петък, 14 януари 2011 г.

КОДЕКС НА ОБРАЗОВАНИЕТО


Предлагам текст, който публикувах в "Азбуки", бр. 47, 26.11.2008 г., а реакцията на управляващите  беше, че няма време за изработването и приемането на такъв кодекс на образованието, но не отхвърлиха идеята ми /необходим, но е невъзможно да се изработи и приеме, според работещи в МОМН, защото времето от един мандат е недостатъчно/.


КОДЕКС НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
а не закон за образованието
В работна група и в пленарно заседание на националната конференция на СРСНПБ /11-13.11.2008 г./, с участието на г-н Кирчо Атанасов, зам. министър на образованието и науката обосновах и бе приета от конференцията идеята за създаване на кодекс на образованието, който да включва правно регламентиране на всички образователни дейности в България.
Принципът “конкретизация на парче” не отговаря на ролята и значението на образованието
Принципът “конкретизация на парче” при изграждане на нормативната база на образованието не отговаря на обема, ролята и значението на образованието в България. Огромната нормативна база на образованието е сътворена в резултат от прилагането на принципа на конкретизирането на законите чрез подзаконови актове, създавани в определени случаи и по повод конкретни проблеми. Съществуват няколко закона, които се конкретизират с правилници, наредби, инструкции и др. п. Пряка или опосредена нормативна роля само в системата на народната просвета /посочени в сборника на СД “Спаркс”/ имат 2 кодекса, 15 закона, 13 постановления на МС, 9 правилника, 35 наредби, 8 инструкции, 1 тарифа, 4 правила, 9 писма, 3 указания, 4 заповеди, 1 изискване и 9 текста за длъжностните характеристики. Общо 113 документа определят норми за системата на образование, като обхващат само образованието до края на средната степен на образование.
Противоречивост в нормативната база
Огромната нормативна база, разпиляна в множество документи създава проблеми не само за практическата и употреба, но и относно основното изискване за непротиворечивост на нормите, които правно регулират една социална сфера. Съществуват противоречия в поднормативни документи един спрямо друг или спрямо съответните закони, които се установяват в контролната практика на РИО и съдебната практика. Част от делата срещу наказания се печелят от директори, основавайки се на тази противоречивост на нормативната база. Преди години аз спечелих дело и бе отменено наказанието ми, защото в нормативната уредба за матурите съществуваше противоречивост.
Непълнота в нормативната база
Принципът “конкретизация на парче” води до липсата на строга системност и последователност, поради което са налице и непълноти в нормирането на определени дейности в образованието. Конкретни примери мога да посоча за спортните училища, свързани със спортната подготовка, отношенията между училището, спортния клуб и общината, между МОН и ДАМС и др. п. Такива примери могат да се намерят и в други случаи.
Мащабност и значимост на социалната сфера
Социалната сфера на образованието, включва субектите, дейностите и отношенията, които по своя обем и значимост не отстъпват на другите социални сфери, които се регламентират чрез кодекс. Кодексът на труда, кодексът за социалното осигуряване и наказателният кодекс регламентират субекти, дейности и отношения, които по своя обем и социална значимост не са по-големи от образованието.
Създаването на един, единен и непротиворечив нормативен документ ще улесни работата на всички субекти на дейност в образованието, ще създаде предпоставки за пълнота и изчерпателност и най-важното ще осигури най-малка степен на противоречивост на нормите. Такъв документ може да бъде само кодекса на образованието.
Кодекс на образованието, а не закон
Кодексът е нормативноправен акт, който регламентира отношенията в определена социална сфера - в нейната цялост, каквато е образованието, а законът регламентира отделни части, елементи на отношенията в тази сфера. Създаването на нов закон за образованието и предучилищното възпитание и подготовка, в който ще бъдат обединени само ЗНП, ЗСООМУП /не са включени законите за професионално и висше образование/ и няколко поднормативни актове запазва стария принцип на нормотворчество за социална сфера, която засяга живота на всички граждани в страната ни.
Съществено подобряване на нормативната уредба на образованието в България може да се постигне само чрез кодекс на образованието.

                                                                                                           Райчо радев

1 коментар:

  1. Драги г-н Радев, страниците като "образование" и пр. могат да се възприемат като рубрики; затова там е добре да има заглавието на съответната публикация от дадената рубрика (с линк към нея), а пък самата публикация да е самостоятелно. В случая тук, под заглавието КОДЕКС, А НЕ ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО трябва да сложите текста на публикацията си, а пък там, в страницата, да се опитате да направите линк. Това става като маркирате предварително написаното заглавие и натиснете бутона за връзка или линк, после ще пейстнете адреса на публикацията, който е горе в мястото, където обикновено са уеб-адресите.

    ОтговорИзтриване