четвъртък, 27 януари 2011 г.

ВАСИЛ КРАПЧАНСКИ видео, художник,

ВАСИЛ КРАПЧАНСКИ видео, художник,
творчество и естетическа концепция, видео
художник, живее и твори в гр. Перник,
приятел, подарено ми на 26.08.2009 г.

ПРАЗНИК 25 ГОДИНИ СУ "ОЛИМПИЕЦ"

ПРАЗНИК 25 ГОДИНИ СУ "ОЛИМПИЕЦ"
новинарска емисиа на КТВ Кракра - видео

ОЛИМПИАДА песен видео


ОЛИМПИАДА  песен  видео
ТЕКСТ: ИВАН ПОПОВ - директор на ПТГ "Юрий Гагарин" Перник
МУЗИКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ: РАЙНА ТОДОРОВА-РЕНИ - учител по музика

2009 10 НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ НА СУ "ОЛИМПИЕЦ" ПЕРНИК

2009   10 НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ НА СУ "ОЛИМПИЕЦ" ПЕРНИК
презентация

2008 10 НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ НА СУ"ОЛИМПИЕЦ

2008     10 НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ НА СУ"ОЛИМПИЕЦ
презентация

ЕМПИРИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЕМПИРИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
презентация за прадварителната подготовка на работната група в Перник

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ОЛИМПИЕЦ" ПЕРНИК презентация

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ОЛИМПИЕЦ" ПЕРНИК презентация

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА
в СУ "Олимпиец" Перник - презентация

сряда, 26 януари 2011 г.

ДУШАТА И ТЯЛОТО, 11 урок по философия, презентация

ДУШАТА И ТЯЛОТО, 11 урок по философия, презентация
Предлагам тази презентация на вниманието на колегите, учители по философия, защото ме интересува тяхното мнение.

вторник, 25 януари 2011 г.

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО /училището/

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО /училището/
Повече от два месеца поработих като ръководител на работна група от директори на училища от пернишка област по темата "Индикатори на качество в образованието". Без претенция за научно, изчерпателно и безпроблемно определяне на индикаторите на качеството на образование нашата работна група представи резултатите от своята работа на областно съвещание на директорите на училища в пернишка област. Във формата на презентация ви представям  само етапите, през които премина моята работа, респ. на групата, а те бяха определени от спецификата на поставената ни задача. Ако има интерес, мога да предоставя и резутата от нашата работа.
ПРЕГЛЕД НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА
в СУ Олимпиец". Виж презентацията.

Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение
Публикувам статия, която излезе във в. Азбуки, бр. 31/2008 г. под заглавие „Формата на обучение”. Поводът за написването и бе следната забрана от страна на експерт от МОМН, формулирана на съвещание на директорите на спортни училища /СУ/: да не се използва самостоятелна форма на обучение по предмета „Спортна подготовка” в СУ, ако ученикът се обучава в дневна форма. За неизпълнението на това изискване и други подобни, преди това съвещание, директорът на 57 СУ бе отстранен от работа. Спецификата на работата в СУ и непрецизната нормативна база определят потребността от ползването на самостоятелната форма на обучение по спортна подготовка в СУ.

