5 години без ограничение в броя на мандатите въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда. Началникът на регионалния инспекторат по образованието сключва, изменя и прекратява трудовите договори с директорите на общинските спортни училища. (8) За заемане на длъжността директор на държавно или общинско спортно училище може да кандидатства лице, което има завършена степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” в областта на спорта и поне 3 години учителски стаж. (9) Държавният план-прием за държавните спортни училища се утвърждава със заповед на министъра на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката. (10) Държавният план-прием за общинските спортни училища се утвърждава със заповед на министъра на образованието, младежта и науката съгласувано с министъра на физическото възпитание и спорта. (11) Министърът на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката приема наредба за условията и реда за прием на ученици в спортните училища.” …….
Осма публикация

предложение от директорите
на спортни училища за промени в законопроекта
за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание
и спорта/ЗИД ЗФВС/, № 902-01-61, внесен от МС на 21.12.2009 Г.
Нямайки никакво основание да приема текстовете в чл. 23 в приетият на първо четене от НС законопроект написах текст с мои предложения за чл. 23 и други промени в закона и го изпратих на имейлите на колегите - директори на спортни училища. Те ми изпратиха своите съображения и промени и след множество консултации бе одобрен окончателния текст. Едновременно с това директорите на СУ ми изпращаха своите официални становища, в подкрепа на предложението и изразена воля да бъдат представлявани от Райчо Радев в обсъжданията в парламентарната комисия и други институции. Предложението, придружено от становищата на всички /20/ общински СУ /отсъстваше само становище на държавното СУ „Владимир Стойчев” София/ предадох на председателя на комисията /входяща поща/, което бе включено в документацията на членовете на комисията за обсъжданията на следващото заседание. Предложението е внесено в парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта в 41 НС /ПКОНВДМС/ с вх. № КН-053-09-110/18.03.2010 г. от Райчо Радев, директор на СУ „Олимпиец” Перник.
Предложенията по същество: 1.Държавата и общините осигуряват материалната база и нейната издръжка за спортна подготовка в спортните училища с предимство и безплатно; 2.МФНС открива, преобразува и закрива държавните спортни училища и назначава директорите им; 3.Спортните училища са за обучение и развитие на учениците спортисти. Те са държавни, общински, частни. Работят със съдействието на спортните организации.; 4.Учениците се приемат в СУ в V до VIII клас след проверка на възможностите им, по наредба за прием; 5.Спортните училища осъществяват следната подготовка на учениците: общообразователна /съгласно ЗНП/, професионална /съгласно ЗПОО/и спортна /съвместно със спортните организации при условия и по ред определени в наредба за спортната подготовка, с допълнителни 20 чася седмично/; 6.Държавните спортни училища се финансират от държавния бюджет чрез МФВС, а общинските спортни училища се финансират от държавния бюджет чрез общините. 7.Стандартът за издръжка на един ученик е еднакъв за всички спортни училища; 8.Държавните спортни училища се откриват, преобразуват и закриват със заповед на МФВС, а общинските спортни училища - със заповед на МОМН; 9.МОМН утвърждава учебните програми по спортна подготовка по предложение на МФВС; 10.Директорите на държавните СУ се назначават от МФВС, а Директорите на общински СУ се назначават от началника на РИО; ; 11.Изисквания за заемане на длъжността директор на СУ:  завършена степен на висше образование "магистър", педагогическа правоспособност и минимум 3 години педагогически стаж; 12.Държавният план-прием за държавните спортни училища се утвърждава от МФВС, а за общинските от МОМН; 13.Директорът на СУ сключва договори за изпълнение на спортната подготовка с лицензирани спортни клубове и трудови договори с учителите по вид спорт, след уведомяване на спортните клубове; 14.Спортните клубове, се подпомагат допълнително финансиране от МФВС с 5% от стандарта за участие в състезанията на учениците; 15.промени по членове, алинеи и точки и в преходни и допънителни разпоредби осигуряващи горните предложения;
Девета публикация

Новото ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МФВС
/СЛЕД ПЪРВО ЧЕТЕНЕ в НС/
Между първо и второ четене трябваше да докажем целесъобразността на нашите предложения и те да бъдат одобрени от комисията  и да влязат за второ четене в НС. Направих всичко, което мислех, че е необходимо за да успеем.  От това зависеше дали промените в закона ще бъдат адекватни на реалните условия за развитието на спортните училища, защото част от предложенията на МФВС бяха родени от нарушената граница между желано и възможно и субективните представи за  спецификата на спортните училища.
След приемането на проектозакона на първо четене предоставих лично в МФВС предложенията на директорите на СУ, което стана преди МФВС да внесе в комисията новите си предложения. В новото предложение на МФВС, част от нашите предложения бяха приети от МФВС и бяха включени в това ново предложение, поради което те отпаднаха от нашето предложение. Друга, съществена част, министерството не прие. МФВС настоява да има мандатност на длъжността „директор на СУ”; директори на СУ да бъдат само завършили „в областта на спорта”; отхвърлят вписването в закона на наредба за спортната подготовка. Впоследствие комисията прие нашите предложения: отпадна мандатността, директори на СУ могат да бъдат и учители с други специалности и включи наредбата за спортна подготовка в закона. МФВС включва и част от нашите предложения за допълнителните и преходните разпоредби, но съзнателно или несъзнателно пропуска някои важни наши предложения, които, впоследствие, бяха добавени от комисията преди второ четене.Десета публикация

съпоставка на предложенията на директорите
 с това на мфвс и текста приет от работната група
В дейността на работната група от експерти на комисията работех и аз. Обсъждахме и одобрявахме съвместно всяко изречение. Необходима беше да направя съпоставка по алинеи и точки на двете предложения и одобреният от председателя на комисията текст за да се открои различието в предложенията на директорите на СУ с тези на МФВС и текстовете на работната група в комисията. Съпоставката изпратих на директорите на СУ в страната.
Структура на съпоставката:
Текстовете от нашето предложение са извън правоъгълника.
В правоъгълника под нашия текст:
- с жълт цвят е маркиран текстът от предложението на МФВС,
- с вишнев цвят е маркиран текстът на работната група /експертите и аз/, одобрен от председателя на комисията
- в черен цвят са моите пояснителни думи
Ето съпоставката в табличен вид, а по-долу в оригинал /текст:
Единадесета публикация

