сряда, 11 юли 2012 г.

ОБЯСНЕНИЕ СЛЕД ЮНСКАТА ПРОВЕРКА РАЙЧО РЕДЕВДО
Г-ЖА КОКОНОВА
НАЧАЛНИК
НА РИО ПЕРНИКПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

НА ПИСМЕНИ ОБЯСНЕНИЯ
НА ДИРЕКТОРА НА СУ „ОЛИМПИЕЦ“ ПЕРНИКГ-жо Коконова,
Приложено  Ви изпращам писмени обяснения поискани с писмо Ваш изх.№ РД 08-03-1084/05.07.2012 г.
Уточнения, относно грешка във Вашето писмо.
С писмо Ваш изх.№ РД 08-03-1084/05.07.2012 г., наш вх.№ 461/06.07.2012 г. разпореждате следното: „...пет дни след получаването на настоящото писмо да представите писмените си обяснения да началника на Регионален инспекторат по образованието – Перник относно следните допуснати от Вас нарушения на трудовата дисциплина, устоновени с канстанивен протокол № КД-03-02-003/24.02.2012 г.“
Уведомявам Ви, че писмените ми обяснения до Началника на Регионален инспекторат по образованието – Перник относно нарушения на трудовата дисциплина, устоновени с констативен протокол № КД-03-02-003/24.02.2012 г. съм предоставил в РИО Перник  с придружително писмо Ваш вх. № 03-263/12.03.2012 г. преди 121 дни.
Тази съществена грешка на Ваш служител при подготовката на писмото с искането на обяснение, която Вие не сте видяла и сте подписала е подобна на моя пропуск, когато служител на училището е пропуснал да отрази моята длъжност в договора за ремонт в училището, а аз съм се предоверил и съм го подписал без  това определение.
По своето съдържание конкретните искания за обяснения се отнасят за констативен протокол № КД-03-02-017/27.06.2012 г. поради което представям писмени обяснения по тези констатации.

РАЙЧО РАДЕВ
ДИРЕКТОР НА СУ „ОЛИМПИЕЦ” ПЕРНИК

ПИСМЕНИ ОБЯСНЕНИЯ
НА ДИРЕКТОРА НА СУ „ОЛИМПИЕЦ“ ПЕРНИК
ОТНОСНО КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № КД-03-02-017/27.06.2012 г.
поискани с писмо РД 08-03-1084/05.07.2012 г.

Обръщам внимание на факта, че настоящият текст е обяснение, а не признание или непризнание и поради това той съдържа както конкретиката на фактите така и теорията на тяхното осмисляне. От друга страна това обяснение на факти и отношения е мое лично обяснение и аз съм представил моето лично осмисляне за тях.

За констативния протокол кото документ.
Констативният протокол в обазованието има идентична функция с констативния протокол в следствието от съдебната система. Следователят установява фактите и наличието на някакво несъответствие с нормата, а не оценява фактите, не определя степента на съответствие на факта с нормата  и не им придава ценностна хороктеристика на нарушения, престъпления и др.п. Ролята на съдник, който определя  аксиологическите измеревия на фактите и тяхното съответствие с нормата има съда – той установява в каква степен несъответствието между факта и нормата маже да се определи като нарушение, престъпление и др.п. В образованието ролята на следователя се изпълнява от комисията по проверката, която установява фактите и наличието или отсъствието на съответствие между факта и нормата, а съдията е министърът, началникът или директорът, който определя степента на това несъответствие и може да внесе ценностната характеристика на факта като нарушение или престъпление и т.н. В настоящия момент констативните протоколи на комисиите по проверката приличат на обвинителен акт, а не на докумен който просто констатира фектите и установява наличието или отсъствие на съответствие между факта и нормата. Комисията по проверката на моята работа се е увлякла и е напълнила констативния протокол с ценностни определения на фактите /обвинения в нарушения/, а в повечето случчаи дори не е констатирала фактите, а е посочила само своя извод-оценка относно възможни факти – в част от точките не е посочен дори и един конкретен факт
Написаното по-горе е възражение към определенията, че дадени факти или отношения, отразени в констативния протокол са квалифицирани като нарушения. Такава квалификация никой няма право да прави, както и  комисията по проверката, преди да са взети обясненията на работника /директора/. Такова право има Началникът в заповед за наказание /обвинителния акт/ и то само след спазване на предвидената от нормативната база процедура. 