Самостоятелна форма на обучение
Възможно ли е да се осъществява самостоятелна форма на обучение по един предмет? Самостоятелна форма на обучение по един предмет от учебния план /спортна подготовка/ буди недоумение в управляващите образованието, но е законна. Обучението по един предмет в самостоятелна форма не противоречи на нормативната база на българското образование.
Понятието “форма на обучение” по своето съдържание е съвкупност от характеристики на начина на обучение по учебен предмет, а обемът му включва учебните предмети, при които обучението има тези характеристики. В обема на това понятие не се включва класът и степента на образование, защото завършването на клас и степен на образование не е зависимо от формата на обучение, съгласно чл. 87 /ППЗНП/, където е записано
“Завършването на клас и степен на образование ... в различните форми на обучение ... се удостоверяват с едни и същи по вид документи”. Завършването на клас не е обвързано с формата на обучение по предметите, предвидени по учебен план за този клас, както и с условието ”обучението по всички предмети от този клас да бъде с една и съща форма”. За завършването на клас е важно успешното обучение по предмета, т.е. оценката по предмет да е различна от Слаб /2, а не начинът /формата/ на това обучение.
Случаи от практиката
Самостоятелна форма на обучение по един предмет от учебния план се практикува в българското образование във всеки случай, когато броят на обучаваните по даден предмет ученици е недостатъчен за формиране на група – най-често по чужди езици, която обикновено не се нарича самостоятелна форма на обучение. Не е случаен следният факт: ученик, преминал от дневна в самостоятелна форма на обучение след първия срок и има оценка по предмет, който се изучава само първия срок същата оценка може да се оформи като годишна и не е необходимо да се явява на изпит по същия предмет в самостоятелна форма.
Нормативната база
Определението за дневна форма на обучение е дадено в ППЗНП чл. 80: “Дневната форма е присъствена форма, която се провежда между 7 и 19 часа в учебните дни”. Определението за самостоятелна форма на обучение е дадено в ППЗНП чл. 84 ал.1: “Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на ИЗПИТИ по ПРЕДМЕТИ съгласно училищният учебен план”. Съществените характеристики, съставящи съдържанието на термина “форма на обучение” са: начин на взаимодействие на ученика с учебния материал и учителя, времето на това взаимодействие и начинът на оценяване на резултата от това взаимодействие. 1. При дневната форма взаимодействието на ученика с учителя е задължително, ежеседмично, съобразно учебния план и седмичното разписание на часовете, взаимодействието на ученика с учебния материал се осъществява в училището, при съдействието на учител, по време на всеки учебен час през срока и годината, а оценяването на резултата от това взаимодействие е многократно, чрез текущи срочни и годишни оценки. 2. При самостоятелната форма взаимодействието на ученика с учителя е в периода на сесии и то само на консултации, а взаимодействието на ученика с учебния материал се осъществява извън училището, самостоятелно /без задължително съдействие на учител/, а оценяването на резултата от това взаимодействие е еднократно, чрез изпити в сесии. Всяка форма на обучение, която съдържа характеристиките от т.1 е дневна, а всяка форма на обучение, която съдържа характеристиките от т.2 е самостоятелна, независимо дали е наречена така или не е. От цитираният чл.84 ал.1 НЕ СЛЕДВА, че самостоятелна е само тази форма на обучение при която ученикът задължително се явява на изпити ПО ВСИЧКИ ПРЕДМЕТИ, определени в училищния учебен план. Не следва също така, че ученикът НЕ МОЖЕ да се обучава в самостоятелна форма само по един предмет.
Не съществува специален текст, който да забранява самостоятелната форма на обучение по един предмет. Не съществува и текст, който имплицитно да съдържа тази забрана. Това не е случайно, защото обучението и оценяването на учениците по общообразователен предмет, за който не е сформирана група /традиционно по чужд език/ би станало незаконно, а то е типична самостоятелна форма на обучение по един предмет.
Не е важно какво е искал да определи законодателят, а е важно какво е определил и как се вписва това определение в цялата нормативна база, свързана с него, от което следва, че не е важно какво желаят изпълнителите на правилата, а как могат нещата да битуват според правилата.
РАЙЧО РАДЕВ ДИРЕКТОР НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ОЛИМПИЕЦ” ПЕРНИК

неделя, 23 януари 2011 г.

ИВО АНГЕЛОВ

ИВО АНГЕЛОВ
Иво Ангелов е рожба на пернишката борба. Учи и завършва СУ "Олимпиец" от 1997 г. до 2003 г.
Виж презентацията.

ВЕЛИЗАР ДИМИТРОВ

ВЕЛИЗАР ДИМИТРОВ
Публикувам презентация за Велизар Димитров, който е учил в СУ "Олимпиец" от 1993 г. до 1996 г.

събота, 22 януари 2011 г.

ДОБРОВОЛЕЦ В СУ ОЛИМПИЕЦ

ДОБРОВОЛЕЦ В СУ ОЛИМПИЕЦ
Презентацията ще ви запознае с идеята за изграждане на фитнесзала в спортно училище "Олимпиец" Перник, която се осъществи със съдействието на доброволеца Браян Лендън от Корпуса на мира на САЩ .

петък, 21 януари 2011 г.

Учителят като боксова круша

Учителят като боксова круша
Публикувам текст, който излезе в бр.9/2006 г. в. Азбуки "Учителят като боксова круша". Поводът е създаването на зала "антистрес" в строителната гимназия в Перник. Няма основания идеята на г-н Шейнин, че учениците се освобождават от стреса, ако удрят боксова круша, на която или до която има снимки на учителите /залепена на крушата или на стената до крушата/. УЧИТЕЛЯТ КАТО БОКСОВА КРУША
Зала "Антистрес" освобождава или стимулира агресията?