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С НАШИТЕ МОТИВИ
ОДОБРЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
Председателят на комисията прие като разумни и основателни нашите предложения и пожела да представя мотиви към всяко наше предложение и да ги приложа към текста, който е предвиден за обсъждане в комисията и ще се внася в НС. В този текст не присъстват
нашите предложения, които са включени в новото предложение на МФВС. Формулирах мотивите и ги консултирах с част от колегите в страната, след което ги предоставих на председателя на комисията.
Предоставям текста в сбита форма:
§.1. Член 4б се изменя така: „Чл. 46. Държавата и общините осигуряват материалната база и нейната издръжка за спортна подготовка в спортните училища. Ползването на материалната база от спортните училища за спортна подготовка на учениците е безвъзмездно." Мотиви: По-голяма част от спортната база, в която спортуват ученици от спортните училища е общинска. Голяма част от нея е предоставена за стопанисване и ползване от фирми, които изискват наем от спортните училища. Общинската спортна база няма да бъде предоставена за ползване от държавните спортни училища, ако не плащат наем. В нормативната база за спортните училища и в стандарта за издръжка на един ученик в спортните училища не е предвиден такъв разход.
§2 В чл.23 се правят следните изменения: Създава се нова ал.3 „(3) Спортната подготовка в спортните училища е задължителна и се осъществява съвместно със спортните организации при условия и по ред определени в наредба за спортната подготовка, приета от министъра на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката.„ МОТИВИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА В нормативната база на МОМН учебният предмет „Спортна подготовка” не е задължителен предмет за спортните училища, което определя редица нормативни противоречия. 1. В действащият Учебен план за спортните училища, (2001 г.) учебният предмет „Спортна подготовка” неправомерно /нецелесъобразно/ е в раздел “В” - свободно избираема подготовка, а той не може да бъде и в раздел Б – задължително избираема подготовка, защото не може да бъде „избираем” предмет, който определя същността на вида училище. Презумпцията, че включването на този предмет в обучението в спортните училища е предоставено на волята на избор на ученика прави възможно и неизбирането му. 2. В раздел А на учебния план - задължителна подготовка не е предвиден нито един час по Спортна подготовка. В КОО “Физическа култура и спорт” е включен предмет ТМСТ, а не  “Спортна подготовка”, което е в противоречие с чл.19 от Наредба №6/2001 г. на МОМН за разпределението на учебното време… ”Чл. 19. Учебните часове, предвидени за задължителноизбираема подготовка в спортните училища, и часовете за задължителна подготовка от културно-образователната област "Физическа култура и спорт" се използват за специализирано обучение по спортна подготовка.” Тук терминът „специализирано” замества термина „профилирано”3. В настоящия момент предметът „Спортна подготовка” неправомерно е профилиращ в спортните училища. Съгласно указанията на МОМН /ръководство за директора/предметът „Спортна подготовка” е профилиращ предмет в СУ независимо, че е свободноизбираема подготовка. Това е в противоречие с  Чл. 15. (1) от цитираната наредба: „Чл. 15. (1) Профилираната подготовка се осъществява в учебните часове за задължителна и задължителноизбираема подготовка, определени за съответния клас в учебния план.” В учебния план за спортни училища такива часове от задължителна подготовка няма, а часовете от ЗИП, дори и да се вземат всички за спортна подготовка, са крайно недастатъчно за да се изпълни годишния хорариум по спортна подготовка, който е  1152 часа в гимназиалния етап. Часовете за ЗИП по класове общо годишно са: ІХ – 160, Х – 240, ХІ – 340, ХІІ – 400. Недостатъчно са дори и да се вземат и часовете от ЗП, които се ползват за ТМСТ – годишно ІХ-ХІ са 60 часа, а за ХІІ са 70 часа 4. Ако се предоставят всички часове от ЗИП за спортна подготовка ще бъде невъзможно изпълнението на изискването за брой и хорариум за профилиращи предмети по класове, което е записано в същата наредба така: Чл. 19. (2) Профилиращите учебни предмети се изучават, както следва: 1. в IX клас - един или два профилиращи учебни предмета; 2. в X клас - два или три профилиращи учебни предмета; 3. в XI клас - три или четири профилиращи учебни предмета;  4. в XII клас - три или четири профилиращи учебни предмета. (3) Профилиращите учебни предмети по т. 1-3 се изучават с не по-малко от 108 учебни часа годишно, а тези по т. 4 - с не по-малко от 124 учебни часа годишно. В момента чл.19 ал.2 се изпълнява в спортните училища Мотивационен извод:      Записът в промените на ЗФВС, че спортната подготовка в спортните училища е задължителна определя предвидената промяна ЗСООМУП, за предоставяне на правото за ползване до 20 часа седмично за обучението по профилиращия предмет „Спортна подготовка”. Така ще се преодолеят нормативните противоречия.
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА
Организация и управление на спорта в България  се промени съществено след 1989 г. Старата нормативна база на спорта, респ. на спортните училища стана негодна за употреба. Правилникът за спортната подготовка, издаден през 1985 г. отпадна и вече 20 години не съществува нормативна база, която да урежда организацията на спортната подготовка в спортните училища. Необходимо е ясно и недвусмислено нормативно определяне на: 1. на статута на спортните училища /структурата, организацията и функционирането/ и взаимодействието му с държавните и местни органи на власт и други организации - относно спортната подготовка. 2. на статута на спортния клуб /структурата, организацията и функционирането/ като партньор на спортното училище. Спортният клуб, които е необразователна институция /не се ръководи от нормативната уредба на образованието/ се включва в дейността на образователната институция – училище и играе определяща роля в учебнотренировъчния и спортносъстезателна дейност, а от тук се определя и важната му роля при формиране на оценката по спортна подготовка; 3. на взаимодействието между спортното училище и спортния клуб, относно: - изпълнението на учебния план и учебните програми - финансирането на дейностите, - собствеността, ползването и издръжката на спортните бази - подготовката и осъществяването на приема - участие в състезания 4. на статута на учителя по спорт – от една страна е учител, който се ръководи от нормативната уредба на образованието и осъществява дейности в училището, а от друга е специалист по спорт /треньор/, който се ръководи от нормативната уредба на спорта и осъществява дейности в спортния клуб. Ясно определяне на нормата преподавателска заетост на учителя по спорт, съобразена и с хорариума по предмета „Спортна подготовка”. 5. на статута на пом. директора по спортна подготовка и учителя методист. 6. на ползването на спортна база, която се ползва за спортна подготовка на учениците от спортното училище 7. на статута на учебния предмет „Спортна подготовка” и начинът на формиране на оценката по този предмет. 8. на деленето на учениците на групи в спорните училища, както и групирането им по клубна принадлежност. 9. на нормата за определяне на щат по спортна подготовка в спортните училища. 10. на правото и реда за преместване на учениците от други училища в спортното училище и през учебната година. 11. на ангажиментите по изпълнението на учебния план и учебните програми – участието на училището и спортния клуб в организацията и осъществаването на всички дейности.. 12. на организацията, управлението и контрола на спортната подготовка Липсата на нормативна база, уреждаща спортната подготовка е била предпоставка и основание за много пропуски и грешки, за наказания и страдания. Предоставям и проект мотиви за наредба за спортна подготовка, изготвен преди няколко години от директорите на спортни училища. Там са включени проблемите на спортните училища и оптималния вариант за решението им. Решаването на тези проблеми е възможно с приемането на наредба за спортната подготовка в спортните училища.
2.Алинея 3 става ал. 4
3.Алинея 4 става ал.5 и се изменя така:
„(5) Общинските спортни училища се финансират от държавния бюджет чрез общините. Стандартът за издръжка на един ученик в спортните училища е еднакъв.”
Мотиви: Общините не са в състояние да финансират общинските спортни училища от своя бюджет, затова общинските спортни училища трябва да се финансират от държавния бюджет чрез общините. Финансирането от общинския бюджет ще доведе до невъзможност общинските спортни училища да функционират нормално и са обречени на закриване. Стандартът за издръжка на един ученик в спортните училища трябва да бъде записан в закона, защото различия в стандарта за държавните и общинските спортни училища /определени в поднормативен документ/ ще доведе до невъзможност общинските спортни училища да функционират нормално и са обречени на закриване.   Допускането на възможност за различен стандарт в общинските и държавните спортни училища е нормативна предпоставка за намаляване или неувеличаване на стандарта на общинските спортни училища.
4. Алинея 5 става ал.6
5. Алинея 6 става ал.7 и се изменя така:
„(7) Директорите на държавните спортни училища се назначават от министъра на физическото възпитание и спорта, въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда, по условия и ред определени от правилника за приложение на закона за физическото възпитание и спорта.”
6. Алинея 7 става ал.8 и се изменя така:
 „(8) Директорите на общинските спортни училища се назначават от началника на регионалния инспекторат по образованието въз основа на конкурс по реда на Кодекса на труда, по условия и ред определени в правилника за приложение на закона за народната просвета. „
