сряда, 30 януари 2013 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ "ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

Здравейте колеги,
Изпращам Ви поканата от Департамента по философия и социология при НБУ за нов съвместен семинар, в който ще се дискутира отново гражданското ни образование. Подробностите са в прикачения файл. Този път организаторите са поканили други авторитетни личности и обещават да поемат разходите на колегите от страната, ако такива бъдат одобрени. Препращам Ви и писмото на доц. Д. Вацов:

Драги колеги,

На онези, с които не съм се видял и чул този месец, желая една много успешна година!

С проф. Христо Тодоров, в качеството му на ръководител на проект "Какво значат думите в България?", Ви предлагаме една нова идея за семинар на нашия клуб, с която вече да си направим традиция. Надявам се като съучредители на Клуба да ни подкрепите и да реализираме още едно пълноценно и може би още по-качествено обсъждане на съвместните ни проблеми.

Предлагаме ви семинарът да бъде на тема "Какво значи гражданско образование? Основни проблеми и понятия" и да се проведе в НБУ на 23-24 февруари 2013 г. ;(събота и неделя). Надявам се да участвате и да разпространите информацията до всички заинтересовани наши колеги. Вижте Анонса в прикачения файл.

Този път е добре лекторите да са различни и затова поканихме за доклади членове на екипа на проекта ни, които са се занимавали с гражданско образование, както и неколцина колеги, които са водили и провели цялостни изследвания по проблема.

Надявам се да харесате идеята. Очаквам Вашите съдържателни оценки и предложения.

Най-сърдечно,
Димитър ВацовПоздрав и от мен: Лилия Ж.С Е М И Н А Р

„Какво значи гражданско образование?
Основни проблеми и понятия“

23-24 февруари 2013 г.

409 зала, І корпус (следва да бъде потвърдено),

Нов български университет


Семинарът е инициатива на Клуба на учителите по „Обществени науки и гражданско образование“ към Департамент „Философия и социология“ на Нов български университет и се провежда в рамките на изследователски проект Какво значат думите в България? В търсене на интегрален философски и социологически подход към езика с ръководител проф. д-р Христо Тодоров (Департамент „Философия и социология”, НБУ). Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания”.

АНОТАЦИЯ:

Актуална ситуация:
В момента на второ четене н Народното събрание тече приемане на новия Закон за предучилищното и училищното образование, работни групи към МОНМ вече са изработили нови ДОИ и учебни програми към него, без те все още да са обнародвани. Гражданското образование е основен приоритет и в новия Закон. Въпреки че обществени дискусии се състояха около приемането на Закона, в тях на фокус бе преди всичко общата нормативна рамка, но не и съдържанието на училищното образование. Гражданското образование не прави изключение. Както като предметен цикъл „Обществени науки и гражданско образование”, така и като самостоятелен предмет (досега „Свят и личност”, а вероятно самостоен предмет според новите стандарти), в съдържателен план то не е подлагано на широк обществен дебат, основан върху сериозни изследвания. Оттук и следната констатация: в българското общество липсва консенсус относно целите и конкретните задачи на гражданското образование. В публичното пространство и в нормативните документи целите на гражданското образование влизат като общи клиширани фрази, докато начинът на конкретизация на общите цели в учебните програми и в учебната практика не е подложен на внимателна критическа преценка. Сериозни критични изследвания на гражданското образование впрочем вече са налице. Но направените досега изследвания не успяват да надскочат ограниченията на академичните среди и да получат видимост и подкрепа от преките участници в образователния процес (учители и ученици), нито от администрацията на Министерството. Затова настоящият семинар следва да се фокусира върху това: Какво в съдържателен план значи гражданско образование? Какви са основните проблеми и понятия, които влизат или трябва да влязат в учебните програми, и как те да станат действителен граждански ресурс за учениците?

Цели:
Семинарът си поставя две взаимосвързани цели: 1. Важна цел е да се направи диагностика на общото състояние на гражданското образование в момента (на базата на вече проведени изследвания и преподавателски опит). 2. Друга важна цел е да се посочат конкретните проблеми, с които се сблъскват в училище преподавателите по „Свят и личност” по отделните теми на учебната програма. Само при засрещането на тези две перспективи – към общото и към конкретното – е възможно семинарът да породи продуктивни идеи както за нормативното рамкиране на гражданското образование в България, така и за конкретните начини на преподаване в училище.
С оглед на формулираните две цели са предвидени и два формата за участие – тридесет минутен доклад по общите проблеми и петнадесетминутна презентация по една от осемте теми на сегашната учебна програма по „Свят и личност”.
В случай, че към датата на провеждане на семинара новите Държавни образователни изисквания и учебните програми към новия Закон бъдат обнародвани, те следва да бъдат използвани за първоначален сравнителен анализ от всички участници.

Поканени и потвърдили участие с доклади:
Проф. Кольо Коев, д.с.н., Департамент „Философия и социология”, Нов български университет;
Доц. д-р Ясен Захариев, Департамент „Философия и социология”, Нов български университет;
Доц. д-р Светла Колева, Институт за изследване на обществата и знанието;
Доц. д-р Петя Кабакчиева, Катедра „Социология”, Софийски университет;
Проф. Албена Хранова, д.ф.н., Катедра „Философия”, ПУ „Паисий Хилендарски”;
Доц. д-р Тодор Христов, Катедра „Теория на литературата”, Софийски университет;
Доц. д-р Веселин Методиев, Департамент „История”, Нов български университет;

Конкурс за презентации:
            Департамент „Философия и социология” обявява конкурс за 12 (дванадесет) петнадесетминутни презентации на учители по „Свят и личност”, които да бъдат включени в програмата на семинара. Постъпилите презентации ще бъдат оценявани от жури в състав: проф. д-р Христо Тодоров (ръководител на проекта Какво значат думите в България?), доц. д-р Димитър Вацов (ръководител на Департамент „Философия и социология”) и доц. д-р Ясен Захариев (Департамент „Философия и социология”).
            Всяка презентация следва да покаже авторски прочит на това: какви са основните проблеми и понятия, с които учениците трябва да бъдат запознати по една (по избор) от общо осемте основни теми от учебната програма на „Свят и личност” – приоритет се дава на авторския избор и подход към конкретно учебно съдържание, в критичен дух към нормативните изисквания и наличните учебници и учебни помагала.
            Департамент „Философия и социология” ще поеме всички разходи (пътни, настаняване, дневни) на одобрените дванадесет участника.
            Кандидатите следва да изпратят анотация (до 20 реда) и/или презентация по една от темите на „Свят и личност” на електронния адрес на секретаря на Департамент „Философия и социология” Евгени Шиков (e.shikov@nbu.bg). Заявки се подават до 18 февруари 2013 г.
София,                                                            С уважение:
28 януари 2013 г.                                                      доц. д-р Димитър Вацов,
                                                                                    Ръководител на
 Департамент „Философия и социология“