Публичността в националните телевизии на проекта за изграждане на зала „Антистрес” в строителния техникум в Перник предполага претенцията и желанието на авторите за общовалидност на това начинание. Това означава - залата за антистрес да се реализира във всяко училище. Когато едно действие има претенцията за всеобщност не може да се подминава безучастно от субектите , които определят възможността да се постигне тази всеобщност, още повече, когото  основанията за тази претенция са твърде съмнителни. Това са основанията поради които се чувствам ангажиран с този проблем.
Видяла жабата, че подковават коня и тя вдигнала крак.
Основателен е въпросът: „Защо образователно-възпитателната практика не е въвела това биене - на снимките на учителите? „Нима е било много трудно да се пренесе в училищата практиката от японските фирми -„бой на чучелото на директор на фирмата”?!” „Нима е нямало оригинални умове, които да го превърнат в училищно ежедневие?”
            Защо това не е станало? Отговорът на този предпоставен въпрос към авторите засяга цялото общество и неговата култура, образованието като духовност и пряко директорите на училища като ръководители на духовна институция.
            Учителят е един от образите в традиционното българско мислене, който е неприкосновен, сакрално скътан в съкровищницата на нашето съзнание, където крием най скъпите за нас неща. Традицията в България повелява, че учителят е духовен баща, а учителката духовна майка и пред тях се стои с уважение и почит. Недопустимо е да помислиш, че може да удряш учител, а още повече да удариш с юмрук учител в лицето, независимо че това може да бъде и снимката на това лице. Поставяйки образът на учителя наравно с образите на управители на фирми,унищожаваш магията на духовното общуване между ученик и учител.
            Съществено за осмислянето и оценката на действията:„удряне с юмрук по лицето на човек” и „удряне с юмрук по снимка на лицето на този човек” е определянето на позицията на субекта на осмислянето и оценяването - наблюдател на тези две действия или изпълнител на двете действия /или едно от тях/, който  познава или не познава  човека, на когото е лицето и неговата снимка. Предмет на проекта „Зала за антистрес” е действието и оценката на действието „удряне с юмрук по снимката на учител”, а извършителят на това действие е ученик на този учител, т.е. случаят, при който удрящият и оценяващият са един и същи субект т.е. ученик, който удря снимка на на добре познатия свой учител.
Когато оценяващият и извършителят на действието „удряне с юмрук по снимка на учителя” са един и същи субект т.е. ученикът и когато той познава много добре учителя, неговото лице и неговата снимка, в психиката на този единен субект актът на удрянето на снимката той си представя като удряне на самия човек, вътре в себе си той слива образа на снимката с образа на човека, т.е. той „удря” самия човек. Ученикът е с пълното съзнание, че удряйки снимката - в посочения смисъл той има съзнанието, че удря учителя си. В този случай въобще не може да се говори за удряне на обобщен образ на учител. Проектът предвижда да се удря снимката на конкретен учител.
            Какви механизми се отключват в психиката на ученика, когато „удря” учителя си? В съзнанието /психиката/ на ученика се прерязват границите между желаното и нежеланото, допустимото и недопустимото, възможното и невъзможното, нормалното и ненормалното, а въображението „отприщва” бента на незаконното, престъпно поведение. Неукрепналата детска и юношеска психика, незатвърдената и непроверена личностната ценностна система размива в съзнанието на ученика границата между „действие на уж” и „действие наистина”, между ценностното отношение към учителя-снимка и ценностното отношение към учителя-реалност, а след като има институционалното одобрение от държавата на „действието на уж”  /съществуването на тази „зала за антистрес” означава, че тя е одобрена от директора на училището и МОН/, преодоляването на тази твърде крехка граница става лесно преодолима и преминаването от „действие на уж” към „действие наистина” става безпроблемно. Какво, кой и как ще фиксира в психиката на ученика границата между „действието на уж” и „действието наистина”, между образа на снимката на учителя и образа на реалния учител? Кой и как ще интериоризора фексира в съзнанието на ученика нормата, че ученикът няма законното право да удря когото и да било, а още повече учителя си.
Стимулирайки чрез „Зала антистрес” размиването на границата между „действието на уж” и „действието наистина” „активността” на учениците може да придобие непредвидими и страшни размери в случаите на неразкрити склонности за психопатно поведение.
Учителят не е виновен за стреса, отчуждението и агресията на ученика.
            Феномените на отчуждението се вписват в душата на детето (ученика) с първото вдишване на социално-икономическата атмосфера, независимо от неговото и това на родителите и възпитателите желание. В последствие се появяват илюзорните, а в определени случаи - извратени форми на „преодоляване” на отчуждението.
Стресът, отчуждението и агресията са неща, което ги има и ще го има, както има и ще има комплекси (едипов, за малоценност, за величие и т.н.). Стресът, като резултат от отчужденото битие на човека е общ феномен, а „изпускането на парата” като неосъзната агресия съпътства стоковопаричното общество. Преодоляването на тези негативни явления става във формата на социални илюзии. Социалният живот е създал механизми (познати и непознати, управлявани и неуправлявани), действащи на различни нива на социалното битие, които ограничават, потискат или пренасочват отрицателните последствия от тези явления. Активната намеса на директори и др. управляващи е твърде рисковано начинание, ако не е налице адекватно познание на причините, състоянието и последствията от намесата на човека в протичането на явлението, а още повече при наличието на многовариантност на формата на реализация на това социално явление. Всяко социално действие носи зад себе си „грозд” от причини. Съществуването на социалното явление е резултат от множество други социални феномени, причинени от множество субекти.
Не може да се заявява, че учителят е единственият субект на принудата на ученика. Изискванията към поведението на ученика, налагането /интериоризирането/ на общоприетите норми на поведение не е дело само на учителите и училището. Стресът и агресивността на учениците не може да се лекува само като се насочет някакви действия /като бой на ужким/ към един от субектите на това принудено битие на ученика - учителят.