7. Алинея 8 става ал.9 и се изменя така:
Мотиви към ал.7 и ал.8: Предложението на МФВС за мандатност е неоснователно. Нормативно определеният статут на длъжността „директор на училище” е свързана с отговорности за всичко, което се случва в училището, с изискване за много висока степен на компетентност, с множество социални връзки и зависимости и много, много проблеми на училището в съвремието ни. В спортното училище те са значително повече. Овладяването на необходимия опит е свързано с управление на училището за период от минимум два или три випуска. Пет години са необходими на новият директор само да се ориентира в огромната и сложна нормативна база на образованието и изгради умението практически да я прилага. Основният проблем на спортните училище не е липсата на активност и професионализъм на директорите на тези училища, а липсата от 20 години на нормативна база за тяхното функциониране. Необходимо е да се създадат правила за работа, а не да се сменят през 5 години директорите. Смяната през 5 години на директора ще занижи усещането за стабилност в колективите. Взаимната адаптация в колективите при новия директоре свързана с напрежение, междуличностни проблеми и конфликти и др.п. Мандатността не е мотивиращо основание за активност на директора, а напротив – ще стимулира пасивност, защото неговото освобождаване след 5 години е почти сигурно и не би могъл да предприеме стратегическо развитие на училището. Ограничения в мандатността не се предлага, но смяната през 5 години на директорите на спортни училища неминуемо ще стане. Имайки предвид социалнопсихологическите нагласи в обществото, специфичните политически въжделения и настоящите управленски механизми оценката за работата на директора ще бъде определена от субективизъм и пристрастия, които нямат нищо общо с работата. Мандатността ще стане предпоставка и за намиране на виновник за неуспехите в образованието, породени от обективни предпоставки или несвършена работа от горестоящи Мандатността в управлението на училищата ще обслужва демонстрацията на активност за промени от всеки нов министър или началник на РИО, както и удовлетворяването на желанията на местни „величия”. Принципът „Кадрите решават всичко” е от близкото минало, а европейският принцип е „Правилата решават всичко”. Няма директор, който да не желае да работи активно при ясни правила. В настоящия период България няма готовност за мандатна проверка на способностите на директорите на каквито и да е училища. И сега съществуват механизми за отстраняване на неработещи директори, но в спортните училища такива директори няма. Работата им се спъва от липсата на ясна нормативна база. Затова нашето предложение е основателно и по-перспективно за спортните училища.
„(9) За заемане на длъжността директор на спортно училище може да кандидатства лице, което има завършена степен на висше образование "магистър", педагогическа правоспособност и минимум 3 години педагогически стаж.”
8. Алинеи 9, 10 и 11 стават ал.10, 11 и 12.
9. Създава се нова ал.13:
Мотиви: Предложението на МФВС за спортно образование на директора е неоснователно.
    Няма основание да се твърди, че учителят по физическо възпитание и спорт и треньорът, които професионално познава и практикува методика на физическото възпитание или учебнотренировъчния процес ще управляват по-добре спортното училище от учител, който има друг вид образование. Специализирането на спортното училище не е доведено до мярата  на спортен клуб, което императивно да изисква директорът да има образование в областта на спорта. Във всички спортни училища съществува длъжността „Помощник директор по спортна подготовка”, който управлява спортната подготовка и е задължително той да бъде с образование от сферата на спорта Спортното училище не е спортен клуб или спортна казарма. Съществува опасност директорът със спортно образование, воден от ценностните си ориентации, подкрепен от този министър да игнорира учебната дейност в спортното училище. Спортното училище не е само спортна институция за спортна подготовка на учениците, а то е образователна институция, училище за духовно израстване на младите спортисти на България и придобиване на определена образователна степен. Директорът на спортното училище управлява не само спортната подготовка и учителите по спорт. Той управлява и общообразователната и професионалната подготовка на учениците, учителите по тези подготовки и всички процеси в училището, които се реализират в условията на значително по-сложна и обемна нормативна база, отколкото тази на спортния клуб. Подобряването на работата в спортните училища няма да се постигне със спортното образование на директора, а с ясна и точна нормативна уредба /каквато не съществува/ и адекватен контрол /какъвто не съществува/. Какъвто и да е директорът, ако той работи в условията на нормативен хаос успехи трудно ще постига и много ученици на олимпиада няма да изпрати. Учителите по физическо възпитание и спорт и треньорите, завършили НСА „Васил Левски”  не се обучават специализирано за директори на спортни училища. Част от тях имат управленски способности и някои от тях са станали директори на спортни училища. Тази дискриминационна мярка поражда весели асоциации за образованието на директори: на музикално училище – само музикант; на езикова гимназия – само филолог /чужда филология/; на строителна гимназия – само инженер строител; на химическа гимназия – само химик и др.п. Това предложение на министъра на физическото възпитание и спорта е породено от неглижирането на учебната дейност в спортните училища, „в името на спорта”, демонстрирано по време на обсъжданията в Комисията по образование .. и спорт на 17.02.2010 г.
 „(13) Спортните клубове, чиито спортисти се обучават в спортните училища, получават за всеки ученик , участвал в състезания, предвидени в учебните програми по спортна подготовка, допълнително финансиране от бюджета на министерството на физическото възпитание и спорта определено в наредбата за финансиране на спортните организации.”
Мотиви: В нормативната база за спортните училища не е предвидено разходване на средства за участие в състезания от бюджета на училището /по стандарта за издръжка на един ученик/, независимо, че участието в състезания е задължително, съобразно учебните програми по спортна подготовка. Финансирането на участие в състезания сега се осъществява от спортните клубове, но това участие е за около 20% от учещите в спортни училища, поради липса на средства.
§ ….. В Чл. 50 се правят следните изменения: в ал. 2 след спортните организации " се допълва  „и спортните училища”. Мотиви: За да се регламентира правото на ползването на държавните и общински спортни обекти и съоръжения от учениците в спортно училище.
в ал. 3 след „общообразователни” се допълва – „спортни,”.Мотиви: За да се регламентира правото на ползването на държавните и общински спортни и туристически обекти и съоръжения и от спортните училище. В изброените видове училища липсва «спортни».
§ ….. В Чл. 50в се правят следните изменения: в ал 4 след „спортни организации” се допълва „спортни училища” Мотиви: За да се регламентира правото на ползването на спортни обекти, които са отдадени на концессия и от спортните училище. В изброените правоимащи липсва «спортни училища».
в чл. 59 се правят следните изменения: в ал 2 след „спортни организации” се допълва „спортни училища” Мотиви: За да се регламентира правото на общините да подпомагат и спортните училища. В изброените правоимащи липсва «спортни училища».
Промени в Закона за нарОдната просвета
В чл. 10 да се добави ал 5   „(5) 1. Държавните спортни училища се финансират от държавния бюджет чрез МФВС.
Мотиви: За да се регламентира редът за финансиране на държавните спортни училища.
2. Общинските спортни училища се финансират от държавния бюджет чрез общините. Стандартът за издръжка на един ученик в спортните училище е еднакъв.
ал 5 и 6 стават 6 и 7
Мотиви: За да се регламентира редът за финансиране на общинските спортни училища и еднаквостта на издръжката за един ученик в спортните училища. За да се регламентира, че финансирането на общинските спортни училища също е от държавния бюджет и се осъществява чрез общините. Имат се предвид и мотивите, посочени към ал.5.
ПРОМЕНИ В ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН
В ЗСООМУП към чл.16 да бъде добавена нова ал.5  (5) Всяка учебна седмица освен Задължителните учебни часове по ал.2 включва и до 20часа по профилиращия предмет Спортна подготовка” в спортните училища, които се използват за осъществяване на учебната програма по спортна подготовка и включването на тези часове не се отразява при определяне на съотношението по ал.3
Мотиви: За да се регламентира броя на часовете седмично за обучението на учениците по спортна подготовка в спортните училища, да се определи тяхната задължителност и предназначение и че те са извън броя на часовете, които определят седмичната натовареност. Имат се предвид и мотивите, посочени към ал.3.
За «Преходни разпоредби»:
§ ….. Във връзка с чл.23 ал 6 и ал. 7 Настоящите директори на спортни училища, назначени с конкурс, запазват работните си места след преобразуването на общинските спортни училища в държавни спортни училища.
Мотиви: За да се предотврати възможността за отстраняване от длъжност на директорите, които са назначени законосъобразно, с конкурс по КТ, нямат нарушения на трудовата дисциплина, притежават опит в управлението на спортното училище и ще управлява съвестно и по-активно спортните училища, след въвеждането на промените в нормативната база, защото саммите те ги посочиха и настояват за тяхното приемане.
Дванадесета публикация

