четвъртък, 29 януари 2015 г.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ, УЧЕБНА ПОДГОТОВКА, УЧЕБНА ПОДГОТВЕНОСТКЪМ ЗАКОНА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО
Предлагам следния текст за
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ, УЧЕБНА ПОДГОТОВКА И УЧЕБНА ПОДГОТВЕНОСТ

Чл. 73. (1) Учебното съдържание е съвкупността от знания, умения и отношения, които са необходими за изграждането на компетентностите на учениците. Учебната подготовка е процесът на изграждане на тези компетентности. Учебната подготвеност е степента на изграденост на тези компетентности, както и на тяхната съвкупност за съответния клас, етап и степен на образование. Постигането на необходимата и достатъчна учебна подготвеност е основание за преминаване на ученика в по-горен клас, етап или степен на образование.
(2) В процеса на учебната подготовка училищата осигуряват условия за постигане на учебната подготвеност на учениците за съответния клас, етап и степен на образование.
(3) Учебното съдържание, неговите видове и обем, неговото разпределение в учебните програми по предмети, разпределението на учебното време в учебния план...., както и необходимата и достатъчна учебна подготвеност на учениците за съответния клас, етап и степен на образование се определят с ДОС за учебното съдържание, учебното време, учебната подготовка и учебната подготвеност на учениците.
Чл. 74. (1) Учебното съдържание, учебната подготовка и учебната подготвеност на учениците включва следните групи ключови компетентности:
1. компетентности в областта на българския език;
2. умения за общуване на чужди езици;
3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;
4. дигитална компетентност;
5. умения за учене;
6. социални и граждански компетентности;
7. инициативност и предприемчивост;
8. културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество;
9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.
/вероятно ще се наложи прецизиране ?????????????/
Чл. 75. (1) Учебното съдържание, учебната подготовка и учебната подготвеност на учениците, както и учебното време в учебния план  се делят на две части: основна и допълнителна:
1. Основната част е определена от МОН и съставлява максимум 60% от цялото учебно съдържание и учебно време за основната степен и първия етап на средната степен на образование и максимум 20 % за втория етап на средната степен на образование;
2. Допълнителната част се определя от УЧИЛИЩЕТО /след решение на педагогическия съвет се утвърждава от директора/ и съставлява минимум 40% от цялото учебно съдържание и учебно време за основната степен и първия етап на средната степен на образование и минимум 80 % за втория етап на средната степен на образование;
 (2) Основната и допълнителната част от учебното съдържание и учебното време  се определят съобразно общи правила, посочени в ДОС за учебното съдържание, учебното време, учебната подготовка и учебната подготвеност на учениците.
Чл. 85. (1)   Учебният план разпределя учебното време по брой часове между учебните предмети и/или модули за етапи и степени на образование.
         (2) Структурата на учебния план обхваща два раздела:
         1. основен – определен от МОН;
  2. допълнителен – определен от училището;

РР: Относно оценяването:
Оценяването е по скалата за оценяване, съобразно степените на подготвеност на ученика,
ПО ОТДЕЛНО ЗА ВСЯКА ОТ ДВЕТЕ ЧАСТИ /основна и допълнителна/
от учебното съдържание.
Отделна оценка /от 2 до 6/
за всеки учебен предмет от всяка от двете части
/независимо в коя от двете части се намира този предмет/;

РР: относно предимствата на това разпределение и процентите:
Това разпределение на учебното съдържание, подготовка и подготвеност и учебното време осигурява
СЪЩИНСКА АВТОНОМИЯ на училищата и
освобождава държавата да диктува
ПРОФИЛА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА СПЕЦИФИКА НА УЧИЛИЩЕТО
Разпределението по проценти, както и наименованието на двете части може да бъде и друго.
Райчо Радев

Няма коментари:

Публикуване на коментар