Посоченото означава, че в залата „Антистрес” трябва „да се млъскат” образите на родителите, началниците на родителите, контрольорът в автобуса, полицаите, и т.н. и т.н.
 „Вместо да изпишеш вежди - вадиш очи”.
Фактът на съществуването и функционирането на залата изгражда погрешна представа на учениците за тяхната лична вина, дори създава предпоставки за изчезване на предсатава за за съществуването на лична вина – ученикът спокойно може да прехвърли своята вина на учителя или някой друг и да ходи в залата, за да го бие.
Насочването на агресивността на учениците към портретите на техните учители,не само стимулира агресивността на учениците, не само я насочва към един единствен субект – учителят, но и формира грешна представа у ученика за структурата и отговорностите на различните субекти в обществото, за неговото формиране като млад човек. Учителят е този, който приема отчужденият, агресивно настроен млад човек, оформен от множество други социални субекти. Със своята духовност, методическо умение и безсънните нощи учителят търси адекватния подход към сложната и специфична психика на битуващият в сложни и специфични социални ситуации ученик.
В резултат от усилията на учителя и като оценка за неговия труд, директорът да даде разрешение на ученика да пребива своя учител, па макар и само на портрет. Какво ще кажат авторите на проекта, когато ученик заяви на подсъдимата скамейка, че е стимулиран, подтикнат към пребиването на учителя си от зала „Антистрес”, защото му е било трудно да определи границата между действието в залата (удряне на образа, знака на учителя) и действието в реалността -удряне на учителя. Строгият учител ще знае, че „ще бъде бит непрекъснато”.
Освобождаването от агресия и желание за насилие не става чрез насилие виртуално насилие на образа на учителя. Ако авторите на проекта са изкушени последователи надревногръцката естетическа идея за катарзиса като пречистване от страх чрез изживяване на страх /освобождаване от стрес-страх и агресия/ то те са  сбъркали действието на сцената в театъра, което зрителят състрадава или се страхува, за да се пречисити от тези чувства, с действието /боя по снимката на учителя / в залата за антистрес, където ученикът не се освобождава от тези „чувства”, а напротив увеличава желанието за агресия.
Учителят е притеснен от много неща: ниска заплата и постоянната мисъл за невъзможността да осигури нормален бит на семейството си, добро образование на децата си, притиснат от разходи за храна, топлина, светлина, дрехи и мн. др. Проектът добавя и още едно притеснение – че учениците имат право да го бият, когато е взискателен към тях, па макар и на снимка. Учителят носи такава морална природа, че когато казват, че го бият виртуално, той изживява боя реално, а раните в душата не могат да се оправдаят с това, че е „бой на ужким”. В последните години учителите свикнаха на много неща. Свикнаха с обидите, готови са да понесат всичко, но не могат да приемат изгубената духовност, почтителност и уважение като човешки качества, които ще лишат младото поколение от нормално човешко битие, подчинено на общочовешките ценности.
Приемам нестандартните форми на педагогическо взаимодействие, но тогава, когато те са насочени към постигане на по ниска степен на отчужденост в живота на училището, за по-голяма степен на свобода в отношенията между ученика и учителя, когато са ориентирани към осмислането и от двете страни, когато цялото взаимодействие е насочено към формиране у ученика на качества, способности и умения, адекватни на бъдещото социално битие на този ученик като зрял човек.
В педагогическата работа е важно не действието, а осмислянето на действието. Важно е да се разбере какво ще носи в психиката си ученикът, когато си тръгне от залата, в която е „млатил учителя си” (неговия образ) в продължение на един или два часа. Може би удовлетворение от това, че си е отмъстил, че е „наказал” учителя си, който му е писал еднократно или системно (не)заслужена двойка или че чрез пребиването на учителя си, той си е отмъстил на всички, които са го принуждавали, унижавали или са породили у него по един или друг начин тази агресия.
Толкова ли са лоши учителите в училищата, че да синтезират в себе си източникът на злото за учениците и да стават обект на освобождване от озлоблението и стреса? Нима ценността на учителя е принизена до такава степен, а неговият авторитет е доведен до там, че да бъде превърнат в чучело за удряне, а ученикът да пребива учителя си, когато нещо „не му е на кеф”, па макар и на снимка?! При наличието на събития, които доказват, че у някои ученици се заличава границата между виртуалната реалост с действителността показва, че е възможно заличаването на границата между удряне на снимката на учителя и удрянето на реалния учител. Проектът стимулира мисленето, а може би и желание за пребиване на учители дори и у тези ученици, който въобще не са допускали подобна възможност.
В съзнанието на ученика субектът на неговия стрес е неопределен, защото източникът виновен за формирането на този стрес е неопределен. Той все още не притежава необходимото знание и опит, за да определи цялото реално множество от субекти, предизвикващи стреса, отчуждението, омразата и съответно агресията. Целенасочено ориентираната зала „Антистрес”, като предназначение, организация и реализиращи се дейности определя, че виновни за стреса, отчуждението и агресията на учениците са учителите и учлището. Залата демонстративно призовава: „Учителите са виновни за вашият стрес – удряйте тях.” Това е превърната неадекватна илюзорна ориентация на причината и следствието в социалната материя, на която илюзия се поддават авторите на проекта.
Принудата да се извърши действие, което не е желано, е в основата на стреса. Виновност за стреса на учениците носят множество субекти и социални събития, а учителят е един от това множество. И учителят, и другите социални субекти са поставени в ситуацията на принуждаващи ученика да изпълнява норми, утвърдени от обществото и държавата, норми, които определят устойчивостта на обществото, на държавата – на целият социален живот. Това е причината, поради която учителят е принуден да принуждава ученика да спазва норми на поведение. Тази принуда на учителя се изживява, декларира, институционализира във формата на дълг на учителя, любов към професията и учениците, осмисляне на потребността на времето и много други такива идейни формулировки.