предложението, внесено за приемане от комисията
за второ четене   април 2010
Експертите на комисията ми предоставиха окончателния текст, който предстои да се обсъди и приеме от комисията, преди внасянето му в НС за второ четене. В този окончателен текст са нашите предложения, които не бяха приети на първо четене в НС. В този текст ал. 9 предизвика моето притеснение от възможност за многосмислено тълкуване, независимо, че съдържанието на тази ал.9 бе най-доброто съчетание от нашето предложение и това на МФВС. Написах възражение, което ще прочетете на следваща страница, но то не бе прието.
Тринадесета публикация

ПИСМО ДО ПРЕМИЕРА БОЙКО БОРИСОВ
След упоритото несъгласие на МФВС с нашите предложения реших да се обърна за разбиране и съдействие от премиера. Запознах колегите от страната с това ми намерение и получих тяхното съгласие.
Писмо до директорите на СУ преди писмото до премиера:
Колеги,
След разговор с член на работната група от МФВС установих, че МФВС не приема част от нашите предложения - за еднакъв стандарт, за изискванията към директорите, за наредбата за спортна подготовка, за немандатност на назначаването на директорите, че спортната подготовка е задължителна, за запазване на работните места на директорите при преобразуване на училището в държавно и др., които можете да видите в последния текст, който е одобрен за внасяне на второ четене. По тази причина подадох в МС писмо до Бойко Борисов за среща. Надявам се на тази среща да допуснат участието на 2-3 директори на спортни училища. Очаквам да убедим г-н Бойко Борисов в целесъобразността на нашите предложения. Мнения.
Райчо
В канцеларията на премиера поисках тази среща, но такава така и не се състоя. Приех предложението да напиша писмо. Написах придружително писмо, подготвих копия от всички дакументи /солидна папка/ и ги внесох във входяща поща на МС. Наложи се да съм настоятелен за получаването на входящ номер, който ми бе даден след няколко дни. Своевременен отговор не получих, но за това мое действие бяха уведомени от МФВС /документите бяха изпратени при тях/, а шефовете от МФВС с полусериозен тон ми дадоха да разбера, че не им е приятно. В резултат от писмото ми до премиера обаче, се промени отношението им към нашите предложения и нас, директорите на СУ, дори приеха предложението ни да се срещнем с м-р Нейков, а впоследствие срещата се проведе със зам. министрите Ценов и Каменов. За тази среща ще прочетете на следваща страница.
Четиринадесета публикация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В АЛ. 9
Конкретните ми мотиви за тази промяна са посочени в приложения текст, а в обобщена форма е възражение срещу възможността да има тълкуване според което за директор на СУ може да кандидатства само учител по физическо възпитание и спорт /другите учители да нямат това право/. 15.04.2010 г.
Преди приемането на текста, за второ четене от комисията, споделих моите притеснения с депутати от комисията и те ме увериха, че не е възможно подобно тълкуване
Ето текста на ал.9 и мотивите ми за нейната промяна:
 „(9) За заемане на длъжността директор на спортно училище може да кандидатства лице, което има завършена степен на висше образование "магистър", и минимум 3 години  учителски  стаж или професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта.
НАЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА
Мотиви – общо: В този текст, в дезюнкцията „учителски стаж или професионален опит” характеристиката „в областта на физическото възпитание и спорта” е обща за двете понятия В този текст терминът „област на физическото възпитание и спорт” се отнася както към „професионален опит” така също и към „учителски стаж”, от което следва, че учителският стаж трябва да бъде само в областта на физическото възпитание и спорта. Подвеждащо в случая е двусмислието на понятието област: 1. област като социална структура, система, сфера и др. п. 2. област като част от специалностите, професиите Затова в този текст „областта на физическото възпитание и спорт” може да се тълкува в двата смисъла: първо - като социална сфера, структура и т.п. и второ – като част, област от специалности, професии. В зависимост от предпоставеността в мисленето на съдещия, то може да се приеме както в единия, така и в другия смисъл. Когато се приеме вторият смисъл, което е желание на МФВС, то утвърждава съждението „учителски стаж в областта на физическото възпитание и спорт”. В този текст, за да е ясно, че учителският стаж може да бъде по всички специалности в областта на образованието е необходимо да се избегне двусмислието на понятието „област”.
Първи вариант „(9) За заемане на длъжността директор на спортно училище може да кандидатства лице, което има завършена степен на висше образование "магистър" и минимум 3 години учителски стаж.Мотиви: Понятието „учителски стаж” е ясно и недвусмислено определен в нормативните документи на системата на образованието и е същностно необходим за заемане на длъжността „директор на спортно училище”. Предлагаме да отпадне „или професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта”, защото: 1.в обема на това понятие се включват лица, които е възможно да нямат никакъв опит или квалификация за работа в системата на образованието - от тях не се изисква учителски стаж и те могат да бъдат: президенти/председатели на клубове и федерации, изпълнителни директори, треньори, административни служители и др.п. 2.спортното училище, все пак е училище, а не е спортен клуб – твърде специфична е учебната дейност, както и нейното управление 3.управляващият спортното училище не управлява само развитието на спортнотехническите качества на учениците, спортната подготовка, учителите по спорт и участието в състезания /финансиране организация и т.п./, но управлява и учебновъзпитателния процес – образоването на учениците, с цел включването им обществото след приключване на спортната им кариера, изграждането им като личности и др.п. 4.липсата на ограничения в професионалния опит в областта на физическото възпитание и спорта води до парадоксални възможности за кандидатстване за директор на спортно училище – чистачката в МФВС, спортната федерация или спортния клуб, която по случаност е с магистърска степен по химия, но не е била учителка, има законното право да се кандидатира за директор на СУ 5.за директор на спортно училище може да кандидатства и лице без педагогическа правоспособност и без специалност по предмет от учебния план на СУ 6.тези лица, които нямат квалификация да преподават предмет от учебния план на спортното училище, не могат да изпълнят нормата за преподавателска работа на директора. 7.в този текст няма дори изискване за педагогическа правоспособност
втори вариант „(9) За заемане на длъжността директор на спортно училище може да кандидатства лице, което има завършена степен на висше образование "магистър", и минимум 3 години  учителски  стаж в областта на образованието или професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта и педагогическа правоспособност.
Мотиви: 1. Този вариант е приложим само в случай, че не е възможно прилагането на първия вариант, като се имат предвид и мотивите за проблемите в първия вариант. 2. Добавя се „в областта на образованието” само за да се дефинира различието между учителския стаж и професионалния опит: учителският стаж може да бъде по всички спепециалности в областта на образованието, а професионалният опит е в областта на физическото възпитание и спорта, за всички специалности и професии в тази област. 3. Добавя се „и педагогическа правоспособност”, за да влезе поне едно изискване, което има нещо общо със системата на образованието
Петнадесета публикация
Добавка В ЗАКОНА за 20 часа спортна подготовка
Преди второ четене на проектозакона не бе сигурно, че спортните училища ще бъдат професионални, че по този начин спортната подготовка ще бъде задължителна и че по учебен план спортната подготовка ще влезе в раздел А /задължителна подготовка/, поради което Генчо Генев, директор на СУ Хасково предложи в проектозакона да се включат 20 часа седмично по спортна подготовка, като допълнителни часове, по подобие на допълнителните часове в училищата по изкуствата. По повод но това наше предложение МОМН е изпратило в комисията свое становище, в което между другото недвусмислено се казва, че тези 20 часа не са необходими, защото е заложено в закона СУ да бъдат професионални.
Ето част от това становище, което ми бе предоставено за запознаване на 22.04.2010 г.:
Шестнадесета публикация

СРЕЩА СЪС ЗАМ. МИНИСТРИТЕ НА МФВС
/ролята на спортните училища/
Изпратих следното писмо до тези колеги от страната, които работеха активно по промените в ЗФВС: „Колеги, Част от нашите предложения за промени в ЗФВС не са приети от г-н Нейков, министър на физическото възпитание и спорта, поради което поисках среща с него, но секретарката му ми каза, че първо трябва да се срещнем с ресорния Зам. министър. В петък 23.04.2010 г от 14.00 ч ще се проведе среща с г-н Иван Ценов, Зам. министър на МФВС с представители на директорите на спортни училища, относно промените в ЗФВС. В срещите и обсъжданията на нашето предложение за промените в ЗФВС най-активно се включиха директорите на спортните училища в Перник, Русе, Хасково, Пловдив, Самоков, 57 СУ-София, Добрич, Сливен, Стара Загора, поради което ги каня на тази среща. Моля, директорите на посочените училища, ако имат възможност да участват в срещата да ми се обадят /по телефон или по пощата в интернет/ и да потвърдят участието си. Ще обсъдим и предстоящата среща с премиера.Райчо”
Срещата бе проведена на 23.04.2010 г. от 14.00 ч. в заседателна зала на МФВС. Участници: Иван Ценов зам. министър, Лазар Каменов, зам министър, Райчо Радев, директор на СУ Перник, Генчо Генев, директор на СУ Хасково, Ваня Петкова, директор на СУ Стара Загора, Мария Стефанова, директор на д-я ФВСУ, Горяна Тодева,юрист и др. от МФВС
Двете страни представихме съображенията си по предложенията от МФВС и директорите на СУ за промени в ЗФВС. След срещата, на 26.05.2010 г. изпратих на колегите текст ролята на спортните училища, който е резултат от споделеното мислене на зам. министрите. От този текст става ясно с какво от схващанията на МФВС не сме се съгласили. Тук ще добавя само, че за наредба за спортната подготовка бяхме подведени. МФВС заявиха, че са съгласни, че е необходима наредба за спортната подготовка и ние предположихме, че тя ще бъде включена в закона. По-късно след, срещата разбрахме, че това съгласие не включвало вписването на тази наредба в закона.
Нашите противоречия с МФВС, които станаха ясни на тази среща са представени в следващият текст, който изпратих на колегите в страната  след срещата, а впоследствие и в нашата декларация, за която ще прочетете на следваща страница:
Седемнадесета публикация