По първа точка: за невнесен материал – 2 часа
„Защо в качеството Ви на преподаващ по учебния предмет Етика и право не сте вписал на 09.03.2012 г./1-ви час/ и 18.06.2012г./5-ти час/ в материалната книга за взетите учебни часове в училището, преподаваното от Вас учебно съдържание по тези предмети...“
Пропуснал съм да внеса материала (видно от манериалната книга – не съм записал темата и подписа си в квадратчето за този час.) за взетия от мене първи час (видно от дневника на класа) на 09.03.2012 г. и това е нарушение по нормативната база на МОМН. Не го оспорвам.
Без да се оправдавам, обяснявам следното: За това провинение аз не наказвам учителите, а разпореждам да си внесат материала, след като поставя на видно място протокола с тези пропуски. При всяка проверка на материалната книга установявам такива прапуски, които учителите отстраняват своевременно. След завръщането ми от отпуска (12.12.2012 г.) констатирах, че в материалната книга има множество такива пропуски за периода, в който длъжността директор е изпълнявана от г-н Станишев. Предоставих на колегите протокола от тази проверка (приложен) и колегите ги отстраниха, вкл. и г-н Станишев, който бе пропуснал да внесе своя материал за няколко часа.
В исканите от Вас обяснения по този случай, включвам и факта, че моето напрежение в този период беше много голямо, защото събирах доказателства и пишех  исканите от Вас писмени обяснения за февруарската проверка, които Ви предадох 3 дни след този допуснат от мен пропуск (ваш вх.№ 03-263/12.03.2012 г.)
След установяването от Ваша страна за моя пропуск, издадох заповед за удръжка от заплатата ми на сумата, която ми е заплатена за този един час. Уточнявам, че аз съм взел часа, което е видно от дневика на класа, но не съм подпълнил квадратчето за този час.
Ваша е преценката, да определите дали невнасянето на учебния матерал за взет един учебен час е достатъчно основание за наказание по КТ.  . Не е нарушено трудовото законодателство, защото работното време е реално отработено.
Защо не съм внесъл в материалната книга учебното съдържание за взетия пети учебен час на 18.06.2012 г. (понеделник), което Вие констатирахте на 20.06.2012 г.(сряда)?
Фактът, че учебното съдържание за взетия пети учебен час на 18.06.2012 г.(видно от дневника на класа) не е внесен в материалната книга в деня на отработването на часа (видно от материалната книга) е нарушение на нормативната база на МОМН и не го оспорвам. Вие го констатирахте два дни, след като е направен пропускът - в сряда, 
Без да се оправдавам, обяснявам следното: В практиката си установих, че много често се случва на учителите, по много причини,  да пропуснат внасянето на учебнато съдаржание в деня на неговото преподаване. Който твърди обратното, значи не работи в образованието. Споразумях се с колегите и аз приех неофициално (нормативната база на МОМН не допуска отклонения) следното правило: учителят да проверява материалната книга в петък и да внесе учебното съдържание в квадратчетата (часовете), в които е пропуснал да стори това за изминалата седмица. Това правило е валидна както за другите учители, така и за учителят Райчо Радев. Спазвайки това правило си позволих да внеса учебното съдържание в това квадратче, след като Вие се бяхте подписали, в знак, че сте установили моето провинение.
Ваша е преценката, да определите дали невнасянето на учебния матерал за взет един учебен час е достатъчно основание за наказание по КТ, при наличието на посоченото обстоятелство. Не е нарушено трудовото законодателство, защото работното време е реално отработено.
По втора точка: за ритмичността на текущите изпитвания
„Защо в качеството Ви на преподаващ по учебния предмет Етика и право и Философия сте  допуснал текущите изпитвания на учениците по учебните предмети Етика и право в 10 „а“ клас и по Философия в 11 „а“да не бъдат осъщиствявани системно през първия и втория учебен срок на учебната 2011/2012 г. и да бъде осигурена ритмичност при оценяването на учениците...“
Твърде странно е устроен този констативен протокол. В него не е вписана емпирична информация за реални или нереални факти, открити или неоткрити конкретни съответствия или несъответствия и след което да са посочени някакви, положителни или отрицателни отношения изводи. Този констативен протокол е само набор от изводи-обвинения, а не съдържа необходимите конкретни предпоставки за тези изводи. Не говаря дали са или не са открити емпирични данни за тези изводи-обвинения. Говоря за това, че не са вписани такива, а направо и единствено е даден общият извод. Няма ги основанията-предпоставки  на тези изводи, за да мога да дам  ясно и недвусмислено обяснение на тези предпоставики, за да отрека или потвърдя тези изводи.
