сряда, 10 април 2013 г.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ - ДИСКУСИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ - ДИСКУСИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Колеги,
Публикувам моите бележки към проекта на правила за Консултативен съвет по образование. Трябва да бъдем благодарни, че Явор Джонев /НПО "Диалог за бъдещето", Институт за прогресивно образование/ работи активно по този проект и води активен диалог по него с Мариана Банчева, зам. министър в МОМН. Групата, която помага на Явор е от представители на НПО-та. По предложение на Павел Лазаров /НПО "Новото образование"/ публикувам моите бележки към дискутирания текст, защото по-голямата публичност може би ще помогне на изработването на адекватен и работещ нормативен документ, които да ни позволи да пробием МОМН с нови идеи.


Моите бележки са означени с РР

П Р А В И Л А

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ МОМН

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези правила уреждат функциите, състава и организацията на дейността на Обществения консултативен съвет по образованието, младежта и науката (Съвета).

РР: Наименованието „Консултативен Съвет по Образованието“ КСО/ е много по близко да неговото съдържание и предназначение. Консултативният съвет по образование е съвет, орган на две успоредни, независими социални структури: МОМН и ОСО /министерство на образованието, младежта и науката и обществен съвет за образование/. Не е нужно и не е правилно /терминологично/ той да се нарича обществен, доколкото в това понятие се включва характеристиката недържавно, неправителствено. Този съвет е Консултативен съвет, съвет за консултиране между обществена и държавна структура по проблемите на определена социална сструктура, система, сфера. Консултативният съвет по образование е орган за осъществяване на контакт, взаимно информиране, обсъждане на предложения и варианти за решение между две различни структури, едната от които е държавна /държава/, а другата е недържавна /недържава, неправителствена/.

2. Съветът е консултативен орган за диалог и сътрудничество към Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) за: формиране на позиции по важни въпроси; разработка на насоки, стратегии и планове за развитие; определяне, провеждане, оценка и управление на публичните политики; оценка на въздействието и развитие на нормативната уредба в образованието.

РР: Този съвет не е „към МОМН“. Този косултативен съвет е орган за консултиране межу ОСО и МОМН и затова той не е не само „към МОМН“, но той не е и „към ОСО“. Той е консултанивен съвет на, между МОМН и ОСО. Излишно е изброяването на темите на неговото предназначение, защото темите ще се определят от живия живот на образованието и възпитанието в България, както и от конкретната проблематика инициирана от НПО. Изброяването ограничава

3. Образованието се разглежда във взаимовръзка с всички социални, културни и икономически области на обществения живот през целия жизнен цикъл на човека.

РР: Т. 3 и т. 5 са принципи, а не правила. Правило е т.4 и др. Методологическите принципи, на които ще подчинят работата си двете структури би могло да се обособят в отделен документ /меморандум/ подписан от двете страни. В този меморандум ще се формулират потребностите, които определят необходимостта от съществуването на КСО, принципите на които се основава създаването на КСО и се конституират неговите участници, начинът на утвърждаване на КСО, на представителството в него и др.п.

4. Съветът включва представители на МОМН и представители на групи от сдружения с нестопанска цел за осъществяване на дейност обществена полза, работещи в сферите на предучилищното, училищното и висшето образование, младежките политики и науката.

РР: Консултативният съвет включва представители на МОМН и представители на ОСО. Какви са сдруженията включени в ОСО, кои са неговите представители и как се формира това представителство, как се формират предложенията на ОСО и как ще се определеи тематично специализираното представителство на ОСО е предмет на правила /устав/на работа на ОСО, а не на КСО /консултативния съвет по образованието

5. Съветът се ръководи равнопоставено от представители на държавата и обществото.

РР: Това е общ принцип, а не правило. Ако се посочат конкретните измерения на този принцип, относно КСО, МОМН, ОСО, то тогава това съждение, изречение би могло да придобие статута на правило.

6. Съветът, съвместно с представените групи от сдружения и други заинтересовани страни, сформира или се присъединява към работни групи по определени теми. Резултатите от работните групи се внасят в Съвета за разглеждане.