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ
Разбирайки, че в резултат от срещата със зам. министрите на МФВС промяна в тяхната позиция няма да има, подготвих текст на декларация, от името на директорите, участвали в срещата със зам. министрите на МФВС на 23.04.2010 г. Изпратих този текст на Генчо и Ваня, а и на други колеги и след обсъжданията с тях бе оформен окончателният текст. на тази декларация. След това я изпратих на всички директори на СУ за подкрепа. Становищата на директорите на СУ /присъствали и наприсъствали/, в подкрепа на декларацията бяха приложени към нея, при внасянето и в институциите. Ето едно от писмата до колегите в страната: 27.04.2010 02.05.2010 Колеги, Изпращам ви декларация, която е подобрена и одобрена от Генчо /Хасково/ и Ваня /Стара Загора/. Тримата участвахме в срещата с двамата зам министри на МФВС и резултатите от тази среща и неудовлетворението ни продиктува написването на настоящата декларация. Ако я подкрапяте, мола да изпратите писмено становище и е желателно в това становище да ме упълномощите да я вниса в Парламентарната комисия, МФВС, МОМН и др. и от ваше име. Окончателно одобрен текст на промените в ЗФВС все още няма. Утре /пинеделник/ или най късно в други ден трабва да я внеса официално. Райчо
Придружителните писма на декларацията до трите институции /МОМН, МФВС и ПКОНВДМС/ бяха с един и същ текст и изпратени от името на СУ”Олимпиец” Перник, за да са официални и институционални писма Със следните изходящи и входящи номера: до МОМН изх.№485/03.05.2010 г. и МОМН вх. № 0601-2256/04.05.2010; до МФВС изх.№483/03.05.2010г. и МФВС вх. № 17-00-84/04.05.2010; до ПКОНВДМС изх.№484/03.05.2010г. и ПКОНВДМС вх. № КН – 053-09-172/04.05.2010.
Текстът на придружителното писмо бе следният:
            Уважаеми господин игнатов, Нейков, Стоичков,
         Приложено Ви изпращам декларация от директори на спортни училища във връзка с промените в законопроекта за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание и спорта,  № 902-01-61, внесен от министерския съвет на 21.12.2009г.          Декларацията е изготвена от Райчо Радев – директор на спортно училище “Олимпиец” Перник. След обсъждане с директори на спортни училища в Република  България декларацията е подобрена и одобрена от тях.          Настояваме настоящата декларация да бъде предоставена на всички народни представители от Парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта и всички заинтересовани длъжностни лица в системата на образованието и спорта. Надяваме се да бъдат приети и включени в закона за физическото възпитание и спорта нашите предложения /предмет на декларацията/, което ще бъде основна предпоставка за подобряване на нормативната база на спортните училища. ДИРЕКТОР:   /Райчо Радев/
ЗАБЕЛЕЖКА: Подведени, че ще бъде включена наредба за спортната подготовка в закона написахме,че одобряваме, че ще „бъдат нормативно уредени (чрез наредба) целите, задачите, организацията и субектите на спортната подготовка в спортните училища”. Впоследствие се оказа, че МФВС няма намерение да включва тази наредба в закона. Ето текста на декларацията:
Осемнадесета публикация
ПЪРВО ОБСЪЖДАНЕ В КОМИСИЯТА
Първото обсъждане на законопроекта в комисията /КОНВДМС/ преди второ четене в пленарна зала на 41 НС е отразено в протокола, който прилагам. Постарах се да не съкращавам съображенията на изказващите се, за да се запознаете с мисленето на най-представителния форум на България по обсъжданите проблеми на спорта и спортните училища.Съкращаването на техническата и по-малко важна част от информацията е наложително. Целият текст на този и всички други протоколи се съхранява в стенограмите от заседанията на комисията, намиращи се на сайта на НС.
Обсъдени проблеми /от &1 до &6/:

Как да се осигури материална база за спортната подготовка на учениците в СУ?;
Какво означават понятията: обучение, тренировка, управление, физическо възпитание и спорт, „Процесът на обучението и тренировките в системата на физическото възпитание и спорта”?;.
Какви са правомощия на министъра на физическото възпитание и спорта?;
Къде да бъдат СУ? – в МОМН или МФВС;
Кой да управлява спортното училище? /МОМН или МФВС/
Кой открива, преобразува и закрива СУ? – накрая се прие: МОМН;
Кой назначава директорите? - на държавни СУ – МФВС, а на общински СУ – РИО;
Каква ще е  процедурата на преобразуване от общински СУ в държавни СУ?;
Ще бъдат ли професионални училища СУ?
Интересни моменти:
 Тенденциозно изказване на Свилен Нейков срещу директорите и Райчо Радев
Деветнадесета публикация

„удари под кръста”
как г-н Нейков, индиректно, обвини директорите в кражби?
Моята упоритост при отстояване на позициите на директорите на СУ предизвика не само неприязнени погледи от страна на представителите на МФВС, но се стигна до там, че министър Нейков си позволи да манипулира депутатите на мой гръб, като прочете на заседанието на комисията текст, който в дадената ситуация придоби измерението на подигравка. Бях много изненадан от този мръснишки подход, защото нивото на министъра бе паднало твърде ниско. Подигравката с мен, с един човек, с един директор на СУ, не подхожда на един министър, както би казала баба ми. Този „удар под кръста” се състоеше в прочитането на интернетписмо на директора на пловдивското СУ до другите директори на СУ. В изказването си преди писмото, индиректно, той ни обвини в кражби и далавери. Ето какво е записано в стенограмата от заседанието на комисията:
Двадесета публикация