Основно съдържание на понатия като „системност“ и „ритмичност“ е характеристиката „отношение“, а отношението между относимите не може да се отдели от относимите. За да се докаже или отхвърли наличието на отношението „системност“ или „ритмичност“ е необходимо, е наложително да се включат и относимите, в случая оценките /по количество, качество и т.н./. Когато не са посочени относимите,как да обясня, опровергая или потвърда отношенията, т.е. изводите
В констативния протокол не е посочено как е установена липсата на ритмичност и в какво конкретно се състои тази неритминост. Може би авторите на този констативвен документ ни внушават,  че ние трябва да си знаем, за какво те ни обвиняват. В констативния протокол не са посочени конкретни факти: нито колко са необходимите оценки (предполага се, че се знаят), нито колко са намерените от комисията оценки, нито къде са намерени или ненамерени тези оценки, нито кой от двамата учители е внесъл или невнасъл оценките, какво е съотношението на необходимите и внесените оценки, за да се определи дали е изпълнена или неизпълнена нормата за ритмичност. Да не говорим за това, че никъде не са посочени тези оценки диференцирано за първи и втори срок.
Твърдя, че съм осъществил ритмичността на изпитванията и имам документ с оценките, доказващи тази ритичност. Предполагам, че и заместващата ме колежка също има такъв. Така както в протокола не е посочено нищо конкретно, и не са доказателствено обоснавани изводите- обвинения, така и аз няма да конкретизирам повече от това като кажа, че всички оценки, по които може да се съди за ритмичност на изпитванията се намират в дневниците. Предполагам, че и колежката е осъществила тази ритмичност, защото и нейните оценки са в дневниците. В констативния протокол нищо не се говри за оценки в дневници, в бележник на учител, в бележник на ученик и т.н.
В констативния протокол и писмото за искане на обяснение никъде не е визирано вписването на оценките в дневника. Проверяващите са пропуснали да отбележат, по какво съдят за ритмичността на оценките, т.е. пропуснали са да посочат документа в който се полага знаковия материал, по който се съди за ритмичвостта. Констативния протокол трябва да посочи колко са и къде са посочени оценките и тогава да съди  за ритмичността. Иначе не е констативен протокол на министерска институция, а е клевета и очерняне на субектите, посочени в него.
В констативния протокол няма каквито и да било реални факти, за да съди дали има или няма ритмичност – само се заявява, но не се доказва, защото може би не се цели да се установяват фактите, а просто да се формулират обвинения.
По трета точка: за текущите изпитвания
„Защо в качеството Ви на преподаващ по учебните предмети Етика и право и Философия към 26.06.2012 г. не сте спазил изискванията относно минималния задължителен брой текущи оценки, необходими за оформянето на срочни и годишни оценки  по Етика и право и Философия за  първи и втори учебен срок на учебната 2011-2012 г....?“
Никъде в констативния протокол не е посочено, че срочни оценки по Етика и право не се оформят, а само годишни и, че по Философия не се офармят оценки за първи срок, а само за втори срок и за годината.
На страници 1 и 2 са посочени периодите в които съм бил в отпуска през първи и втори учебен срок и за тези периоди съм заместван от учителка от училището. В това обвинение е вменена вина само на мен, без никакви уточнения както тук, така и в констативния протокол, че учениците са обучавани от двама учители, които са взели почти по равен брой часове, както за първи срок, така и за втори. Спазването на  „изискванията относно минималния задължителен брой текущи оценки, необходими за оформянето на срочни и годишни оценки“ не се отнася само за броя на оценките вписани от мен, нито само за броя на оценките вписани от колежката, а се отнася за общия брой оценки, вписани от двамата учители и именно този брой оценки трябва да съответства на това изискване. Неправомерно е формулирано и отправено само към мен това обвинение като е казано „не сте спазил изискванията“, от което може да се предположи, че тези предмети съм ги преподавал само аз и само аз нося отговорност за спазването на това изискване.
