ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, АПФ

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ е страница, на която ще публикувам материали, свързани с дискусията за гражданското образование в България.

Приложеният текст е проект на предложение за промени в ЗУО.
Автор на проекта е Евалина Иванова, член на АПФ /асоциация на преподавателите по философия/.
Здравейте, колеги,
Опитала съм се в този документ да включа всички текстове от предишните варианти на декларацията, които ми се струва, че могат да свършат работа, както и изводи от моите емпирични изследвания, предложения от обсъждането днес и разни неща, които съм чела оттук-оттам.
Има много отворени места за допълване. Очаквам вашите идеи и предложения.
Ето линка към статията за гражданско образование - http://plato.stanford.edu/entries/civic-education/
Поздрави,
Ева

Предложение
на Асоциацията на преподавателите по философия
за допълнения към Проекта за Закон за училищното образование
относно: мястото на философията и гражданското образование като образователни приоритети
Уважаеми дами и господа,
Образованието е фактор с изключително значение както за развитието на отделната личност като гражданин, така и за гарантиране устойчивостта на всяка гражданска и политическа общност.
Основен елемент в това развитие е формирането на ключови умения, сред които особено важна е ролята на социалните умения и уменията за критическо и творческо мислене. България подкрепя Европейската референтна рамка на задължителни ключови компетенции за учене през целия живот. Четири от осемте ключови  компетенции - умения за учене, обществени и граждански компетенции, инициативност и предприемачество, културни познания и творчески изяви – се формират особено ефективно и целенасочено чрез обучението по философия. Спецификата на обучението по философия като културна техника и „ориентиране в мисленето” (Имануел Кант) създава богати възможности за тяхното систематично и ефективно изграждане. Тези умения са ядрото в гражданското образование в повечето европейски страни

Поне от десетина години ГО се декларира като приоритет в образованието в стратегически документи на МОМН
Развитието на социалните и граждански умения е единственият начин както за системно противодействие на тревожни тенденции в обществено-политическия ни живот като например политическа апатия след младото поколение, национализъм, присъединяване към агресивни субкултури, пасивно и незаинтересовано отношение към проблемите на обществото, така и за предоставяне на значително по-добри шансове за личностно развитие и житейска реализация на младите хора, което изрично е предвидено като цел на гражданското обучение в българското училище (ДОИ по гражданско образование).
За създаване на благоприятни условия за постигане на тези цели и за ефективно развитие на абсолютно необходимите социални и граждански компетентности на младите хора в ситуацията на сериозни структурни промени в средното образование и въз основа на пилотни емпирични изследвания
1. Гражданското образование и обучението по философия да бъдат ясно формулирани в закона като приоритет на образованието в България.
Този приоритет се съгласува с основната цел на образованието: Подготовка на личността за професионална реализация и ангажирано участие в живота на местната общност и обществото, за утвърждаване ценностите на демокрацията.
Философия и гражданско образование – една необходима взаимовръзка
Съвременните концепции за гражданското образование изхождат от предпоставката, че демокрацията е процес на постоянна социо-културна конструкция
Решаващо за постигане на подобна цел е развиването на умения и компетенции за критическо мислене – за рационално формулиране и аргументиране на гражданска позиция.  Философията проблематизира основни модели на социално и политическо взаимодействие в обществото и по такъв начин критически утвърждава основополагащи ценности. Философията практикува интерактивна диалогична методика, чрез която класът работи като изследователска общност. В този демократичен процес на философско изследване в общност се развиват оптимално важни комуникативни и социални умения. Подобни демократични практики в образованието допринасят за развитието на демократични граждански компетентности на децата
При преподаването и на гражданско образование и на философия по-важно е не толкова съдържанието (което може да се преподава с „остарели” методи, както според цитираните емпирични изследвания в момента до голяма степен се преподава предмета „Свят и личност” и поради това постигането на целите от ДОИ по ГО е силно затруднено), а по-скоро методиката – осъществяването на обучение, основано на диалогично изследване в класа като изследователска общност. Тъй като по своята същност това изследване е демократичен процес на конструиране на знания в общност, чрез неговото практикуване естествено се утвърждават демократични ценности и модели на поведение.