РР: Това правило /в качеството му на правило/ е твърде неясно и объркано. Представителството и отстояването на позициите пред КСО на „Групите от сдружения и други заинтересовани страни“, като участници в ОСО, се осъществява от, чрез ОСО т.е. тези представители се явяват представители на ОСО в КСО. Конкретните представители могат да бъдат както от преки представители на сдруженията, заинтересувани от темата така и от други представители на ОСО. ОСО или МОМН предлага на КСО да се сформира работна група по определена тема и КСО утвърждава, определя, регламентира ... тази работна група /съставена от представители на МОМН и ОСО/, с което тя, т.к се институционализира /чрез одобрението на МОМН и ОСО/.

7. Съветът не взима решения по въпроси, които са отговорност на МОМН. Представените от Съвета мнения, оценки и препоръки могат да съдържат алтернативни гледни точки и аргументи с цел по-обхватен и по-задълбочен анализ и по-добро вземане на решения от страна на МОМН.

РР: КСО взема решения по всички внесени предложения, напрравени на основата на резултатите от работата на работните групи от ОСО и МОМН, независимо дали са отговорност или не са отговорност на МОМН. Тази точка-правило е излишна или е най-малкото неточна и уклончива, защото 1. нейното съдържание се изчерпва по добре от други точки-правила и 2. „вкарването“ на условни понятия и определения като „могат“, „по-обхватен“, „по-задълбочен“ „по-добро“ правят този текст-правило неадекватно на изискванията към нормативен документ, няма я необходимата императивност.

IІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ТЕМИ

8. Основните цели на Съвета са:

РР: Чакайте!!! За кой съвет става дума: за ОСО или за КСО. Стува ми се, че става дума за цели на ОСО, а не на КСО. Важно е да се уточни на кой съвет са тези „основни цели“ – на Обществения съвет по образование, в който не е включено МОМН или на Консултативния съвет по образование, в който участват представители на МОМН. Основна цел и функция на КСО е да организира контакта, срещата, взаимодействието на гражданската сдружение /ОСО/ и държавната институция /МОМН/, а това ще определи промяна на текстовете в подточките.

a) да осъществява конструктивен диалог между различните заинтересовани страни на обществото с изпълнителната власт по ключови въпроси, свързани с развитието на образованието;

РР: Кои са тези страни и коя институция, орган на изпълнителната власт? Спокойно може да се посочи ОСО /с включените в нега НПО и др./ и МОМНb) да подпомага изпълнителната власт в създаването на образователни политики и стратегии още от концептуалното им начало, да оценява тяхното изпълнение, ефективност, резултати и въздействие и да дава насоки и препоръки за тяхното подобряване;

РР: ОСО, както и КСО не се създава за да подпомага МОМН и неговата администрация, а за да поставя на дневен ред и търси и намира адекватни решения на проблеме в областта на образованието и възпитанието в България. Гражданските структури и органите за контакт с държавата се създават за да решават социални праблеми, а не да подпомага когото и да било. Чиновниците на МОМН нямат нужда от помагане и подобно твърдение е обидно за тях. Гражданското сдружение е предназначено да предложи решения относно конкретни факти и събития или относно тенденции в образованието и възпитанието, относно необходими промени в нормативната база на МОМН, които не са видяни от МОМН, пренебрегнати са от МОМН или поради някакви интереси МОМН не е взело необходимите мерки.

c) да допринася за осигуряване на прозрачност и адекватна информираност на обществото за всички аспекти на образователната система и тяхната динамика;

РР: Това е задача на по-скоро на ОСО, а не на КСО, защото МОМН няма интерес да бъде критикувано за нерешени проблеми.

d) да съдейства за организиране на широк обществен диалог за реформата на образователната система с оглед определяне на визия, ценности, цели, изисквания и показатели за изпълнение. В последствие да взаимодейства активно за осъществяване на последващите фази на реформата.

РР: Съгласен съм с бележката на Илко и ще добавя, че реформата трябва да бъде адекватна на основните тенденции на нашето съвремие в развитието на социума, а не да се представят за прогресивни идеи, които дърпат образованието към предходни векове.