В констативния протокол не се съдържа основание за обвинение в неспазване на посоченото изискване както за двамата заедно, така и за всеки по отделно. В текста на констативния протокол не се съдържа информация за конкретния брой оценки, както и източникът на тези оценки –не е ясно от къде е взета реалната информация, за да се направи изводът, че не съм „спазил изискванията относно минималния задължителен брой текущи оценки, необходими за оформянето ва срочни и годишни оценки“ и поради този факт не  мога да отговоря канкретно. С писмото-искане на обяснения ми е поискано обяснение на една  обща формулировка, без да са посечени някакви конкретни факти, на които се основава тя, за да мога аз да анализирам това твърдение и да го потвърдя или отрека. Възможни източници на инфармация за оценките са дневникът, учителският бележник и ученическият бележтик, но нито един от тези източници не е посочен в констатилния протокол, както не е посочен какъвто и да е брой на тези оценки.
Така както общо е формулирано обвинението, така общо мога да отговаря и аз. Съществуват достатъчно оценки за първи и втори срок, които отговарят на изискването за оформяне на срочна оценка по философия и годишни оценки по двата предмета. Тези бележки, към настоящия момент се намират в дневиците на паралелките и учителския ми бележник, а предполагам, че това е валидно и за оценките, които са внесени от заместващата ме учителка.
На друго място и по друг повод ще изложа становището си за методиката на „оценяване“ на знанията, уменията и компетенциите на учениците по предметите от философския цикъл, но тук само ще отбележа, че съвременните изисквания към методиката на преподаване и оценяве на тези предмети не могат да се впишат в „прокрустовото ложе“ на наредбата за оценяване.
Как не се сетихте да обележите в тази обвинителна пледоария, че първи направих опит в България да направя два електронни урока по философия, които се харесаха от колегите от област Перник и страната и бе преведен специално за тях семинар , организиран от сащият експерт, който сега ме проверява. За тези прзентации един от най-изявените български философи проф. Николай Василев казва: „Продължавай, приятелю! Това, което видях е много интересно. Сигурен съм, че  точно по този начин интернет поколението ще попие по-леко и по трайно определени философски и научни знания.“ Тези презентации използвам в обучението на моите ученици и това проверяващият експерт го чу от учениците.
По четвърта точка: за неположен подпис в дневник за един час, в деня след връчването ми на Ваша заповед за наказание „забележка“
„Защо в качеството Ви на преподаващ по учебния предмет Етика и право не сте положил подписа си  на 23.03.2012 г.за взетите учебни часове в дневника на Х“а“ клас."
Уточнение: не „взетите учебни чесове“, а „взетият учебен час“, защото в този ден по Етика и право имам само един час.
Пропуснал съм да положа подписа си (видно от дневника) за взетия от мене един час (видно от материалната книга) и това е нарушение по нормативната база на МОМН. Не го оспорвам. Пропуснал съм да положа един подпис в целия дневник, но това не означава, че часът не е взет. Часът е взет и това се вижда от материалната книга.
Без да се оправдавам, обяснявам следното: За това провинение аз не наказвам учителите, а разпореждам да си положат подписите, след като поставя на видно място протокола с тези пропуски. При всяка проверка на дневниците установявам такива прапуски, които учителите отстраняват своевременно. След завръщането ми от отпуска (12.12.2012 г.) констатирах, че в дневниците има множество такива пропуски за периода в който длъжността директор е изпълнявана от г-н Станишев. Разпоредих на колегите да положат подписите си там където са ги пропуснали и те го направиха.
В исканите от Вас обяснения по този случай, включвам и факта, че моето напрежение в този период беше много гоямо, защото след като събрах доказателства и написах  исканите от Вас писмени обяснения за февруарската проверка, които Ви предадох 10 дни преди този допуснат от мен пропуск (ваш вх.№ 03-263/12.03.2012 г.), а в предния ден /22.03.2012 г./ ме извикахте и ми връчихте заповед за наказание „Забележка“ с Ваш изх.№РД-05-002/20.03.2012 г., наш вх.№211/22.03.2012 г. Възможно е напрежението да ми е повлияло и да допусна грешката.
Ваша е преценката, да определите дали неполагането на един подпис в двата дневника /на 10-ти е 11-ти клас/ е достатъчно основание за наказание по КТ
По пета точка: невписани номера на отсъстващите в часа в който Вие бяхте при мен. „Защо в качеството Ви на преподаващ по учебния предмет Етика и право, на 20.06-2012 г. не сте вписал номерата на отсъстващите 13 /тринадесет/ учеаици за пети и шести час по този предмет...? „ Директният отговор е: защото Вие не ми дадохте възможност да го направя.