Освобождаването (лекуването) на ученика от агресивността и други негативни качества и прояви може да става само с добре организирани свободни, непринудени дейности, в които ученикът чувства себе си свободен и непринуден. Това означава в образованието да се вкарат много пари от бюджета и не да се намаляват учителите (педагозите), които организират живота на ученика в училище и извън училище, а напротив да се намалява броя на учениците, с които работи един учител (педагог).
Това означава залата за антистрес да стане една нормална зала за спорт, в която учениците да изживеят себе си свободни в спортнто си занимание, под непринуденото, компетентно и ненатрапчиво ръководство на учител по спорт. Този учител по спорт да получава нормална заплата и групите за занимания да не са повече от 10 ученика. Учителят да познава добре спецификата на ученика и да проявява реална грижа за развитието на ученика и ученикът да има съзнанието, че учителят действително е мотивиран от тази грижа за неговото развитие.
Освобождаването от стреса (отчуждението, агресията и т.н.) не се постига с удрянето на образа на причинителя на стреса.
Първото условие за овладяването на стреса, отчуждението и агресията е да се приеме тяхното съществуване, че те са неотменни спътници в живота на човека и още повече - познаването на причините за тяхното съществуване, формите на тяхната реализация и спецификата на проявление при другите хора. Това става със съдействието на учителите, родителите и други институции, работещи за формиране на светоотношението на младите хора, както и със съдействието на заобикалящата ученика събитийност от случайни и не съвсем случайни ситуации.
Втората предпоставка е познаването на човека и самопознанието за себе си, знание за стреса и причините за пораждането му. Познание на феномените на стреса и как се реализират в теб.
Третата предпоставка е освобождаване от стреса чрез признаване на върховенството на външния свят, привеждане на себе си в хармония със света, личното духовно и физическо състояние да е в хармония с външните условия и предпоставки. Това не означава примирение, а напротив това предполага активно присъствие в света.
Действия, чрез които да се уравновеси вътрешният с външният свят са творческите дейности (освободени от принудата), спортът, хобитата. Това предполага залата за антистрес да се превърне в нормална спортна зала, в която се осъществява активна мускулна дейност и се изразходва енергия в спортни умения и надпревара, за да се сменят стресът и отчаянието с оптимизъм и увереност. Че с повече усилия могат да се изпълнят изискванията на учителите и не е необходим боят по снимките. Така ще се постигне социалният и духовният ефект от спортуването - след спорт си освежен, уравновесен, по уверен в себе си и адекватен на зададените норми от обществото.
„Напредничаво” ли е това, „нова мода възпитание”, а „ние, ретроградните” не можем да разберем тази „напредничавост на проекта”. Възниква въпросът: Не превръщаме ли нашите ученици в „опитни зайчета” в стремежа си да превземем някакъв илюзорен педагогически олимп.
            Мъдростта  в управлението на образованието се състои в умението да намериш мярата между правенето и неправенето, полезното и вредното, а впечатляването на началници и институции не е най-добрият съветник за директорската активност.