9. Основните функции/дейности на Обществения съвет са:

РР: Отново: Чакайте!!! За кой съвет става дума: за ОСО или за КСО. Стува ми се, че става дума за функции на ОСО, а не на КСО. Важно е да се уточни на кой съвет са тези „основни функции“ – на Обществения съвет по образование, в който не е включено МОМН или на Консултативния съвет по образование, в който участват представители на МОМН. Основна цел и функция на КСО е да организира контакта, срещата, взаимодействието на гражданската сдружение /ОСО/ и държавната институция /МОМН/, а това ще определи промяна на текстовете в подточките.

a) обсъжда и дава мнения по важни въпроси от обществена или административна значимост;

b) обсъжда и дава мнения по проекти на нормативи актове и решения на МОМН при определянето и провеждането на публични политики;

c) дава мнения по оценка на ефектите от нормативни и структурни промени;

d) идентифицира и анализира проблеми и предлага възможни решения на стратегическо равнище;

e) изработва и предлага конкретни инициативи за развитие на публични политики, вкл. приема становища и дава препоръки;

f) разработва насоки, стратегии и планове за развитие;

g) наблюдава изпълнението на предприетите от МОМН действия, засягащи един или повече от един сектори за развитие на образователните политики, обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за оптимизирането на осъществяваните действия;

h) подпомага комуникацията на различните заинтересовани страни в областта на образованието, младежките дейности и науката;

i) предлага сътрудничество със сходни организации и осъществяване на обмени на добри практики и научени уроци.

10. Основните вертикални направления на Съвета са:

РР: Отново: Чакайте!!! За кой съвет става дума: за ОСО или за КСО. Важно е да се уточни на кой съвет са тези „основни вертикални направления“ – на Обществения съвет по образование, в който не е включено МОМН или на Консултативния съвет по образование, в който участват представители на МОМН. Основна цел и функция на КСО е да организира контакта, срещата, взаимодействието на гражданската сдружение /ОСО/ и държавната институция /МОМН/, а това ще определи промяна на текстовете в подточките.

a) предучилищно, училищно и професионално образование;

b) висше образование и наука;

c) иновации и учене през целия живот.

РР: Относно т.11

Отново: Чакайте!!! За кой съвет става дума: за ОСО или за КСО. Важно е да се уточни на кой съвет са тези „основни хоризонтални теми“ – на Обществения съвет по образование, в който не е включено МОМН или на Консултативния съвет по образование, в който участват представители на МОМН. Основна цел и функция на КСО е да организира контакта, срещата, взаимодействието на гражданската сдружение /ОСО/ и държавната институция /МОМН/, а това ще определи промяна на текстовете в подточките.

11. Основните хоризонтални теми на Обществения съвет са:

a) ценности и нагласи;

b) качество на образованието;

c) достъп до образование;

d) показатели и измерване;

e) финансиране и разпределение на ресурсите;

f) образователна среда и инфраструктура;

g) интеграция на етническите малцинства, мигранти и бежанци;

h) интеграция на хора със специални образователни потребности;

i) квалификация и развитие на преподавателите;

j) квалификация на мениджърите на образователни институции;

k) организация и развитие на образователните институции;

l) баланс между централизация и автономия;

m) взаимовръзка с бизнеса;

n) неформално образование и продължаващо учене;

o) взаимовръзка с общностите;

p) взаимовръзка с културната и социална среда;

q) инвестиране на средства от европейски фондове;

r) изследователски подход;

s) педагогически практики и научно-развойни педагогически програми;

t) международно сътрудничество и добри практики.Целите, функциите, дейностите, направленията и темите се актуализират и допълват от Съвета.

ІІ. СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

РР: Отново: Чакайте!!! За кой съвет става дума: за ОСО или за КСО. Важно е да се уточни на кой съвет е този „състав и управление“ – на Обществения съвет по образование, в който не е включено МОМН или на Консултативния съвет по образование, в който участват представители на МОМН. От написаното тук става ясно, че се говори за ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ. Случайна промяна на термините или съзнателна подмяна на термините с цел заблуда на някого!????? Основна цел и функция на КСО е да организира контакта, срещата, взаимодействието на гражданската сдружение /ОСО/ и държавната институция /МОМН/, а написаното по-долу недвусмислено показва, че са определени правилата на КСО, а не на ОСО

12. Съветът се състои от двама съпредседатели, двама заместник-председатели, секретар и членове – представители на МОМН и обществени представители, както следва:

a) единият съпредседател на Съвета е министърът на образованието, младежта и науката; другият съпредседател е обществен представител, които се избира от обществените представители в Съвета;

b) единият заместник-председател е заместник-министър, определен от министъра на образованието, младежта и науката; другият зам. председател е обществен представител, който се избира от обществените представители в Съвета;

c) секретар на Съвета е държавен служител, който се избира от съпредседателите.

a) представителите на ключови дирекции на МОМН в Съвета се определят със заповед на министъра на образованието, младежта и науката поименно за срок от 2 години;

b) обществените представители в Съвета се приемат съгласно Методика за ....................................