Както обикновенно става в началото на първия от посочените часове се подписах в дневника. Преди да направя проверката и да впиша отсъствията учениците ми поставиха въпрос, който не можех да подмина и започнахме разговор, който прерасна в дискусия и реших да не прекъсвам учениците и да впиша отсъствията в подходящ момент от часа. Нито едно отсъствие за седмицата не бе вписано от колегите и имах намерение да ги питам защо. Учениците и учителите знаят, че винаги вписвам отсъствията на учениците, защото невписаното отсъствие на неприсъстващ ученик може да доведе до опрадание на действията му на друго място по същото време.
 Към края на първия час пристигна г-н Стонишев и заяви, че сте разпоредила да отида в дирекцията, а той да остане при учениците. Обяснихте ми, че от днес започва нова проверка и първо искате с експерта по история и философия от РИО Перник да посетите моя час. Когато влязохме Вие взехте дневника, а когато го поисках да довърша роботата си по вписването на отсъствията, Вие ми заявихте, че не може да ми го  дадете и че остава при Вас за проверката. За да се убедите, че наистина вписвам отсъствията, помолих учениците да Ви обяснят как и кога ги вписвам, но Вие отказахте да се разговаря по този въпрос. Не разбрах дали защото Ви хареса проблематиката на дискусията с учениците или проверката повеляваше, но Вие останахте до края и на втория час, когато направихте анонимна анкета с учениците.
Убеден съм, че не съм нарушил правилата за вписване на отсъствията в час, още повече, съобразявайки се с приоритета на методиката на преподаване в час по Етика и право – интересът на учениците да не се пренебрегва, а вписването на отсъствията не е проблем и малко по-късно да се впишат.
Ваша е преценката, да определите дали невписването на отсъстващите само в един час в двата дневника /на 10-ти е 11-ти клас/ е достатъчно основание за наказание по КТ, при наличието на посочените специфични обстоятелства.
По шеста точка: график за контролните
„Защо не сте утврдили график за провеждането на контролните работи през втория учебен срок за учебната 2011-2012 г...?“
Защото вторият учебен срок започна твърда динамично за отношенията в СУ „Олимпиец“, за което Вашата заслуга е основна. В резултат от Вашата и на СБУ деструктивна функция в отношенията в нашето училище и особено с Вашата активна намеса в стимулирането на негативно отношение към мен, успяхте да постигнете прекратяване на установилата се, макар и поразклатена  система за неформално спазване на поразклатената  система на  иерархизирано чиноподчинение в училище и успяхте не само за я разклатите, но и да я преобърнете /срещу мен/ - кой когато и както иска изпълнава или забравя разпорежданията на директора. Подобен е и случаят с графика за контролните  работи.
След завръщането ми от отпуска устанивих, че в годишните документи на училището липсват много документи, които заместващият ме г-н Станишев е пропуснал да създаде, каквита са заповедите за утвърждаване на годишните документи, за съхранението на училищната документация и др.п.
Помолих го, без много шум да създаде тези документи  и той го направи много набързо и без уговорки, защото това засягаше периода на неговото управление на училището. В качеството му на пом директор по учебната дейност, изработването на графика за контролните работи за втория срок е негова професионална дейност и като много дъбър професионалист, както Вие го определяте, би трябвало сам да се досети, че трябва да определи дните на провеждане на контролните. Тъй като не му бе дошло на ум това, аз му напомних, че този график, както и останалите графици за втория срок трябва да се направят. В последвалите бурни събития, които са описани в обясненията ми отнасно протокола  от февруарската проверка, г-н Станишев е пропуснал да го направи и да ми го прадстави за утвърждаване.
Учителите са провели контролните работи като са съгласували помежду си спазването на изискванията за провеждане на контралните работи.
По седма точка: за допълнително споразумение
Защо сте сключили допълнително споразумение №001/07.09.2011 г….”
Без да давам други обяснения уточнавам, че допълнително споразумение №001/07.09.2011 г не съм го сключвал аз и не съм го подписвал, което се вижда и от копието на това споразумение.