РАЙЧО РАДЕВ
Директор на  спортно училище
 „Олимпиец” Перник

МАТУРИТЕ - ПРОБЛЕМ 2003

 МАТУРИТЕ - ПРОБЛЕМ 2003
Публикувам текстове, които са в основата на проблемна статия за матурите, която излезе в бр. 3/2003 г. в. Азбуки и определи проблеми, които бяха решени от МОН впоследствие. На основата на аргументите в нея спечелих дело срещу РИО и ми бе отменено наказание.


матурите – проблемИ ОТ ВЧЕРА И днес

Ще възстановя текста от публикацията и ще го публикувам.

вторник, 18 януари 2011 г.

ЗА ДОКУМЕНТИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО
Предпоставки за систематизиране на документацията в училище. Публикувано в бр. 10, 2008 г. на в. "Азбуки", под заглавие"Направи система - улесни работата".


Направи система - улесни работата
Директорите с дългогодишен опит съветват “Направи си система и ще си улесниш работата”, а социологията и науките за управление доказват, че единствената възможност да се отървеш от възможния хаос е да създадеш вътрешна система, която да вкарва информацията в направлявани потоци, документите в определени за целта места, а субектите на дейност да знаят и изпълняват своята дейност на точното място и в точното време.
Системата се изгражда или подобрява в началото на учебната година.
Първо: Структуриране на дейностите: Основни характеристики на основната, структуроопределяща дейност са: относителна самостоятелност, функционална значимост, ценност за училището, обемност, необходимост от специализиран субект за осъществяването й и др. п. Основните дейности в училището могат да бъдат: база, щат и финансиране; ученици - прием и движение; учебна дейност; спортна подготовка; обучение по КОО /МО хуманитарни предмети, МО природоматематически предмети/; професионално обучение, възпитание – класни ръководители; възпитание - комисия за индивидуална работа и борба с противообществените прояви; общежитие; транспорт; хранене; вътрешен трудов ред и дисциплина /за персонал и ученици/; квалификация; празници и градски изяви; управление и контрол; настоятелство; проекти и др. п. Стремежът е да се включат в системата всички дейности в училището.
Второ: Определяне времето и главните измерения на основната дейност:
Периодът, в който се постига обособеност и завършеност на основната дейност в училище е учебната година. Главните измерения на основната дейност са определени от структурата на човешката дейност – субект на дейността, предмет на дейността, планиране на дейността, определяне на правила за осъществяване на дейността, правила за контрол по изпълнението й и осмисляне на нейната реализация. Информацията за и от всяко измерение на дейността се подрежда в отделен документ: планирането на дейността – в плана на училището, правилата за дейността – в правилника на училището, контролирането на дейността – в правилника за контрол в училището, осмислянето на реализацията на дейността – в доклада на училището.
Трето: Определяне на документите за едногодишна работа:
Събраната информация за всяко едно от главните измерения на всички /основни/ дейности в училище съставя съответния училищен документ. Това са:1.план за дейност, вкл. и субектите, и предмета на дейност 2.правилник за дейността, 3.правилник за контрол на дейността, вкл. специализирани книги за контролна дейност на директора и ръководния екип. 4.доклад за дейността.
Четвърто: Структуриране на четирите документа за едногодишна работа:
Всеки един от документите за едногодишна работа включва всички основни дейности, В резултат от това, всеки един от изброените 4 документа има толкова и такива части колкото и каквито са основните дейности. Частите /дейностите/ са подредени в такъв ред, какъвто избере ръководството на училището – по степен на важност, по обем на работата, по функционална зависимост и др. п. Адекватна е подредеността по функционална зависимост.
Пето: Определяне на субектите на дейност /комисия, екип или длъжностно лице/:
За всяка основна дейност се определя субект /комисия, екип или длъжностно лице/, които я реализира. Определя се и представляващ този субект –председател, ръководител или определеното длъжностно лице
Шесто: Изготвяне на четирите документа за едногодишна работа:
Всеки един от субектите на съответната основна дейност изготвя своята част от четирите документа или предлага промени в нея. В отделните части са включени всички дейности - както нетрадиционните за съответната учебна година, така и традиционните за училището Директорът и ръководният екип събират предложените части, обединяват ги и правят необходимите промени и допълнения.
Докладът за дейността се изготвя и приема в същия ред, но в края на учебната година.
Седмо: изработване на форми за вписване на информация от изпълнението на дейността /ФВИИД/:
За всяка част /дейност/ от четирите документа за годишна работа се изработват форми за вписване на информация от изпълнението на дейността /ФВИИД/. ФВИИД традиционно са различни за училищата, но някои от тях могат и да се стандартизират. Лесно могат да се изготвят ФВИИД за плана и правилника, когато те са изработени в табличен вид – преструктурира се таблицата като се запазва текста, а срещу него се правят графи за изпълнение и подпис на субекта на дейността.
Изработват се специализирани форми за срочни и годишни отчети.
Създават се и специализирани форми за вписване на информация от контролната дейност /ФВИКД/ в училището – от директора и ръководния екип като: за отсъствията, за оценките, за материалната книга, за дневниците, за личните картони, за посещение в учебен час, за активността в спортната подготовка, за участие в състезания, за общежитието, за автобуса, за стола за хранене, за активността на персонала и др. п., които съставят книгите за контролна дейност.
Осмо: Институционализиране на документите за едногодишна работа:
Процедурата по институционализиране на тези документи е определена в нормативната база на МОН и други горестоящи институции. Тази процедура се конкретизира в правилника на училището. Тя включва: изготвяне на проект на документите /обикновено на база миналогодишните/; обсъждане и коригиране на съдържанието на едногодишните документи от субектите на основните дейности; обсъждане от органите на управление в училището – оперативно ръководство, педагогически съвет; предложение за утвърждаване от директора или горестояща институция; утвърждаване по правомощия – от директора /със заповед/, от РИО, МОН и други. Докладът се изготвя и приема в края на учебната година.
Девето: Организиране на отчета по изпълнението на основните дейности:
1. Отделните части /основни дейности/ от четирите документа се комплектуват в отделни свитъци, /класьори, папки и др. п./. т.е. едноименните части от четирите документа се събират в самостоятелни свитъци Правят се толкова свитъци, колкото са основните дейности.
Забележка: в свитъка се включва частта от миналогодишния доклад.
2. Свитъците /класьорите/ се подреждат и съхраняват в учителската стая по подобие на дневниците
3. До свитъците имат достъп всички учители за запознаване и внасяне на свои предложения
4. Във ФВИИД се вписва текст само от лицето представляващо субекта на съответната дейност /председател на комисия, ръководител на екип или длъжностно лице, което е определено за това или упълномощени от тях лица/
5. Докладът се изготвя и приема на базата на срочни и годишни специализирани форми за отчет.
Десето: Възлагане на изпълнението и изпълнение на основните дейности:
Директорът връчва свитъка и заповед за изпълнението на дейностите на лицето представляващо субекта на съответната дейност /председател, ръководител или длъжностно лице, което е определено за това/.
Субектът на дейност организира изпълнението и отчитането на дейността
Докладът се изготвя от субектите на отделните части /дейности/ и се приема в края на учебната година.
Предимства и възможности на тази система в училище:
Системата за планиране, изпълнение по правилата, контролът и осмислянето не пропускат никоя от дейностите в училище
Подредеността на дейностите определя подредеността на документацията в училище и тя е идентична за цялото училище - в дирекцията, в архива, в учителската стая, в класьорите на длъжностните лица и т. н.
Персоналът знае какво трябва да прави и как да го прави
Създава усещане за стабилност, ред и дисциплина в училище
Създава възможност за по-цялостен и по-точен поглед и оценка за работата на всеки работещ в училището.