ПИСМО НА МФВС ДО ПРЕМИЕРА
по повод нашето искане за среща с премиера
Нашето писмо до г-н Бойко Борисов, министър председател на РБ, както и всички приложени към него документи бяха изпратени от канцеларията на премиера на МФВС – за становище. Отговорът-писмо на г-н Нейков, министър на ФВС до г-жа Бъчварова, началник на канцеларията на премиера е от 17.05.2010 г. Текстът на писмото е подвеждащ и тенденциозен. Писмото-отговор е изпълнено със съзнателна или несъзнателна лъжа, завоалиране, будалкане и др.п. Нашите предложения са представени като предложения от Райчо Радев. Никъде на се споменава, че всички директори на СУ от страната са представили свои становища, с които представят предложенията като свои и упълномощават Р Радев да ги отстоява пред институциите. Ето каква е съдбата на предложенията, които министър Нейков отхвърли в това писмо и доказваше, че са несъстоятелни:
1.Предложението за наредба за спортната подготовка В писмото, в едно объркано изречение, това предложение не е отхвърлено, но се казва, че „…към момента действащата нормативна уредба не предполага изготвянето на такава….” /наредба-РР/, а след дълго обяснение как „спортната подготовка е неразделна част от общообразователната подготовка” /което не е вярно-РР/ заключава, „не е в моите правомощия да издавам наредба, която да променя разпоредбите на други специални закони…”. Моето мнение: Това заключение буди недоумение. Та нали затова правим предложението – в закона да влезе това изискване и министърът да придобие това право и задължение да издаде наредбата. Резултатът: След приемане на второ четене на проектозакона това предложение влезе в закона в чл. 23 ал. 10 по следния начин: „(10) Министърът на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката приема наредба за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища” и тази наредба вече е факт. Преди да я издаде г-н Нейков сам организира дебатите на директорите на СУ по изготвянето на текстовете на тази наредба.
2.Предложението за допълнителни 20 часа седмично за спортна подготовка, с което спортната подготовка да стане задължителен предмет В писмото това предложение е определено като несъстоятелно, защото СУ стават професионални.
Моето мнение: В писмото не се пояснява, че това не беше категорично ясно определено в законопроекта. В законопроекта се казваше, че професионалната подготовка на учениците в СУ ще се осъществява по закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/, но тази норма имаше само пожелателен характер, защото не бе обвързана с промени в ЗПОО, т.е. не беше ясно че спортните училища стават професионални. В първото наше предложение бяхме предвидили и посочили кои текстове в ЗПОО и как да се променят, за да се осигури законовото основание за професионалното качество на СУ. Между двете четения МФВС вкара буквално тези наши текстове в законопроекта. Резултатът: Предложението ни се оказа ненужно, след като СУ стават професионални училища и по учебен план спортната подготовка ще стане задължителен предмет, с необходимия брой часове, но по-късно, в дебатите в комисията в НС ми стана ясно, че е било много полезно, че сме поставили този проблем, защото предизвика дебат и осмисляне на финансовото обезпечаване на големия хорариум по спортна подготовка и инициира акцент върху професионалното образование в СУ.
3.Предложеннието за еднаквата изръжка на учениците в държавно и общинско СУ В писмото се отхвърля необходимостта от „уеднаквяване на издръжката на ученик в държавно и общинско СУ”, защото в законопроекта „не се предвижда промяна на издръжката на ученик в СУ”. Моето мнение: Това твърдение на г-н Нейков бе изказано и пред комисията по образование на 17.02.2010 г., след мое директно запитване. .” /виж стенограмата от 17.02.2010/ Нашето предложение да се впише в закона тази еднаквост е определена от необходимостта тази еднаквост да се узакони и нито един друг закон да не може да я наруши, дори и закона за бюджета. Това, че сега издръжката е еднаква не означава, че и утре ще е еднаква. Затова на представителите на МФВС и др. лица казвах, че ни будалкат и че няма пречка в следващ закон за държавния бюджет  да се приеме токова разлика. Резултатът: Документирането на изявление на министъра на спорта, че издръжката ще бъде еднаква в общинските и държавните СУ е полезно във връзка с евентуални бъдещи промени в тази еднаквост. Тогава бихме имали документално доказуеми основание за протест.
4.Предложението за финансиране на участието в състезания на учениците от СУ Участието на учениците от СУ в състезания е задължително по учебна програма. Средства за участие в състезания на всички ученици не са осигурени. В стандарта на СУ не е предвиден такъв разход, а спортните клубове нямат толкова средства.” /виж стенограмата от 17.02.2010/. Клубовете водят на състезание добрите и елитните състезатели, защото носят добро класиране и точки за субсидия от тотализатора. Нашето предложение се отнася за другите ученици, които не биха носили точки на клуба, но трябва да участват в състезания. Поради липса на пари, тези ученици просто не участват в състезания. В писмото си г-н Нейков отговаря на премиера: „В сега действащият ЗФВС чл.59а т.3 съществува текст за финансиране на талантливи деца и юноши с възможности за спортно развитие. На доказалите своите способности и класирани на призови места в държавни и международни състезания ученици спортисти от държавните спортни училища се отпускат стипендии по реда на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби” в писмото се допълва, че ученици от СУ, включени в национални отбори получават допълнително финансиране по програми, утвърдени от МФВС. Моето мнение: Г-н Нейков, а може би тези, които са писали писмото не проумяват, че нашето предложение не се отнася за елитните състезатели. Те така или иначе ходят на състезания, защото клубовете имат интерес от това. Става дума за ученици, които не се класират на призови места, защото и призовите места не са толкова колкото са учениците в СУ. В България няма спортно училище, в което всички ученици да са призйори, дори и в единственото държавно. Странно е написаното в писмото, че по наредбата за даровити деца ще се отпускат стипендии само на ученици от държавните спортни училища.???!!! Ами ако дете от общинско спортно училище е доказано даровито /класирано е на  призово място на световно първенство/ няма ли да се отпусне стипендия по тази наредба. Резултатът: Полезното в случая е, че е документирано неспособността на г-н Нейков и екипът му да разбират за какво говорим или не искат да разберат. Затова отклоняват проблема, замазват ги, а така няма да се реализират идеите за развитието на спорта в България. Няма и няма да има СУ, което да изпраща на състезанията по държавния календар всички свои ученици, ако не се осигурят средства за това.
5.Предложението за добавяне на текст „спортни училища” в чл. 50 за ползване на спортната база за спортна подготовка на учениците от СУ
В писмото се казва че „ в сега действащия ЗФВС, в същия чл. 50 ал. 3 обхваща направеното предложение и не е необходимо да се изписва допълнително специален текст „спортни училища”. Моето мнение: Това е или лъжа, опит за заблуда или пълно неразбиране на нормативната база на образованието за видовете училища. Ето какво е съдържанието на цитираната ал.3 от чл.50 на ЗФВС. „(3) Държавата и общините предоставят безвъзмездно изцяло или частично за определено време спортни и туристически обекти и съоръжения на детски градини, общообразователни, средни, специални, професионални и висши училища и на извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните, факултативните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците и студентите при условия и по ред, определени от съответните органи.” Към датата на написване на писмото /17.05.2010 г./ СУ в България са определени от ЗНП чл. 26 ал.1 т. 9  като „СПОРТНИ”. В текста на ал.3 от чл.50 на ЗФВС спортните училища не са включени, от което следва, че предложението на директорите на СУ да се добавят и спортните училища е основателно. С факта че ставаме професионални това наше предложение не отпада, защото все още не е приет новият ЗНП /ЗУО/ и не се знае как ще се определят видовете училища. Ако бъдем отново назовани „Спортни училища”, то проблемът за ползване на спортна база за спортна подготовка в СУ си остава. Полезни бяха дебатите в комисия. Забележка: В писмото не се говори за предложенията, които МФВС взе от нашите предложения и ги вкара в своето, между първо и второ четене. Гордея се, че мой текст от нашето предложение бе взет буквално от МФВС, одобрен от комисията и приет от НС. Текстът е в чл. 19 ал. 6:„(6) Спортните училища осъществяват професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност до 4 години след основно образование.“; Ето оригинала на писмото:

Двадесет и първа публикация

ВТОРО ОБСЪЖДАНЕ В КОМИСИЯТА
Второто обсъждане на законопроекта в комисията /КОНВДМС/ преди второ четене в пленарна зала на 41 НС е отразено в протокола, който прилагам. Постарах се да не съкращавам съображенията на изказващите се, за да се запознаете с мисленето на най-представителния форум на България по обсъжданите проблеми на спорта и спортните училища.Съкращаването на техническата и по-малко важна част от информацията е наложително. Целият текст на този и всички други протоколи се съхранява в стенограмите от заседанията на комисията, намиращи се на сайта на НС.
Обсъдени проблеми /от &7,основно  &21, за чл.23/:  
правомощия на министъра на физическото възпитание и спорта
къде да бъдат СУ – в МОМН или МФВС,
кой да управлява спортното училище /МОМН или МФВС/
кой открива, преобразува и закрива СУ – накрая се прие: МОМН;
кой назначава директорите на държавни СУ – МФВС, а на общински СУ - РИО;
еднаквост на разходните стандарти;
мандатността на длъжността „директор на СУ”;
по кой ред и условия е назначаването на директорите на СУ;
условия за кандидатстване за директор на СУ.
МФВС и МОМН предлагат директорите на СУ да бъдат само завършили НСА
 или работили в спорта;
кой утвърждава план - приема в СУ;
кои ученици имат право да кандидатстват в СУ
за професионалното образование в СУ след VІІІ клас;
каква наредба да се приеме: „за прием и спортна подготовка” или „за прием и спортна подготвеност”;
 Интересни моменти:
Странна дискусия за понятията „спортна подготовка” и „спортна подготвеност” Коренното различие, което влагат спорещите в съдържанието на тези понятия създаваше опасност от приемане на „наредба за спортната подготвеност”, а не „наредба за спортната подготовка”. Странно бе настоятелното искане на МФВС наредбата да бъде за спортна подготвеност. Радващо е, че по-късно се прие „наредба за прием и спортна подготовка”, а след приемането на закона бе проведено обсъждане и бе изработена „наредба за прием и спортна подготовка”, дори с участието на привържениците на спортната подготвеност.
 Ето протокола от заседанието на 19.05.2010Двадесет и втора публикация