По осма точка: за длъжностна характеристика
….Защо сте изготвил, утвърдил и връчил на г-жа Снежана Райчева длъжностна характеристика за длъжността „технически изпълнител-портиер”, в която  в раздел ІІІ са включени основни длъжностни задължения като организатор хранене на учениците, за която длъжност няма сключен трудов договор с г-жа Райчева.”
С г-жа Райчева съм сключил аз  допълнително споразумение №128/12.03.2012 г..за изпълнение на длъжност „ технически изпълнител-портиер”, в което споразумениние в т „7. други условия” е записано „…оргонизира храненето на учениците в училището и затова съм добавил в длъжностната и характеристика задълженията да организира храненето на учениците. Нямам пари да правя длъжност за всяка дейност в училището. Длъжностната характеристика, както и споразумението са подписани надлежно от двете страни, без никакви възражения. Това е причината да не сключвам друг трудов договор за изпълнението на тези дейности, които не могат да запълнят и ¼ от нормален работен ден. Ако са необходими някакви технически промени, които комисията е решила, че съм сгрешил, то те трябва да бъдат посочени.
  По девета точка: за плащания за лагера, които не съм плащал
„Защо сте допуснали да бъде заплатена сумата от 1120,00 лева за зимния лагер в гр. Перник, неотговарящи  на реалните присъствия на учениците“
Не съм допуснал „да бъде заплатена сумата от 1120,00 лева за зимния лагер в гр. Перник”, защото не са превеждани пари за плащане на лагера, поради съществуващите неточности в заявената храна и фактурираната /все още не платена/.
За  данните от документите за плащане
Със сумата от 1120 лв. се иска заплащане на 160 хранодни (храноден – хранене на един ученик за един ден), защото един храноден е на цена 7 лв., което означава, че е имало 160 присъствия (присъствие - един ученик за един ден). Пролеми няма да има, ако в документите по отчитане на присъствията се установи наличието на 160 присъствия, и изчисленията на фирмата изпълнител биха били верни. По документите по отчета на присъствията, както  и заявените хранодни от наша страна има разлика от 12 броя в сравнение с данните на ДУХ.
За информацията в констативния протокол
От информацията в констативния протокол не могат да се направят ясни и недвусмислени изводи, защото не е посочена бройката на присъствията, а са посочени факти, без да се посочи връзката между тях. В него е отразено следното: сключен е договор за хранене на 25 ученици; стойността на един храноден е 7лв. ; заплатена е сумата от 1120,00 лв с фактура; трима ученици са отсъствали от лагера; седем ученици са отсъствали от лагера с различен брой дни; директорът е направил проверка на лагера на 01.02.2012 г. и е констатирал, че от борците присъстват 8 ученици от общо 18. В констативния протокол няма нищо друго. Дори не е установено от комисията, дали наистина е имало плащания от наша страна, каквито не е имало.
За веществените измерители /хранодните и присъствията/
Двете най-съществени характеристики за определянето на правомерността на заплащането на сумата са споменати в протокола, но не са посочени техните измерения, а това са присъствията и хранодните. Необходимо е, обаче, не само да са подхвърлят, а да се намерят в документите и да се определят техните бройки. Бройките на хранодните се установава, като  сумата от 1120.00 лв. се раздели на цената на един храноден- 7 лв. Простичката сметка сочи че трябва да се заплатят 160 хранодни, което означава, че те са консумирани при наличието на 160 присъствия на учениците. Следователно в първичните документи, отразяващи присъствието на учениците трябва да са установи, дали са посочени  160 присъствия. В тези документи са посочени не 160, а 148 присъствия, за които организаторът по храненето е направил и съответни заявки и ще се платят 1036 лв., а не 1120лв.
За организацията на лагера и храненето
Лагерът е с продължителност 10 дни, а храна е ползвана 8 дни. Групата на участниците в лагера е  25 ученици от две групи: борба – 18 ученици; футбол- 7 ученици.
Организатор на храненето на двете групи е  учителя по борба. Той прави заявките за храна на двете групи и контролира консумирането на храна от двете групи
За реалните участници в лагера
Реално участие в лагера ученици – борба са осъществили 14, видно от документите, водени от учителя по спорт борба
Реално участие в лагера ученици-футбол са осъществили 5 ученици: според обясненията на учителят по борба, който организира храненето и на футболистите, те са били 5,
За отчитането на присъствията
За присъствията на учениците по борба е представен първичен дакумент. Присъствията на учениците по борба са отчитани от един учител по спорт в един специален формуляр.