15.02.2008 г.
РАЙЧО РАДЕВ
Директор на спортно училище
“Олимпиец” Перник
СЪМНЕНИЕТО   Опит за определяне съдържанието на понятието.

СЪМНЕНИЕТО СЪЩЕСТВУВА ПРИ НАЛИЧИЕТО НА НАЙ-МАЛКО ДВЕ РАЗЛИЧНИ  МНЕНИЯ ЗА ПРЕДМЕТА.
ДВЕ РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ ЗА ЕДИН И СЪЩ ПРЕДМЕТ ВЗАИМНО СЕ СЪПЪТСТВАТ И НОСЯТ ЕДНОВРЕМЕННО ВСЯКО ЗА СЕБЕ СИ РЕЛАЦИОННОТО СВОЙСТВО “СЪПЪТСТВАЩО МНЕНИЕ”.
ДВЕТЕ МНЕНИЯ ЗА ЕДИН И СЪЩ ПРЕДМЕТ ИМАТ ОБЩО: ЕДИН И СЪЩ Е ПРЕДМЕТА, ЕДНИ И СЪЩИ СА И СВОЙСТВАТА НА ПРЕДМЕТА, ЕДНАКВИ СА И ЧАСТ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СВОЙСТВАТА НА ПРЕДМЕТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС СЪЖДЕНИЯТА, ВКЛЮЧЕНИ В ДВЕТЕ МНЕНИЯ, НО ИМАТ И  РАЗЛИЧНО: РАЗЛИЧНИ СА ЧАСТ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СВОЙСТВАТА НА ПРЕДМЕТА, КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС СЪЖДЕНИЯТА ВКЛЮЧЕНИ В  ДВЕТЕ МНЕНИЯ.
С ОБЩОТО МЕЖДУ ТЯХ Е ОПРЕДЕЛЕНА ТЯХНАТА СЪОТНЕСЕНОСТ - 
ТЕ СА КАТО СИАМСКИ БЛИЗНАЦИ – ЕДНОТО НЕ МОЖЕ БЕЗ РУГОТО,
Т.Е. ВСЯКО НОСИ В СЕБЕ СИ ДРУГОТО. ТОВА Е ТЯХНАТА ЕДНАКВОСТ.
АКО НЯМАХА ОБЩО, ТЕ НЯМАШЕ ДА СЕ СЪОТНАСЯТ.
С РАЗЛИЧИЯТА МЕЖДУ ТЯХ Е  ОПРЕДЕЛЕНА ТЯХНАТА ДРУГОСТ:
ПЪРВОТО Е  ДРУГО ЗА ВТОРОТО, А  ВТОРОТО Е ДРУГО ЗА ПЪРВОТО
Т.Е. ВСЯКО НОСИ В СЕБЕ СИ СВОЯТА ДРУГОСТ СПРЯМО ДРУГОТО.
ПЪРВОТО Е СПЪТНИК НА ВТОРОТО, А ВТОРОТО Е СПЪТНИК НА ПЪРВОТО.
ДВЕТЕ МНЕНИЯ СЕ СЪПЪТСТВАТ, ВЗАИМНО СИ СТАВАТ СЪ-МНЕНИЯ:
ПЪРВОТО  МНЕНИЕ Е СЪ-ПЪТНИК /СЪ-МНЕНИЕ/ НА ВТОРОТО, А ВТОРОТО МНЕНИЕ Е СЪ-ПЪТНИК  /СЪ-МНЕНИЕ/ НА ПЪРВОТО.
ВСЯКО ОТ ТЯХ БИТУВА КАТО СЪМНЕНИЕ /СЪПЪТСТВАЩО/ НА ДРУГОТО.  
ВСЯКО ЕДНО ОТ ТЕЗИ МНЕНИЯ  Е СЪ-МНЕНИЕ НА ДРУГОТО.
ВСЯКО ОТ ТЯХ ЗА СЕБЕ СИ Е МНЕНИЕ, НО ЕДНАВРЕМЕННО С ТОВА Е И СЪПЪТСТВАЩО МНЕНИЕ /СЪ-МНЕНИЕ/.
СЪМНЕНИЕТО Е ДРУГОСТТА КАТО РЕЛАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗЛИЧНИТЕ МНЕНИЯ ЗА ЕДИН И СЪЩ ПРЕДМЕТ.
НЕУВЕРЕНОСТТА /В РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ/ Е ЕДИНСТВЕНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА, С  КОЯТО ИЗВЕСТНИТЕ МИ ТЕКСТОВЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЪМНЕНИЕТО. ТОВА НЕ Е ПРАВИЛНО. НЕУВЕРЕНОСТТА Е  ОСНОВНО ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗМЕРЕНИЕ НА СУБЕКТА НА СЪМНЕНИЕТО, НО НЕ И НА САМОТО СЪМНЕНИЕ – ТЯ Е ХАРАКТЕРИСТИКА  НА СЪМНЯВАЩИЯ СЕ, А НЕ НА СЪМНЕНИЕТО.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДОБНИ РЕЛАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: СЪ-ЗНАНИЕ, СЪ-ДРУЖНИК,