ТРЕТО ОБСЪЖДАНЕ В КОМИСИЯТА
Третото обсъждане на законопроекта в комисията /КОНВДМС/ преди второ четене в пленарна зала на 41 НС е отразено в протокола, който прилагам. Постарах се да не съкращавам съображенията на изказващите се, за да се запознаете с мисленето на най-представителния форум на България по обсъжданите проблеми на спорта и спортните училища.Съкращаването на техническата и по-малко важна част от информацията е наложително. Целият текст на този и всички други протоколи се съхранява в стенограмите от заседанията на комисията, намиращи се на сайта на НС.
Обсъдени проблеми /от &7,основно  &21, за чл.23/:
Да получават ли клубовете допълнително средства за участие на учениците от СУ състезания? – няма да получават
Кой може да стане директор на СУ: -  който е /бил/ учител, без да е /бил/ спортист, който е /бил/ спортист, но не е /бил/ учител?
Що е професионален опит? дискусия за термина: „професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта” и
 за всеки кандидат ли да се иска професионален опит във ФВС ?
Спортна подготвеност или спортна подготовка и каква наредба да се приеме: „за прием и спортна подготовка” или „за прием и спортна подготвеност”;
Оттегляне на предложеният текст за еднаквост на разходните стандарти;
Промени в други членове и алинеи, уреждащи включването на спортните училища
Промени в други закони
За преобразуването на спортните училища
Заявка за отказ от параграф 64
Интересни моменти:
дискусия за термина: „професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта” и да се смени ли „и професионален опит” с „или професионален опит”?
продължава дискусията за понятията спортна подготовка” и „спортна подготвеност” Как г-н Нейков обърна схващането си?  Как различното съдържание, което влагаха спорещите в тези понятия, обърнато в друга плоскост доведе до приемането на  „наредба за спортната подготовка”.
Как председателят на комисията предложи друга двойка противопоставени понятия, след което се прие „спортна подготовка”
Първа: спортна подготовка срещу спортна подготвеност
Втора: спортна подготовка срещу организация на образователния процес
Как Слава Ангелова защити нашата позиция, аргументирайки се чрез моя текст за това що е спортна подготовка /в тези заседание аз нямам право да участвам/.
Как председателят на комисията „прокара” нашето предложение  за „наредба за спортната подготовка”и как „накара” г-н Нейков и г-жа Коджабашиева да се съгласят и да узаконят нашето предложение.
БРАВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТОИЧКОВ!!!!!!!!!!
БРАВО НА ЯНИТА!!!!!!!!!!
БРАВО НА СЛАВА!!!!!!!!
Увъртанията на г-н Нейков и г-жа Коджабашиева за отказ от параграф 64. /уволнение на всички директори на СУ, чрез закона/; те май го бяха вкарали само да ни сплашат, но ние не се уплашихме; сега малко им е трудно да се откажат от него; за съдържанието на този член сме писали и в декларацията и това може би е имало някакво въздействие, не за друго, а защото тя е изпратена до комисията, а в нея има не само гласуващи, но и мислещи депутати, а има и опозиция.
Ето какво каза г-жа Коджабашиева на това заседание на комисията: „Ако позволите, господин председателю, имам една молба. Последният параграф е § 64. Разговаряхме вече с министър Нейков. Тъй като в момента тече конкурсна процедура за назначаване на директори на държавни училища, в тази връзка предлагам ние да се уточним с колегите от Министерството на физическото възпитание и спорта. Те ще ви дадат и нашето становище по последния параграф. Аргументите са следните. На 3 юни се провежда тестът за директори на държавни училища, в това число и спортни. Ние сме отправили писмено молба до министър Нейков да ни даде представител, който да участва в конкурса. В тази връзка с така посочения текст излиза ,че само 6 месеца след 1 юли отново ще се наложи да се проведе конкурсна процедура. В същото време искам да уведомя уважаемите народни представители, че към 1 септември ще имаме приключена процедура за директори на общински училища, което също включва спортните общински училища. Затова бихме искали, ако е възможно, ние – двете министерства, да обсъдим този въпрос и да предложим конкретен текст. СТОИЧКОВ: До следващата сряда ще имате ли готовност? КОДЖАБАШИЕВА: Да, ще имаме.
Моето мнение: Новият министър на физическото възпитание и спорт г-н Нейков, както всички преди него заяви, че ще инициира промени, които  да изведат българския спорт от задънената улица, в която влезе след преминаването на страната ни към пазарна икономика и демократично управление. Цялата спортна общественост, включително и директорите на спортни училища /СУ/ в България имаше готовност да съдейства за тези промени. Изхождайки от опита си на треньор и преподавател в НСА, зареден с огромна амбиция за светло олимпийско бъдеще на България той събра във Варна треньорите от страната, проведе разговор с тях и се разбраха, че треньорите ще бъдат в основата на бъдещите промени в спорта, на бъдещата т.к. революция в спорта, че трябва да се променят спортните училища и техни директори трябва  да бъдат треньорите, като се забрани на хора от други ВУЗ-ове да кандидатстват за тази длъжнаст /чрез промени в ЗФВС, виж: виж законопроекта на първо четене, чл. 23 ал. 8/, че треньорите трябва да бъдат учителите по физически възпитание и спорт в училищата, независимо, че не са завършили учителския профил на НСА /чрез промени в ППЗНП, виж: чл. 124а,ал.4/.Двадесет и трета публикация

Последен вариант на проектозакона
преди последното заседание на комисията на 02.06.2010 г.
В този текст се запазва текста в ал.9 и се появява позорният параграф 64.


Двадесет и четвърта публикация

ПОЗОРНИЯТ ПАРАГРАФ 64
моето обръщение към депутатите
         Получавайки последното допълнително предложение от МФВС разбрах, че е включен нов параграф № 64. или по-точно че в моя екземпляра на предложението на МФВС, този параграф го нямаше. Оказа се, че в допълненият параграф 64 е записано „В шестмесечен срок … се провеждат конкурси за директори на държавните и общински спортни училища.”, което означава, че за да се проведат конкурси трябва да бъдат уволнени всички настоящи директори на спортни училища в България, чрез закона. Възмутително. Това го няма, вероятно, и в страните от т.н. трети свят. В декларацията си ние бяхме написали, че няма основание да се уволняват настоящите директори. На последното заседание на комисията г-жа Коджабашива заяви, че за § 64 ще помислят допълнително с г-н Нейков, защото май ситуацията не е подходяща той да се приема. Ето какво каза г-жа Коджабашиева на това заседание на комисията: „Ако позволите, господин председателю, имам една молба. Последният параграф е § 64. Разговаряхме вече с министър Нейков. Тъй като в момента тече конкурсна процедура за назначаване на директори на държавни училища, в тази връзка предлагам ние да се уточним с колегите от Министерството на физическото възпитание и спорта. Те ще ви дадат и нашето становище по последния параграф. Аргументите са следните. На 3 юни се провежда тестът за директори на държавни училища, в това число и спортни. Ние сме отправили писмено молба до министър Нейков да ни даде представител, който да участва в конкурса. В тази връзка с така посочения текст излиза ,че само 6 месеца след 1 юли отново ще се наложи да се проведе конкурсна процедура. В същото време искам да уведомя уважаемите народни представители, че към 1 септември ще имаме приключена процедура за директори на общински училища, което също включва спортните общински училища. Затова бихме искали, ако е възможно, ние – двете министерства, да обсъдим този въпрос и да предложим конкретен текст. СТОИЧКОВ: До следващата сряда ще имате ли готовност? КОДЖАБАШИЕВА: Да, ще имаме.” Притеснявайки се, че тази заявка за отказ от § 64 е само игра, блъф, мислейки, че те няма да се откажат от този параграф написах публикуваното по-долу „Обръщение”, в което излях цялото си възмущение и го изпратих на колегите в страната за запознаване. Преди заседанието на комисията на 02.06.2010 г. го внесох във входяща поща при председателя на комисията и получих неговото уверение, че обръщението ми ще бъде предоставено на всички депутати от комисията, което и стана. Резултат от обръщението: извадка от протокола на заседанието на комисията от 02.06.2010 г. „ГАЛИНА БАНКОВСКА: Колеги, предлагам § 64 да отпадне. В момента знаете, че вървят конкурси за директори на общински и държавни училища. Вторият ми аргумент е да не създаваме напрежение в момента на действащите директори на спортните училища. ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: В тази връзка на вашето внимание съм представил и становище на директор на спортното училище „Олимпиец” – Перник в подкрепа на това, което бе казано, че § 64 ще създаде повече затруднения. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР КАМЕНОВ: Господин председател, подкрепяме това предложение на колежката. Знаете, че текстът е правен предварително сега това съвпадение наистина го обезсмисля. Приемаме да се оттегли този текст. ИВО ДИМОВ: Оттегляме предложението. ИВЕЛИН НИКОЛОВ: Може ли все пак някой от вносителите да обясни мотивите за този интересен параграф? ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Мисля, с цялото ми уважение към Вас, колега Николов, да не коментираме този текст, тъй като не се подкрепя, а и се оттегля от вносителите.” Ето придружителното писмо и обръщението:
СПОРТНО  УЧИЛИЩЕ “ОЛИМПИЕЦ” - ПЕРНИК Изх. № 605/31.05.2010 г.
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на парламентарната комисия по образованието науката и въпросите на децата младежта и спорта в 41 народно събрание
народно събрание
вх. № КН-053-09-217
дата/02.06.2010 г.
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
            Уважаеми господин Стоичков,
         Приложено Ви изпращам ОБРЪЩЕНИЕ от Райчо Радев, директор на Спортно училище „Олимпиец” Перник, във връзка с промените в законопроекта за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание и спорта,  № 902-01-61, внесен от министерския съвет на 21.12.2009г. – относно параграф 64.
         Настоявам обръщението да бъде предоставено на всички народни представители от Парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Надяваме се да бъдат приети моите мотиви и включени в закона за физическото възпитание и спорта предложените промени в Параграф 64.
         Вярвам във вашата добронамереност към развитието на спортните училища в България.
ДИРЕКТОР:    /РАЙЧО РАДЕВ/       ОБРЪЩЕНИЕ