За присъствията на учениците по футбол не е представен първичен документ. Присъствията на учениците по футбол са отчитани от различни треньори в личните им бележници и не е съставен общ формуляр. Организаторът по храненето - учителат по борба сочи в обясненията си, че всички 5 футболисти са се хранели през всички дни на лагера.
Обобщена справка за присъствията на учениците: 
1.         108. броя присъствия на борците, съобразно формуляра, представен от учителя по борба, включващ и учителя по спорт.
2.         40 броя присъствия на футболистите /на 5-ма футболисти, по 8 присъствия/
Общият брой на присъствията на борците и футболистите е 148.
Хранодните, според обяснението на организатора по храненето на лагера съответства на присъствията на лагера, т.е. те са 148. Поради краткото време, което ми е дадено за отговор, намам възможност да направя проверка във фирмата изпълнител и да уточня, защо във фактурата за плащане са записани 12 хранодни в повече, както и да установя, защо при фактурирането не е присъствал организаторът по храненето, които е правил заявките.
Уточнявам нещо много важно: плащането все още не е осъществено, защото не е ясно по каква причина броя на храненията посочени от ДУХ са с 12 повече от бройката, която е посочена от заявителя на храната.
ИЗВОД: хранодните на учениците са толкова, колкото са присъствията и сумата която трябва да се плати е 1036 лв. за 148 хранодни, а не сумата 1120,00 лв. за 160 хранодни. Тази разлика е предмет на доуточнения с фирмата изпълнител. От констативния протокол е видно, че проверяващите не са установили тези факти, както и факта, че разплащане все още не е осъществено и предстои уточнение с ДУХ за нашите задължения.
Некоректни изявления на началника на РИО Перник
Ще анлизирам едно от неадекватните твърдения на Началника на РИО Перник в изнесена информация от констативния протокол, /преди да ми бъде връчен и преди да ми бъдат поискани писмени обяснения/ в един от пернишките сайтове, което гласи „За зимния спортен лагер тази година в Перник г-н Радев е платил по 7 лева храноден на ученици, които не са присъствали на лагера. При проверка по време на лагера, самият той е установил, че на 01.02.2012 г. отсъстват 10 ученици от общо 18.“
Само човек, който никога не е организирал храненето на група ученици, само той може да повярва на тези брътвежи. Двете изречения, по съществото на смисъла, който носят, нямат нищо общо помежду си, но поставени едно до друго внушават мисъл за финансово нарушеие. Първото изречение носи в себе си съждение за цената на един храноден, която цена е договорена между СУ „Олимпиец“ и ДУХ и само толкова. Второто изречение определя, че аз съм провел на 01.02.2012 г. проверка на лагера и съм констатирал, че общият брой на учениците е 18, а в този ден са отсъстволи 10 ученици и само толкова. Тук няма констатация, например, че за този ден са заявени в стола 8, 10 или 18 порции храна, не се констатира колко храна е поръчана и колко е изядена, нито, че присъстващите 8 ученика са изяли храната за 18, нито се констатира, че някой е откраднал храна или др. п. Само се внушава, че там нещо е станало,  нещо има храна, някой ял храна и т.н и т.н., че „не било компютри, а било компоти“.
По десета точка: за сключен договор от мое име
„Защо на 23.03.2012 г. сте сключил договор за строителство от свое име като физическо лице, а не от името на училището като юридическо лице, чиито представител сте..?“
Фирмата предложи своя преработена бланка, в коато не е вписано юридическото лице „Спортно училище“, а нашият служител, които попълва бланката не е добавил това, както и моето представителство на това юридическо лице, а аз не съм обърнал внимание на този пропуск. За да отстраним този пропуск с фирмата изпълнител изготвихме и подписахме анекс към договора, който е неотменна част от него и който прилагам. От анекса е видно, че договорът е сключен между Спортно училище „Олимпиец“ Перник, представлявано от директора  Райчо Крумов Радев, и фирмата изпълнител.
Допуснатият пропуск не е довел до материални и каквито и да е други щети за училището и е изпълнен без възражения от двете страни.