13. Секретарят на Съвета:

a) осигурява дейността на Съвета в информационно, аналитично, административно и техническо отношение;

b) организира подготовката и провеждането на заседанията на Съвета;

c) изготвя протоколите от заседанията на Съвета;

d) води отчетност за становищата и решенията на Съветa;

РР: Не съм съгласен с бележката на Илко, защото и КСО и ОСО може да взема решения на съответния съвет за предлагане на варианти за решения на проблеми, но държавната институция - МОМН избира от предложените варианти за решения и утвърждава /взема/ едно от тях, а може и да не утвърди нито едно..

e) организира и координира изпълнението на решенията на Съвета и необходимия обмен на информация между заинтересуваните страни;

f) съхранява документацията на Съвета;

g) изготвя и публикува резюметата от протоколите на заседанията на Съвета;

h) организира и подпомага работните групи;

i) подпомага съпредседателите на Съвета в тяхната работа.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

РР: Задължително е да се уточни, че става дума за „организация на дейността“ на КСО, а не на ОСО.

14. Съпредседателите свикват Съвета най-малко веднъж на два месеца, ръководят неговата дейност и внасят за разглеждане в МОМН материали, предложения и становища на Съвета и работните групи.

15. Писмени материали за заседание на Съвета се депозират десет дни предварително.

16. Членовете на Съвета се уведомяват писмено за мястото, деня, часа и дневния ред на зеседанието най-малко 5 дни преди неговото провеждане. Поканата се придружава с всички материали по дневния ред.

17. (а) Заседанията се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на Съвета. (b) В случай на невъзможност на член на Съвета да участва в сесия на Съвета, в нея взема участие номинираният негов заместник.

18. При невъзможност да участва в заседание всеки член на Обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се огласява при обсъждането.

19. За всяко заседание на Обществения съвет се води протокол, който съдържа:

а) датата на провеждане на заседанието;

б) имената на присъстващите и отсъстващите членове;

в) дневния ред;

г) приетите решения и мнения.

20. До 5 работни дни след провеждане на заседанието, Секретарят изготвя проект на протокол, който се изпраща на всички членове на Съвета. Окончателен вариант на протокола се изготвя до 2 седмици след провеждането на заседанието и се подписва от председателя на Съвета и публикува на интернет-страницата на МОМН не по-късно от 3 седмици след провеждане на заседанието.

21. Оригиналните протоколи и материалите към тях се съхраняват от секретаря на Съвета.

22. По разглежданите въпроси Съвета приема решения за предложения до министъра на образованието, младежта и науката.

23. Съветът сформира или се присъединява към работни групи за изпълнение на определени задачи и разглеждане на въпроси, които включват представители на всички заинтересовани страни по съответната тема – представители и експерти от министерства и държавни организации; независими експерти, експерти от неправителствени организации, научни институти, дружества и др.; представители на граждански организации и общности, браншови организации, образователни институции, професионални сдружения и др.

24. Резултатите от дейността на работните групи се докладват на заседание на Съвета.

25. (a) Решенията и препоръките на Съвета се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите. (b) Всеки член на Съвета има право на един глас. (c) Допускат се особени мнения и алтернативни предложения от всеки член на Съвета.

26. Извънредни заседания на Съвета могат да се провеждат по писмено предложение на 1/3 от членовете или по предложение на някой от съпредседателите.

27. Съветът изготвя годишен доклад за дейността си в срок не по-късно от 3 месеца от края на годината.

28. Участието в заседанията на Съвета е доброволно и безвъзмездно. МОМН осигурява за провеждането им зала, топли напитки и вода.

29. МОМН осигурява финансиране на работните групи по определен годишен бюджет за разходи за експертни консултации и анализи, модератори на срещи и дискусии, зали за срещи, разходи за комуникация и пътувания.

V. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ

РР: Задължително е да се уточни, че става дума за „организация на дейността“ на КСО, а не на ОСО.

30. (а) Всяко решение и препоръка на Съвета задължително включва отговорник за обратна връзка по изпълнение на препоръките и срок. Ако отговорник не е изрично посочен, за такива се приемат солидарно съпредседателите на Съвета.

