събота, 14 април 2012 г.

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЕЦ ПЕРНИК - ТУРНИР В ПОДКРЕПА НА СТИЛИЯН ПЕТРОВ - ПОКАНА

С п о р т н о   у ч и л и щ е „О л и м п и е ц”
гр. Перник  кв”.Изток”  ул. “Клемент Готвалд”  № 2
Директор – тел./фекс 076/670702, счетоводство – 076/670060
 Изх.№ 157/ 09.04.2012 г
 ДО
ДИРЕКТОРА
НА .....................................
ГР. ПЕРНИК
У В Е Д О М И Т Е Л Н О   П И С М О
 П  О  К  А  Н  А
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ЖО ДИРЕКТОР,
Ученическият инициативен комитет на Спортно училище «Олимпиец», който организира футболен турнир на малки врати в подкрепа на Стилиян Петров, Ви кани да участвате в надпреварата с един представителен отбор от Вашето училище съставен от ученици от 7 до 12 клас. Турнирът ще се проведе на 19 април 2012 год. на терена с изкуствена настилка в кв. «Мошино».
Необходимите документи:
  1. Списък на отбора, който да е изграден от 5 полеви състезатели и 1 вратар+ 2 резерви;
  2. Медицинско свидетелство за деня на турнира;
  3. Застраховка на участващите състезатели;
Представителния отбор да бъде воден от учител по физическо възпитание и спорт към училището Ви.
На турнира ще бъде направен видеофилм, който ще бъде предоставен лично на Стилиян Петров.
Заявки за участие ще се приемат до 17.04.2012 г./ вторник/- 16.30 часа в дирекцията на Спортно училище « Олимпиец» Перник.
Техническа конференция на 18.04.2012 г. /сряда/ от 16.30 в Спортно училище «Олимпиец». 
РАЙЧО РАДЕВ
Директор


Няма коментари:

Публикуване на коментар