По единадесета точка: за ненадвишеното надвишаване на плащане за ремонт
„Защо сте допуснал заплатената по сключения от Вас договор за строителство на 23.03.2012 г., сума за ремонт от 3096,00 лв. да не отговаря на уговорената цена на договора от 2600,00 лв.“
За извършената работа, която е определена по договора, на фирмата изпълнител е заплатена сумата  2580,00 лв., което е видно от приложената фактура №0000000095/25.04.2012 г.  Към  сумата от 2580 лв. е начислено ДДС в размер на   516,00 лв. Тази сума не е предмет на договора и е изплатена от училището съгласно закона и е посочена във фактура №0000000095/25.04.2012 г. на отделен, специално определен ред, която сума подлеже на внасяне в бюджета от страна на фирмата изпълнител.
Договорът е за цена от 2600 лв., без ДДС, което е видно от  приложение №1, което е неотменна част от договора, съгласно чл.1 ал.2 от този договор.
            Извод: училището е заплатило на фирмата изпълнител сумата 2580 лв. и тя не надхвърля договорената сума от 2600 лв.
            За протокола на училищната комисия за оценка на извършената работа
В предпоследния абзац на констативния протокол проверяващата комисия е посочила документ, който е изработен и подписан от училищна комисия, с председател Румен Станишев,  по проверка и оценка на извършената  работа от фирмата изпълнител. Този документ е подписан в два варианта: първият, след оглед на извършната работа от фирмата изпълнител, в който са отразени пропуските и втори, който е подписан от комисията след извършването на корекциите на посочените пропуски, в който е вписан текст „Няма забележки“. Комисията е посочила само първия протокол, а не е посочила втория. Защо ли? Вероятно да се докаже, че директорът Райчо Радев не е осигурил фирма, която да извърши добре ремонта или, че не е контролирал работата на фирмата. Съществува малка подробност: Райчо Радев извършваше мазаческа работа заедно с тази фирма, безвъзмездно, в нейна полза, 20 дни през отпуската си, за да може тази фирма да направи дарение от 250 лв. за провеждането на турнира по футбол в подкрепа на Стилян Петров, организиран от учениците.
            Тенденциозността на проверката се проявява както  в неадекватния начин на четене на договора, така и в избора на комисията да посочи първия  протокол за оценка на свършената работа, в който не е вписан текстът „Няма забележки“.
По дванадесета точка:    за ремонтите, които не са част от строителство
„Защо сте сключили договор за строителство на 23-03-2012 г., като наименованието на договора не кореспондира с предмета на договора, не съдържа ясно определен предмет и ясно определени цени, как те са формирани и дали общата цена е обложена с ДДС или не..?“
 За кореспонденцията на наименованието на договора с неговия предмет
 Наименованието на договора „Договор за строителство“ кореспондира с предмета на този договор „извършване на строително монтажни работи“, защото по-общото понятие „Строителство“ включва в своя обем „строително монтажни работи“, които включват конкретните дейности и операции, посочени в Приложение №1: изстъргване на боя и стени, шпакловане при ремонти, грундиране на  стени с латексов грунд, боядисване с латекс двукратно при ремонт.
 За наименованието на договора
 Наименованието „Договор за строителство“ не противоречи на съдържанието на договора и по-конкретно на предмета на договора.
За предмета на договора
Предметът на договора е ясно определен като „извършване на строително монтажни работи, подробно описани в Приложение №1, което е неразделна част от този договор“, а в приложението са описани конкретните дейности и операции.
За облагането на цените с ДДС
В Приложение №1 към договора, което е неотменна част от него, ясно е посочено с изписан текст, че „Цените са без ДДС“, а това е валидно и за графата „Обща цена“ от таблицата на това приложение
За определеността на цените
Цените са ясно определени в приложение №1, което е неотменна част от договора, съгласно чл.1 ал.2 от този договор.
За начина на формиране на цените
Начинът на формиране на цените е посочен ясно в таблицата на Приложение №1
За изгодността на цените
Изгодността на цените бе проверена , както от мен, така и от главния счетоводител на училището, като офертата на фирмата бе консултирана с квалифициран специалист от Община Перник, който заяви, че офертата е много изгодна за училището.

            Ще представя допълнително мотивационно обяснение, ако е необходимо.

РАЙЧО РАДЕВ
ДИРЕКТОР НА СПОРТНО
УЧИЛИЩЕ „ОЛИМПИЕЦ” ПЕРНИК

1 коментар:

  1. Важно, заслужава да се прочете, за да се види как действа всевластната и самозабравила се образователна бюрокрация...

    ОтговорИзтриване