Двадесет и пета публикация

ТРЕТО ОБСЪЖДАНЕ В КОМИСИЯТА
Третото обсъждане на законопроекта в комисията /КОНВДМС/ преди второ четене в пленарна зала на 41 НС е отразено в протокола, който прилагам. Постарах се да не съкращавам съображенията на изказващите се, за да се запознаете с мисленето на най-представителния форум на България по обсъжданите проблеми на спорта и спортните училища.Съкращаването на техническата и по-малко важна част от информацията е наложително. Целият текст на този и всички други протоколи се съхранява в стенограмите от заседанията на комисията, намиращи се на сайта на НС.
Обсъдени проблеми /от &7,основно  &21, за чл.23/:
& 62 от кога влизат в сила промените за СУ –предложението е от учебната 2011-2012 г., но се приема от комисията  от учебната 2012-2013 година.
Оттегляне на & 64
Интересни моменти:
Отказ на МФВС от обсъждане, тълкуване и приемане на & 64 - уволнение на всички директори на СУ, чрез закона. Г-жа Бановска : Колеги, предлагам § 64 да отпадне. В момента знаете, че вървят конкурси за директори на общински и държавни училища. Вторият ми аргумент е да не създаваме напрежение в момента на действащите директори на спортните училища.Огнян Стоичков: В тази връзка на вашето внимание съм представил и становище на директор на спортното училище „Олимпиец” – Перник в подкрепа на това, което бе казано, че § 64 ще създаде повече затруднения. Зам. м-р Каменов: Господин председател, подкрепяме това предложение на колежката. Знаете, че текстът е правен предварително сега това съвпадение наистина го обезсмисля. Приемаме да се оттегли този текст.” Тука иронично г-н Николов  се намесва: „Може ли все пак някой от вносителите да обясни мотивите за този интересен параграф?”, но председателят спасява МФВС от конфузната ситуация като предлага да не се обсъжда, защото не е подкрепен и е оттеглен пози параграф.  Моето мнение: не г-н Каменов, не са причина конкурсите, а това че нямате правно, политическо и морално основание да отстранявате всички директори на СУ със закон, защото разбрахте, че нашата реакция е сериозна и ще гръмне скандал – не само административен, но и политически. Това го разбрахте от нашето твърдо отстояване на интересите на спортните училища, от срещата ни с Вас, от декларацията ни и от моето обръщение към народните представители в комисията.


Двадесет и шеста публикация

ЗИД НА ЗФВС ПРИЕТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ В НС
Позорният параграф 64 е станал 62 и все пак е останал като предложение, което комисията не приема.


Двадесет и седма публикация

ПРИЕМАНЕ НА ЗИД НА ЗФВС   ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 10-18.06.2010 г.
ЗИД на ЗФВС бе обсъден о приет на четири пленарни заседания на народното събрание – 10, 16, 17, 18 юни 2010 г.
Обсъдени проблеми
Румен Стоилов обърна внимание да се приеме & 3 /т.4б/с текста „Държавата и общините осигуряват материалната база и нейната издръжка за спортна подготовка в спортните училища.” но се прие 4б да отпадне, защото тази норма се съдържа в закона в чл.50, след промените.
управлението на държавните спортни училища
откриването и закриването на спортните училища
приемане от Народното събрание Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта за период от 10 години
програми в областта на физическото възпитание от министерства и други държавни органи
Обединени спортни клубове - отхвърлено
публичен национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове
критериите, които казват кое училище е държавно, тоест елитно, и кое е общинско, тоест не елитно
назначаване на директори – на не елитните спортни училища, ги началникът на регионалния инспекторат а другите  ги назначава министърът на физическото възптание и спорта, а той ще дава своите допълнителни изисквания
спортни училища трябва да има, както и този закон, върху който да стъпи изграждането и началното функциониране на тези училища
Всички искаме да има добър образователен процес, добра спортна подготовка  а за това трябват база, пари, хора, които да работят вътре, и спортни успехи.
да се приемат във висшите училища без конкурсен изпит медалисти от олимпийски игри, световни и европейски първенства извън утвърдения по реда на Закона за висшето образование ежегоден брой на приеманите студенти за да се отблагодарим на тези хора за високите отличия.
не всеки от тези ученици става високоразряден спортист, а единици..Мисля, че са не повече от десет човека  а държавата е инвестирала в продължение на осем години значителни средства, един състезател струва в рамките на 80 хил. лв. годишно и то в течение на годините.
В НСА приемът затези състезатели е решен4 години, аз съм подписал заповед за прием между 28 и 30 души медалисти в тази категория”.
Изграждането и експлоатацията на спортните обекти
Инженерните и техническите изисквания за сигурността на спортните обекти и съоръжения
с добавяне на думите „и спортните училища”, „спортни училища”, „спортни” и др.п. нормативно се уредиха много от пропуските, които са важни за спортните училища
уточняване на понятието „високоразряден спортист” /„ който е постигнал високи спортни резултати в европейски и световни първенства и олимпийски игри”/
Промени в Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение:/„Спортните училища осъществяват професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност до четири години след основно образование.”/, Закона за устройство на територията и др.
 срок за издаване на  предвидените подзаконови нормативни актове и привеждане в съответствие с изискванията му на заварените подзаконови нормативни актове
в срок до шест месеца от влизането в сила на този закон МС внася в Народното събрание Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт
Параграфи 20, 21, 48, т. 1, § 52, т.1 и 3 и § 56 влизат в сила от учебната 2011-2012 г.”
НС не прие позорният параграф 64, станал § 62
Интересни моменти:
най-богатите страни по света започват да възприемат модела със спортните училища, модел. „В момента държавите, които са на върха в икономическото си развитие и спортистите им постигат най-високи резултати, те отиват точно към този модел”
гласуването за отпадане на параграф 64  /62/ „Гласували 89 народни представители: за 61, против 9, въздържали се 19”. От 89 народни представители 28 не са гласували за отпадането на този параграф
общините могат да подпомагат спортните училища, вече, съгласно чл.59


Двадесет и осма публикация

02.07.2010
Публикуване на зид на зфвс в  държавен вестник  бр. 50
С публикуването в ДВ на ЗИД на ЗФВС можем да кажем, че усилията на директорите на спортни училища не са отишли напразно. Почти 80% от най-важните наши предложения станаха нормативни изисквания и определят и ще определят живота на спортните училища.


Двадесет и девета публикация

07.12.2010
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ЗФВС СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЗИД НА ЗФВС
Законът за физическото възпитание и спорта стана значително по-систематизиран и адекватен на реалностите в системата на физическото възпитание и спорта в сегашните условия на страната ни. Нормативната база на спортните училища е подобрена и са заложени основания за нейното усъвършенстване в детайлите. С промените на закона се заложиха и предпоставките за по-активното и по-перспективно развитие на спортните училища.
Неинстуционализираната общност на директорите на спортни училища има основание да е удовлетворена от активната си намеса в процеса на предлагане, обсъждане и приемане на промените в основния нормативен документ в България за развитието на спорта. Има още какво да се желае но то е предмет на бъдещето


Тридесета публикация
 м. 12 2010
Изработване и приемане на
наредба за условията и реда за прием и спортна подготовка
на учениците в спортните училища
Приетите наши предложения преминаха към изпълнение след публикуването на закона. Реалната практика доказа тяхната необходимост. Показателен в това отношение е примерът с изработването и приемането на наредбата за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища. Системно и последователно отхвърляна като част от закона и неприемана в схващанията на служителите на МФВС, бе доказано, че тази наредба, в частта си за спортната подготовка е необходима за живота на СУ. Факт е, че проектът на тази наредба бе изготвен от МФВС. В нея влязоха част от текстовете на нашия проект за наредба, но не всички съществени, според нас. Убеден съм, че реалностите ще принудят МФВС да ги включи след време. За тази „нежелана” от МФВС наредба не само се потрудиха нейните отрицатели, но те бяха принудени от нашата гражданска активност да организират нейното обсъждане с директорите на СУ на национално съвещание в Пловдив. На това съвещание служителите от МФВС демонстрираха значително по-голямо уважение към директорите на СУ, включително и към незавършилите НСА.

Тридесет и първа публикация

предстои изработването на съпоставката между окончателния текст на закона и предложенията на директорите и мфвс


Тридесет и втора публикация

Събеседване с Райчо Радев в Кабелна телевизия "Кракра" Перник