(b) Отговорникът изготвя отчет до Съвета за обратна връзка по препоръките и реализирания напредък по изпълнение им.

31. Председателят включва в дневния ред на всяко редовно заседание кратък отчет по препоръките от предходни заседания.

32. При всеки случай на неприемане, несъгласие или неизпълнение на препоръки на Съвета, МОМН предоставя аргументирано обяснение.

33. В годишния доклад за дейността се включва задължително отчет на изпълнението/неизпълнението на препоръките на Съвета с аргументирано обяснение на причините.

VІ. ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА

РР: Задължително е да се уточни, че става дума за „организация на дейността“ на КСО, а не на ОСО.

34. Съветът публикува в интернет страницата на МОМН всички документи и материали за дейността си, включително:

- Акт за създаване и правилник за дейността;

- Състав на Съвета;

- Предварителен график с индикативни дати за провеждане на редовните заседания;

- Резюме от протоколите от заседанията;

- Годишен доклад за дейността;

- Всички доклади, решения, препоръки и мнения, включително особените и алтернативните;

- Обратната връзка от МОМН за приемане/неприемане на препоръките със съответните аргументи;

- Статус на изпълнение на препоръките и/или алтернативните решения на МОМН.

31. Съветът поддържа архив, който е публичен при условията и по реда на Закона за достъп до обществената информация.

32. Работните групи поддържат собствени интернет пространства за сътрудничество, комуникация и публичност.

32. Тези правила се утвърждават на основание Заповед №РД ………………….. на министъра на образованието, младежта и науката.

РР: Принципът на НЕЗАВИСИМОСТ на двете институции, които съставляват КСО определя необходимостта от равнопоставеност при одобряването и съответно утдърждаването на правилата на КСО. По отношение на ОСО утвърждаването на правилата за неговата организация и дейност се произнася общото му събрание чрез устава, който се узаконява от регистрацията на ОСО. Тези правила не се утвърждават от министъра на образованието, но е задължително той да бъде запознат с тях, предварително или по време на преговарянето за създаването на КСО, с което ще се установи правото на ОСО да представлява НПО на национално ниво. Возможно е да се появят няколко ОСО-та, поради традиционното за България заболяване със сидрома на лидерството, но едно от тях би трябвало да има право на участие в КСО. Предлагам: Правилата за организацията и дейността на КСО да се одобрят с подписите на съпредседателите на КСО /от една страна министърът на образованието и от друга председател на ОСО/, а след това министърът да утвърди със своя заповед тези одобрени правила. Така ще се спази правото на независимост на двете институции. Актът на утвърждаване на Правилата от министъра на образованието може да създаде проблем при промяна на Правилата, когато тази промяна е желана само от ОСО.

УТВЪРЖДАВАМ:

ЧЛ.-КОР. НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО,

МЛАДЕЖТА И НАУКАТАтел: Ilko Jordanov <i.jordanov@osi.bg> добави в адреси

До: 'Yavor Djonev' <yavor.djonev@progresivno.org>, <howtoeat@gmail.com>, <a.angelov@cct.bg>, <cls@cls-sofia.org>, 'denitsa alexandrova' <denitsa_green@yahoo.com>, <ekkostova@abv.bg>, 'Ig... още

Относно: RE: Консултативен съвет

Дата: Вторник, 2013, Април 9 01:01:31 EEST

Файлове: (1) Прикрепен файл

Здравейте, уважаеми колеги!

Поздравления за постигнатия напредък по проекта!

Прилагам кратки бележки!

Поздрави, успехи и до скоро,

ИлкоПодател: Yavor Djonev <yavor.djonev@progresivno.org> добави в адреси

До: Raicho Radev <raicho.radev@abv.bg>

Относно: Re: RE: Консултативен съвет

Дата: Вторник, 2013, Април 9 20:44:24 EESTБлагодаря, Райчо!

Сега ще направя корекции по твоите коментари - с много от тях съм съгласен. Все пак, колкото и добре да са написани правилата, зависи от хората в консултативния съвет, които ще му дадат смисъл.

Поздрави,

Явор

2013/4/9 Raicho Radev <raicho.radev@abv.bg>

Колеги,

Вписах моето мнение в текста, който ми изпрати Илко.

Райчо

Съхрани публикацията

Няма коментари:

Публикуване на коментар