РАЙЧО РАДЕВ

петък, 14 януари 2011 г.

КОДЕКС НА ОБРАЗОВАНИЕТО


Предлагам текст, който публикувах в "Азбуки", бр. 47, 26.11.2008 г., а реакцията на управляващите  беше, че няма време за изработването и приемането на такъв кодекс на образованието, но не отхвърлиха идеята ми /необходим, но е невъзможно да се изработи и приеме, според работещи в МОМН, защото времето от един мандат е недостатъчно/.


КОДЕКС НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
а не закон за образованието
В работна група и в пленарно заседание на националната конференция на СРСНПБ /11-13.11.2008 г./, с участието на г-н Кирчо Атанасов, зам. министър на образованието и науката обосновах и бе приета от конференцията идеята за създаване на кодекс на образованието, който да включва правно регламентиране на всички образователни дейности в България.
Принципът “конкретизация на парче” не отговаря на ролята и значението на образованието
Принципът “конкретизация на парче” при изграждане на нормативната база на образованието не отговаря на обема, ролята и значението на образованието в България. Огромната нормативна база на образованието е сътворена в резултат от прилагането на принципа на конкретизирането на законите чрез подзаконови актове, създавани в определени случаи и по повод конкретни проблеми. Съществуват няколко закона, които се конкретизират с правилници, наредби, инструкции и др. п. Пряка или опосредена нормативна роля само в системата на народната просвета /посочени в сборника на СД “Спаркс”/ имат 2 кодекса, 15 закона, 13 постановления на МС, 9 правилника, 35 наредби, 8 инструкции, 1 тарифа, 4 правила, 9 писма, 3 указания, 4 заповеди, 1 изискване и 9 текста за длъжностните характеристики. Общо 113 документа определят норми за системата на образование, като обхващат само образованието до края на средната степен на образование.
Противоречивост в нормативната база
Огромната нормативна база, разпиляна в множество документи създава проблеми не само за практическата и употреба, но и относно основното изискване за непротиворечивост на нормите, които правно регулират една социална сфера. Съществуват противоречия в поднормативни документи един спрямо друг или спрямо съответните закони, които се установяват в контролната практика на РИО и съдебната практика. Част от делата срещу наказания се печелят от директори, основавайки се на тази противоречивост на нормативната база. Преди години аз спечелих дело и бе отменено наказанието ми, защото в нормативната уредба за матурите съществуваше противоречивост.
Непълнота в нормативната база
Принципът “конкретизация на парче” води до липсата на строга системност и последователност, поради което са налице и непълноти в нормирането на определени дейности в образованието. Конкретни примери мога да посоча за спортните училища, свързани със спортната подготовка, отношенията между училището, спортния клуб и общината, между МОН и ДАМС и др. п. Такива примери могат да се намерят и в други случаи.
Мащабност и значимост на социалната сфера
Социалната сфера на образованието, включва субектите, дейностите и отношенията, които по своя обем и значимост не отстъпват на другите социални сфери, които се регламентират чрез кодекс. Кодексът на труда, кодексът за социалното осигуряване и наказателният кодекс регламентират субекти, дейности и отношения, които по своя обем и социална значимост не са по-големи от образованието.
Създаването на един, единен и непротиворечив нормативен документ ще улесни работата на всички субекти на дейност в образованието, ще създаде предпоставки за пълнота и изчерпателност и най-важното ще осигури най-малка степен на противоречивост на нормите. Такъв документ може да бъде само кодекса на образованието.
Кодекс на образованието, а не закон
Кодексът е нормативноправен акт, който регламентира отношенията в определена социална сфера - в нейната цялост, каквато е образованието, а законът регламентира отделни части, елементи на отношенията в тази сфера. Създаването на нов закон за образованието и предучилищното възпитание и подготовка, в който ще бъдат обединени само ЗНП, ЗСООМУП /не са включени законите за професионално и висше образование/ и няколко поднормативни актове запазва стария принцип на нормотворчество за социална сфера, която засяга живота на всички граждани в страната ни.
Съществено подобряване на нормативната уредба на образованието в България може да се постигне само чрез кодекс на образованието.

                                                                                                           Райчо радев

сряда, 5 януари 2011 г.

ЩО Е ФИЛОСОФИЯ ? Първи урок по философия - презентация
 Направих опит да направя философското мислене по-достъпно и по-лесно за  учениците.
Предлагам да видите презентацията, а след това да я обсъдим.