ІІ. Предлагаме в Закона да бъдат формулирани следните общи принципи на образованието:

За утвърждаване на мястото на философията като оптимална възможност за развитие на умения и компетенции за учене през целия живот  и за засилване ролята и мястото на гражданското образование предлагаме някои промени в учебния план, основани на следните общи принципи:


ІІІ. Предложения към учебния план:
клас
ГО
осн. акцент
хорар.
философия
осн. акцент
хорар.
І.
степен на основно образование, начален етап
1
модул в ЧК
преподават:
кл. р-л, ф-ф??
семейна и училищна общност
2ч в месеца
като алтернатива на религията
етика, философия с деца
1
2
модул в ЧК
преподават:
кл. р-л, ф-ф??
социални умения, здраве и хигиена
2ч в месеца
като алтернатива на религията
етика, философия с деца
1
3
модул в ЧК
преподават:
кл. р-л, ф-ф??
социални умения, права и задължения
2ч в месеца
като алтернатива на религията
етика, философия с деца
1
4
модул в ЧК
преподават:
кл. р-л, ф-ф??
екология, личностна и национална идентичност
2ч в месеца
като алтернатива на религията
етика, философия с деца
1

Решаващо е преподаването на тези модули да се осъществява по методологията на философия с деца.
ІІ.
степен на основно образование, прогимназиален етап
5
самостоятелен предмет
преподават: КОО „ОН и ГО”  или кл.р-ли
социални умения, екип, правила, училището като общност
2 ч
като алтернатива на религията
етика, философия с деца
1
6
модул в ЧК
преподават:
КОО „ОН и ГО”  или кл.р-ли
агресия, решаване на конфликти
2ч в месеца
като алтернатива на религията
етика, философия с деца
1
7
модул в ЧК
преподават:
КОО „ОН и ГО”  или кл.р-ли
безопасно сексуално поведение
2ч в месеца
като алтернатива на религията
етика, философия с деца
1

Решаващо е преподаването на тези модули да се осъществява по методологията на философия с деца.
ІІІ.
степен на средно образование, първи гимназиален етап – съдържателно обвързване на ГО и философия
8
самостоятелен
предмет – преподават:
философи, психолози, кл. р-ли
здравно образование, зависимости, социални умения
2 ч.
самостоятелен предмет
философия
социална психология, антропология, лична идентичност
1
9
самостоятелен
предмет
преподават:
КОО „ОН и ГО”  или кл.р-ли
правова държава, права на човека, проекти
1 ч.
самостоятелен предмет
философия
социална философия, етика, аргументация
2
10
самостоятелен
предмет
преподават: КОО „ОН и ГО”  или кл.р-ли
бизнес предприемачество,
кариерно ориентиране, политика, проекти
1ч.
самостоятелен предмет
философия
бизнес етика (приложна етика), теория на познанието, философия на политиката, аргументация
2
ІV.
степен на средно образование, втори гимназиален етап - съдържателно обвързване на ГО и философия (според профила на училището)
11
самостоятелен
предмет
преподават: КОО „ОН и ГО”  или кл.р-ли
национална идентичност и глобализация
1
профилиращ предмет
според профила измежду модули по: история на философията,
философия на науката и информацията,
?
12
самостоятелен
предмет
преподават: КОО „ОН и ГО”  или кл.р-ли
лична реализация, кариерно ориентиране, местни общности, политика
1
профилиращ предмет
философия на спорта и изкуството, приложна философия и бизнес етика
?

(забележка: Горните съдържателни акценти са примерни, теза за начален и прогимназиален етап са взети от текста на Соня и от предложенията на Лили по време на срещата )
ІV. Предложения към концепцията за кариерно развитие на учителите


V. Предложения към системата за оценяване


Изразяваме убеждение в наличието на политическа воля за качествена положителна промяна в образованието. Подчертаваме готовността си да съдействаме за формиране на социални и граждански умения у младите хора в България и се ангажираме да участваме като партньори на заинтересованите институции в процеса на обсъждане, планиране, осъществяване и оценка на структурните промени в образованието.